X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته جراحی عمومی شهید بهشتی

چهارشنبه 11 دی 1387 ساعت 07:43 ب.ظ

قسمت الف : از سوال شماره 1 تا 120 از بین 4 گزینه یک گزینه را انتخاب نمائید.

1 -            بیمار آقای 50 ساله ای است که یکسال قبل به علت اپیدرموئید کارسینومای 3 سانتی متری در ناحیه کانال آنال، تحت درمان با کمو رادیاسیون قرار گرفته و هم اکنون دچار عود ضایعه شده، اقدام مناسب کدامست؟

                الف           کموتراپی

                ب             رادیوتراپی

                ج              Wide local Excision

                د               Abdominoperineal resection

2 -            آقای 50 ساله ای بعلت شکم حاد لاپاراتومی می شود. پرفوراسیونی در ناحیه آنترمعده بقطر یک سانتی متر وجود داردکه بیوپسی و ترمیم می شود. نتیجه پاتولوژی آدنوکارسینوم معده می باشد. اقدام مناسب کدام است؟

                الف           شیمی درمانی

                ب             آنترکتومی

                ج              رادیکال ساب توتال گاسترکتومی

                د               رادیکال توتال گاسترکتومی

3 -            خانم 25 ساله هیپرتیروئید بعد از آمادگی های لازم تحت تیروئیدکتومی ساب توتال قرار گرفته است. جراحی با حداقل خونریزی و مشکل انجام می گیرد. حدوداً 3 ساعت بعد از عمل جراحی بیمار دچار تب ، هیپرتانسیون و آژیتاسیون می شود. کدامیک از درمانهای زیر برای بیمار اندیکاسیون ندارد؟

                الف           تجویز بتابلوکر

                ب             تجویز کورتون

                ج              تجویز آسپرین

                د               انجام دیالیز صفاقی

4 -            آقای 22 ساله بدلیل خونریزی از مقعد مراجعه کرده است، در زمان نوجوانی زور زدن هنگام دفع وجود داشته است در رکتوسیگموئیدسکوپی زخم واحدی در قدام رکتوم در فاصله 10 سانتی متری مقعد وجود دارد.در پاتولوژی بعمل آمده نشانه ای از بدخیمی مشاهده نشده است . کدامیک از موارد زیر در مورد ایشان صحیح است ؟

                الف           Low Anterior resection

                ب             دفیکوگرافی

                ج              تزریق بوتاکس در اسفنکتر رکتوم

                د               بیوپسی مجدد

5 -            پیر مرد 70 ساله بدلیل سکته مغزی مدتها در ICU بستری و دچار زخم بستر در ناحیه ساکروم بانکروز کامل جلد به وسعتcm 4 5 شده است. چه اقدامی برای وی ارجح است؟

                الف           دبریدمان جراحی و ترمیم تاخیری

                ب             استفاده از پانسمان مرطوب (wet dressing)

                ج              استفاده از پمادهای حاوی آنزیم

                د               عمل جراحی و ترمیم اولیه

6 -            مرد 70 ساله ای با خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی مراجعه می کند. در اندوسکوپی یک زخم حدود 2 سانتی متری در قسمت اول دئودنوم مشاهده می شود که یک Visible vessle در کف آن است، اطراف زخم اپی نفرین تزریق می شود. در 24 ساعت اول چهار واحد خون به بیمار تزریق گردیده است. بیمار مجدداً دچار خونریزی می شود. فشار خون بیمار 80/120 میلیمتر جیوه و ضربان قلب 85 در دقیقه می باشد. کدام اقدام مناسب است؟

                الف           مجدداً بیمار را اندوسکوپی کرده و بااستفاده از تزریق اپی نفرین در محل سعی در کنترل خونریزی می کنیم.

                ب             اقدام جراحی انجام می دهیم.

                ج              با تزریق خون و پلاکت و FFP بیمار را تحت نظر می گیریم.

                د               مجدداً بیمار را اندوسکوپی کرده و محلول اسکلروزان در عروق خونریزی دهنده تزریق می کینم.

7 -            در مورد زمان مناسب تبدیل آنتی بیوتیک وریدی به فرم خوراکی در بیماری که بعلت پریتونیت ثانویه تحت درمان جراحی قرار گرفته است. کدام صحیح است؟

                الف           بعد از 5 الی 7 روز

                ب             پس از شروع رژیم خوراکی از راه دهان

                ج              پس از برطرف شدن تب ولکوسیتوز

                د               پس از برطرف شدن ایلئوس

8 -            جوان 20 ساله پس از سقوط از بلندی دچار هماچوری است در CT Scan بعمل آمده extravasation ادرار داشته و هماتوم بزرگی اطراف کلیه وجود دارد. علائم حیاتی نرمال است. برای بیمار چه اقدامی انجام می دهیم؟

                الف           انجام اکسپلور جراحی

                ب             درمان نگهدارنده کافی است.

                ج              در صورت نیاز به تزریق خون بایستی وی را جراحی کرد.

                د               قبل از انجام جراحی بایستی آنژیوگرافی کرد.

9 -            در فرد بزرگسال ، کدامیک از داروهای مخدر زیر را می توان بدون در نظر گرفتن سن ، شرایط کلیوی و وزن به بیمار تجویز نمود؟

                الف           Sufentanil

                ب             alfentanil

                ج              Remifentanil

                د               Fentanyl

10 -          آقای 45 ساله ای با ایکتر انسدادی مراجعه می کند. در ERCP کانسر CBD تشخیص داده شده است و در سی تی اسکن کبدی متاستاز مشاهده می شود بهترین اقدام کدامست؟

                الف           قرار دادن استنت  مجاری صفراوی

                ب             لاپاروتومی و آناستوموز

                ج              لاپاراسکوپی تشخیصی و تصمیم گیری

                د               لاپاراتومی و سپس تصمیم گیری

11 -          در هنگام اندوسکوپی بیمار 50 ساله ای که با دیس پپسی مراجعه کرده است، یک پولیپ پایه دار در آنترمعده مشاهده شده که با آندوسکوپی برداشته شده وجواب پاتولوژی کارسینوم مهاجم در راس پولیپ بدون درگیری ساقه آن بوده است، مناسب ترین اقدام کدام است؟

                الف           پی گیری بیمار هر 6 ماه با انجام اندوسکوپی

                ب             رزکشن ساب توتال معده

                ج              اقدامی لازم نیست

                د               wedge resection ناحیه پولیپ

12 -          مردی 30 ساله بعلت تصادف با اتوموبیل دچار دیفکت پوست و استخوان نازک نی و درشت نی به طول 15 سانتی متر در ناحیه ساق پای راست شده است. جهت بیمار آنژیوگرافی شده وعروق ساق پا سالم گزارش شده است. کدامیک از جملات زیر صحیح می باشد؟

                الف           بیمار باید به اطاق عمل برده شده و اقدام به آمپوتاسیون BK  شود.

                ب             انتقال فیبولای آزاد واسکولاریزه پای چپ جهت ساق پای راست.

                ج              انتقال فیبولای پای مقابل جهت ساق پای راست

                د               انتقال فیبولای واسکولاریزه محتوی پوست و عضله از ساق چپ برای ساق پای راست

13 -          در جریان اسپلنکتومی اورژانس به دلیل پارگی تروماتیک طحال متوجه می شویم بیمار خونریزی منتشربیش از حد دارد، با وجود جایگزینی خون به میزان کافی، فشار خون پایین می افتد وادرار جمع شده در کیسه تیره است. مهمترین اقدام درمانی تجویز کدامیک از موارد زیر است؟

                الف           استروئید

                ب             فوروسماید و بی کربنات

                ج              FFP

                د               دادن رینگرلاکتات

14 -          بیماری 65 ساله را با سابقه سل ریوی که قبلاً درمان شده و خلط وی منفی است، به علت هموپتیزی ماسیو مکرر به بخش اورژانس می آورند. در حال حاضر خونریزی قطع شده است. در عکس ریه ضایعه حفره ای لوب فوقانی راست و در CT تشخیص آسپرژیلوما(Fungus ball) مطرح می شود. در برونکوسکوپی منشاء خونریزی از برونش لوب فوقانی راست است. FEV1=2.2  وFVC=2 دارد. در مشاوره قلبی  مشکل ایسکمی عروق ندارد. بهترین راه درمان وی کدام است؟

                الف           تزریق آمفوتریسین B بصورت سیستمیک و داخل حفره

                ب             استفاده از وازوپرسین (2 واحد ابتدا و سپس 2/0 واحد در دقیقه)

                ج              آنژیوگرافی وانجام آمبولیزاسیون در شریان های برونکیال

                د               لوبکتومی لوب فوقانی راست

15 -          آقایی 50 ساله با خونریزی شدید گوارش که با اقدامات آندوسکوپیک متوقف نشده و بدلیل ضایعه ای تومورال حدود یک سانتی متر با سطح زخمی در دیواره خلفی معده نزدیک کاردیا بوده است. تحت لاپاروتومی اورژانس واقع و Wedge resection ضایعه انجام شده که جواب آن کارسینوئید تومور و حاشیه ها آزاد است. چه اقدامی اکنون به وی توصیه می کنید؟

                الف           گاسترکتومی توتال (D1)

                ب             گاسترکتومی پروگزیمال

                ج              شیمی درمانی

                د               پیگیری بیمار

16 -          آقای 24 ساله ای یکسال قبل تحت هرنیو رافی سمت راست به روش باسینی قرار گرفته است. اکنون با عود هرنی در محل عمل قبلی مراجعه کرده است. روش انتخابی برای ترمیم هرنی این بیمار کدام است؟

                الف           بیمار را بروش McVay عمل می کنیم.

                ب             بروش مش گذاری قدامی فتق را ترمیم می کنیم.

                ج              بروش مش گذاری خلفی (پره پریتونئال) فتق را ترمیم می کنیم.

                د               به روش Shouldice فتق را ترمیم می کنیم.

17 -          خانم 47 ساله که سه ماه قبل بدلیل تنگی شدید پیلور تحت عمل جراحی آنترکتومی و بیلروت II قرار گرفته است. اکنون با درد اپیگاستر، تهوع و استفراغ مراجعه کرده است. در آندوسکوپی بعمل آمده از وی التهاب مخاطی وترشحات صفراوی در معده رویت شده وراه خروجی معده باز است. کلیه اقدامات زیر در درمان وی موثر است . بجز:

                الف           تبدیل بیلروت II به I

                ب             اضافه کردن آناستوموز براون

                ج              تبدیل بیلروت II به Rouex - en - Y

                د               قراردادن یک لوب ایزوپریستالتیک بین باقیمانده معده ودئونوم

18 -          کدامیک از گزینه های زیر از عوارض گوارشی هیپرپاراتیروئیدیسم نمی باشد؟

                الف           زخم پپتیک

                ب             پانکراتیت

                ج              سنگ کیسه صفرا

                د               رفلاکس

19 -          مرد کارگری 28 ساله بعلت ضربه شدید انگشتان دچار درد و عدم حرکت فلکسیون مفصل انتهایی شست دست راست شده کدامیک از جملات زیر صحیح است ؟

                الف           جهت بیمار آتل بشکلی که مچ در فلکسیون 45 درجه و متاکارپوفالانژه در فلکسیون 70 درجه باشد گذاشته میشود

                ب             مسکن و آنتی بیوتیک داده وبه بیمارپیشنهاد می شود هفته آینده مراجعه کند

                ج              بیمار به اطاق عمل برده شده و جهت ترمیم تاندون طویل شست اقدام فوری انجام می شود

                د               بیمار به اتاق عمل برده شد و مفصل دیستال و پروکسیمال در حالت فلکسیون 70 درجه ثابت می کنیم

20 -          مرد هنرمند 32 ساله ای معلم تار و گیتار می باشد بعلت سانحه نوک انگشت دوم دست راست به اورژانس مراجعه کرده است در معاینه نوک انگشت دیفکتی به سطح 2×1/5 سانتیمتر مربع از پوست و نسج نرم از بین رفته و استخوان انتهایی انگشت قابل مشاهده میباشد کدامیک از جملات زیر صحیح می باشد؟

                الف           قسمت استخوانی نوک انگشت را برداشته و از فلپ خلف انگشت جهت پوشش استفاده میشود

                ب             با گرافت پوست با ضخامت کامل قسمت ضایعه دیده را پوشش می دهیم

                ج              با فلپ جدار شکم قسمت دیفکت نوک انگشت پوشیده می شود

                د               از فلپ حس دار مدیال انگشت دوم جهت پوشش نوک انگشت استفاده میشود

21 -          پسر بچه 5 ساله به علت ترومای شکم اسپلنکتومی می شود دوز یاداوری واکسن پنوموواکس را در چه زمانی توصیه می کنید؟

                الف           2-1 سال بعد

                ب             3-2 سال بعد

                ج              4 سال بعد

                د               6-5 سال بعد

22 -          کدامیک از محصولات خونی زیر برای ترانسفوزیون نیاز به تجانس گروههای اصلی (ABO) ندارند؟

                الف           Packed cell

                ب             washed RBC

                ج              Cryoprecipitate

                د               Whole blood

23 -          آقایی 40 ساله که با توده گردنی در قدام SCM به اندازه 3×3 سانتی مترمراجعه کرده است بررسی و FNA شده است که جواب آن SCCمتاستاتیک بوده است و معاینه  گوش و حلق و بینی وی طبیعی است اقدام بعدی چیست ؟

                الف           شیمی درمانی بهمراه رادیوتراپی گردن

                ب             پان اندوسکوپی و بیوپسی با بیهوشی عمومی

                ج              دیسکسیون رادیکال مدیفیه گردن

                د               اکسیزیون توده و رادیوتراپی گردن

24 -          خانم 55 ساله ای با تشخیص تیموما مراجعه نموده که در CT اسکن درگیری SVC (superior vena cara) دارد اقدام مناسب کدام است ؟

                الف           رادیوتراپی +کموتراپی (کمورادیاسیون)

                ب             رزکشن تومور به همراه ناحیه درگیر +SVC ترمیم ورید

                ج              debulking تومور بدون دستکاری ورید

                د               قرار دادن stentدر SVC+ رادیوتراپی

25 -          در CTاسکن انجام شده برای تیروئید خانم 47 ساله نشان دهنده وجود بیش از %70  تیروئید در پشت جناغ سینه است اندیکاسیون عمل گذاشته شد کدام اقدام صحیح است ؟

                الف           اکثر گواترهای ساب استرنال با انسیزیون گردنی عرضی قابل برداشت است

                ب             اکثر مواقع ازطریق دو انسیزیون یکی از گردن و دیگری روی جناغ سینه عمل می شود

                ج              بدلیل بزرگی تیروئید از ابتدا؛ انسیزیون جناغ سینه گذاشته و از آن انسیزیون عمل می شود

                د               انسیزیون مایل گردن و امتداد آن به وسط جناغ سینه مناسب است

26 -          آقای 60 ساله ای بعلت هماچوری بدون درد بررسی شده است دچار تومور کلیه راست با متاستازهای متعدد ریوی می باشد . بهترین درمان برای این بیمار کدام است ؟

                الف           نفرکتومی راست + ایمونوتراپی سیستمیک

                ب             شیمی درمانی +رادیوتراپی

                ج              شیمی درمانی

                د               نفرکتومی راست + رادیوتراپی متاستازهای ریوی

27 -          در مورد درمانهای IBD کدام گزینه درست است ؟

                الف           در صورت مشاهده دیسپلازی درجه پایین در کولیت  اولسروز توصیه به کولونوسکوپی سالیانه می شود

                ب             از درمانهای تنگی روده باریک در فرد مبتلا به کرون که دچار فیستول روده ای شده Stricturo plasty است

                ج              وجود هر گونه تنگی در کولیت اولسروز باید از نظر بدخیمی بررسی کرد .

                د               کولیت فولمینانت به محض تشخیص بالینی باید جراحی گردد

28 -          درمورد درمان داروئی کیست هیداتید کبد موارد زیر اندیکاسیون دارد بجز؟

                الف           کیست های متعدد عمقی کبد

                ب             کیست های متعدد داخل شکم

                ج              کیست 8cm در عمق کبد

                د               کیست منفرد عمقی که به داخل مجاری صفراوی باز شده وعلائمی دارد.

29 -          بیمار مردی است 62 ساله بعد از عمل جراحی پریتونیت در ICU بستری میباشد جواب آزمایش گاز خونی Pao2 کاهش پیدا کرده ولی Paco2 تغییری نداشته است کدامیک از جملات زیر صحیح است ؟

                الف           با وجود ونتیلاسیون ثابت آلوئولی نشان دهنده بهم خوردن بالانس ونتیلاسیون پرفیوژن میباشد.

                ب             با دادن آنتی بیوتیک میتوان شنت داخل ریوی را  بهبودی بخشید .

                ج              شنت داخل ریوی الزاماً باعث بالار فتن Paco2 می شود .

                د               اکسیژن گیری نسجی در این بیمار در حد طبیعی می باشد .

30 -          کودک 2 ساله ای را با تاریخچه سرفه و حالت خفگی ناگهانی و گذرا در یک ماه گذشته به علت حملات گهگاهی سرفه ودر معاینه Wheezing در ریه سمت راست شنیده می شود در عکس ریه پر هوایی همان سمت دیده می شود اقدام مناسب بعدی برای بیمار چیست ؟

                الف           انجام CT-Scan ریه

                ب             استفاده از داروهای برونکودیلاتور

                ج              برونکوسکوپی فیبروپتیک

                د               برونکوسکوپی رژید

31 -          مردی 35 ساله به علت تصادف با اتومبیل دچار زخم 3/1 تحتانی قدامی ساق پای راست شده است استخوان  وتاندون های  ساق بدون پوست و عضله میباشد . لذا جهت پوشش روی دیفکت از فلپ آزاد لاتیسموس دورسی استفاده شده است کدام جمله زیر صحیح می باشد؟

                الف           امکان ترمبوز وریدی از ترمبوز شریانی در نزد بیمار بیشتر است .

                ب             محیط اطاق عمل باید سرد نگهداری شود .

                ج              بیمار میتواند از کافئین برای تسهیل درد استفاده کند.

                د               کمبود فاکتورهای S,C تاثیری در ایجاد ترمبوز عروق ندارد.

32 -          خانم 27 ساله با درد شکم به اورژانس آورده شده است بیمار رنگ پریده است تعریق دارد فشار خون سیستمیک 60 میلی متر جیوه و نبض 130 در دقیقه دارد . در سابقه تغییرات عادت ماهیانه را ذکر می کند . اقدام ارجح بعدی برای وی ضمن احیاء بیمار کدام است ؟

                الف           سونوگرافی ترانس واژینال

                ب             کورتاژ تشخیصی

                ج              لاپاراسکوپی تشخیصی

                د               لاپاروتومی

33 -          کدامیک از گزینه های زیر در مورد تومورهای کیستیک پانکراس غلط است ؟

                الف           ممکنست بصورت پسودوکیست Pseudocyst تظاهر کند.

                ب             ممکنست بصورت پانکرانیت مزمن تظاهر کند.

                ج              وجود Septation دلیل بدخیمی است .

                د               کیست های دم پانکراس  پانکراتکتومی دیستال و الزاماً اسپلنکتومی  می شوند.

34 -          بیماری با سندروم کارسینوئید و علائم شدید مراجعه می کند ، کانون اولیه تومور در ایلئوم قبلاً جراحی شده است ، در CT اسکن ضایعات متاستاتیک در هر 2 لوب کبد دیده می شود در جهت  تخفیف علائم کدام اقدام زیر موثر نمی باشد؟

                الف           رادیوتراپی

                ب             متاستاتکتومی تا حد امکان

                ج              استفاده از سوماتو استاتین

                د               شیمی درمانی

35 -          آقای 25 ساله 2 ساعت بعد از تصادف به اورژانس منتقل شده از درد شدید RuQ و خراشیدگی سطحی همان ناحیه شکایت دارد در معاینه و فشار روی دنده ها ، 11 - 10 - 9 درد شدیدی حس می کند درد مبهم در تمام شکم مخصوصاً RUQ دارد

BP=120/60

PR=90

RR=14

اولین اقدام تشخیصی کدام است؟

                الف           CT اسکن

                ب             سونوگرافی

                ج              MRI

                د               DPL

36 -          پسر 8 ساله با ضایعه موجود در عکس مراجعه کرده است اقدام مناسب کدام است ؟( به تصویر شماره یک در انتهای دفترجه مراجعه فرمایید)

                الف           اکسیزیون ضایعه

                ب             Unroofing

                ج              تزریق موضعی کورتیکواستروئید

                د               اسکلروتراپی

37 -          در فرآیند Gene expression ، ترانس کریپشن ( Transcription ) و ترانس لیشن ( Translation ) به ترتیب در کدام قسمت سلول انجام می شود ؟

                الف           هسته - میتوکندری

                ب             ریبوزوم - هسته

                ج              هسته - ریبوزوم

                د               هسته - هسته

38 -          به هنگام Gas insuflation در بیمار کاندید لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی بیمار دچار افت فشار خون و تاکی کاردی می شود ، اولین اقدام مناسب کدام است ؟

                الف           خارج کردن گاز شکم + مایع درمانی فوری و آتروپین

                ب             درمان اسیدوز بیمار

                ج              قراردادن بیمار در وضعیت ترندلنبورگ

                د               انجام لاپاروتومی فوری

39 -          بیمار 64 ساله مبتلا به آمفیزم ریوی ، 18 روز قبل تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته است و از لوله سینه فضای پلورال سمت راست بیمار Air leakage  بدنبال سرفه وجود دارد در CT-Scan اخیر بیمار ریه ها باز و بجز آمفیزم منتشر ضایعه دیگری مشاهده نمی گردد کدام اقدام را برای بیمار انجام می دهید؟

                الف           گذاشتن لوله سینه دیگر در سمت راست

                ب             کشیدن لوله سینه و پیگیری بیمار

                ج              انجام توراکوسکوپی رزکسیون apical ریه و Pleural abrasion

                د               اتصال لوله سینه به سیستم ساکشن با دو Bottle

40 -          جوان 18 سال در حین تمرین ورزشی بعلت درد ناگهانی و شدید بیضه چپ به اورژانس مراجعه کرده در زمان شروع درد تا ورود بیمار به اورژانس 2 ساعت طول کشیده تمام اقدامات زیر توصیه نمی شود  :

                الف           سعی در Detorsion

                ب             سعی در جا انداختن فتق

                ج              استراحت در بستر و دادن آنتی بیوتیک و مسکن

                د               جهت ترمیم فتق و جااندازی آن به اطاق عمل برده می شود.

41 -          بیمار جوان 18ساله معتاد تزریقی با خونریزی از کشاله ران راست مراجعه کرده است عکس ران بیمار و سیتی اسکن او را ملاحظه می کنید اقدام مناسب درمانی کدام است ؟(تصویر شماره 2 الف و ب)

                الف           انسیزیون روی محل ضایعه  و کنترل خونریزی

                ب             آنژیوگرافی و آمبولیزاسیون

                ج              کنترل پروکسیمال ایلیاک خارجی و سپس بازکردن ضایعه و لیگاتور عروق

                د               انسیزیون روی ضایعه و گرافت اینترپوزیشن

42 -          خانم 50 ساله ای با توده ناحیه بناگوش به کلینیک مراجعه نموده است . سابقه وجود  این توده حدود پنج سال می باشد که اخیراً بزرگتر شده است . سابقه بیماری خاصی  را نمی دهد . در معاینه توده فیکس و سفت درست در ناحیه بناگوش بدون حدود مشخص می باشد و علایم فلج عصب هفت ندارد اقدام انتخابی چیست ؟

                الف           تا زمانی که از نظر زیبایی و ایجاد درد بر ای بیمار مزاحمتی ایجاد نکرده نیاز به درمان ندارد .

                ب             ابتدا FNA انجام داده اگر بدخیم بود اقدام به جراحی می شود و در غیر اینصورت نیاز به جراحی ندارد.

                ج              ابتدا برای بیمار بیوپسی انسیزیونال  انجام داده و در صورت بدخیمی اقدام به جراحی می شود.

                د               برای بیمار عمل جراحی پارتیدکتومی سطحی انجام داده و لوب برداشته شده جهت بررسی پاتولوژیک حین عمل ارسال می شود.

43 -          بیماری 60 ساله بعلت سنگ کلیه کیسه صفرا تحت عمل جراحی لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی قرار می گیرد 24 ساعت بعد مرخص می گردد ولی یک هفته بعد بعلت درد و دیستانسیون شکمی مراجعه می نماید در بررسیهای انجام شده بیلیروبین وآالکالن فسفاتاز بالا دارد و برای بیمار MRCP انجام می شود که ضایعه ای را در مجرای صفراوی نشان می دهد بیمار تحت عمل جراحی قرار می گیرد و در حین عمل متوجه می شویم در داخل شکم صفرای فراوانی وجود دارد و کلدوک باز شده است کدامیک از اقدامات زیر را انجام می دهید؟

                الف           شکم را شستشو می دهیم و برای بیمار درن می گذاریم .

                ب             پس از اکسپلور کلدوک برای بیمار  T.Tube می گذاریم

                ج              اکسپلور کلدوک و کلدوکودودنوستومی انجام می دهیم .

                د               اکسیلور کلدوک و Rou-en-y هپاتیکوژژ نوستومی انجام می دهیم.

44 -          بیماری که در سه ماه پیش بدنبال ضایعه ای برای او کلستومی در سیگموئید تعبیه شده است ، کاندید بستن کلستومی شده است . در بررسی قبل از عمل معلوم می شود که علت کلستومی او دیورتیکولیت حاد بوده است . کدام عمل را برای او انجام می دهید؟

                الف           رزکسیون کلیه قسمتهایی که دیورتیکول دارد و آناستوموز

                ب             رزکسیون در قسمت دیستال تارکتوم و در قسمت پروگزیمال تا محل کلستومی

                ج              رزکسیون در قسمت دیستال تارکتوم و در قسمت پروگزیمال تا محلی که دیورتیکول داریم .

                د               رزکسیون موضعی قسمت ملتهب و آناستوموز

45 -          نتیجه قابل انتظار بعد از سمپاتکتومی لومبار برای بیمار عروق محیطی کدام از موارد زیر است ؟

                الف           بهبودی در گردش خون پوستی

                ب             بهبودی در گردش خون عضلانی

                ج              بهبودی در وضعیت کلودیکاسیون 

                د               از بین رفتن درد اندام

46 -          مرد 65 ساله با ضایعه پوستی به قطر 5 میلی متر به رنگ قهوه ای و   در محل حدود 2cm زیر پلک تحتانی چشم چپ و نزدیک به زاویه کناری چشم مراجعه کرده است معاینه فیزیکی بیمار کاملاً نرمال است ، اولین اقدام پیشنهادی شما در خصوص درمان این بیمار کدام است ؟

                الف           شیو بیوپسی

                ب             پانچ بیوپسی

                ج              بیوپسی انسیریونال

                د               برداشتن کامل این توده با کناره سالم 2mm از هر طرف

47 -          مرد 75 ساله ای که به علت آرتریت مزمن تحت درمان با NSAIDs می باشد از 6 ساعت قبل دچار درد حاد شکم شده است . بعد از دادن یک لیتر مایع علائم حیاتی وی ثابت است و در گرافی ساده هوای آزاد داخل شکم دارد . حین عمل یک زخم 2 سانتی پرفوره در قدام دئودنوم همراه پریتونیت منتشر مشاهده می کنید بهترین اقدام برای بیمار کدام است ؟

                الف           بستن زخم با قطعه ای از امنتوم و درمان داروئی بعد از عمل

                ب             بستن اولیه زخم و واگوتومی highly selective

                ج              ترمیم اولیه زخم و واگوتومی ترانکال

                د               دیستال گاسترکتومی

48 -          کودکی متعاقب بلع مایع مشکوک به جای آب دچار درد ناحیه پشت جناق سینه و دیسفاژی شده است و چندین بار استفراغ کرده است مناسب ترین اقدام بعدی کدام است ؟

                الف           قراردادن سوند معده

                ب             گرفتن عکس سینه

                ج              انجام ازوفاسکوپی

                د               انجام باریم سوالو

49 -          تصویر مقابل پستان خانم 50 ساله ای را ملاحظه می کنید که یک ماه توسط همکاران درماتولوژیک درمان شده است کدامیک از موارد ذیل غلط است ؟( تصویرشماره سه )

                الف           این بیماری معمولاً همراه با DCIS است .

                ب             گاهی توده در زیر ضایعه لمس می شود .

                ج              علامت مشخصه این بیماری سلولهای بزرگسال و بی رنگ و واکوئوله است .

                د               S100 در این بیماری مثبت می باشد.

50 -          بیمار کشاورز 65 ساله با زخم لب تحتانی از پنج ماه قبل و در بیوپسی SCC گزارش شده است . اندازه زخم 8 میلی متر و محل آن در وسط لب می باشد . در معاینه گردن لنف توده ای لمس نمی شود درمان انتخابی کدام است؟

                الف           Wide Local excision و بیوپسی از لنف نود Sentinel

                ب             Wide Local excision  ,و دایسکسیون غدد لنفاوی یکطرف

                ج              Wide Local excision  و دایسکسیون غدد لنفاوی دو طرف

                د               برداشتن ضایعه با حاشیه سالم و ترمیم اولیه

51 -          بیماری بعلت بزرگی غده لنفاوی گردن در مثلث قدامی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. جواب پاتولوژی کارسینومای well-differetiated  تیروئید گزارش شده است. هیچگونه ضایعه ای در لمس تیروئید وجود ندارد . عمل جراحی انتخابی کدام است؟

                الف           توتال تیروئیدکتومی و دیسکسیون مدیفیه گردن

                ب             توتال تیروئیدکتومی و دیسکسیون رادیکال گردن

                ج              توتال تیروئیدکتومی به تنهایی کافی است

                د               لوبکتومی تیروئید و برداشتن دایسکشن انتخابی غدد لنفاوی بزرگ شده

52 -          شما دریک مرکز اورژانس میان راه کشیک می دهید که مرد 40 ساله هشیاری را بدنبال تصادف اتومبیل  و برخورد به فرمان اتومبیل نزد شما می آورند. درمعاینه متوجه آمفیزم زیرجلدی گردن؛ تورم گردن و گرفتگی صدای بیمار می شوید.در برخورد با راه هوائی بیمار کدام اقدام مناسب است؟

                الف           rapid sequence induction + orotracheal intubation

                ب             nasotracheal intubation

                ج              cricothyroidotomy

                د               percutaneous transtracheal ventilation

53 -          راجع به آناتومی ریه کدام جمله غلط است؟

                الف           شریان ریوی حامل خون وریدی از بطن راست است که درکنار برونش ها و درست مثل برونش ها تقسیم می شود.

                ب             وریدهای ریوی حامل خون اکسیژنه هستند که درمسیر interlobar septa حرکت نمی کنند و تطابقی با تقسیمات برونش ها و شریان ها ندارند

                ج              شریان های برونشیال شریانهای سیستمیک هستندکه از آئورت و شریانهای بین دنده ای منشا گرفته و به جدار برونش ها خونرسانی می کنند و وریدهای برونشیال نیز خون خود را به وریدهای بین دنده ای می ریزند

                د               درناژ لنفاتیک ها به سمت ناف ریه در مسیر برونش هاست هم چنین یک شبکه ساب پلورال در سطح پارانشیم ریه دارند.

54 -          خانمی 35 هفته حامله به علت تصادف به اورژانس منتقل می شود.GCS=6  BP=60/40,,PR=120/min  در اورژانس ناگهان دچارایست قلبی می شود. مناسب ترین اقدام کدام است؟

                الف           بیمار احیاء می شود درصورت زنده ماندن سزارین می شود

                ب             ضمن احیاء با سزارین بچه نجات داده می شود

                ج              بیمار احیاء می شود درصورت زنده ماندن صبر می کنیم تا زایمان طبیعی انجام شود.

                د               هیچ اقدامی جهت سزارین انجام نمی شود

55 -          مرد 68 ساله ای باسابقه فشار خون که تحت عمل موفقیت آمیز آنوریسم آئورت پاره شده قرار گرفته است درحین عمل 9 لیتر سرم رینگر لاکتات و 4 واحد خون کامل دریافت کرده است.  دو ساعت بعد از انتقال بیمار به ICU پارامترهای همودینامیک بیمار از این قرار است: فشارخون 60/90 ؛ نبض 110 در دقیقه ؛ CVP=7 mmhg  فشارخون ریوی 10/28 میلیمتر جیوه و فشارwedge  ریه 8 میلیمتر جیوه ؛ مقاومت عروق محیطی wood units 35 ( طبیعی 24 تا 30) ؛ pao2=140kpa ( با Fio2=45%). حجم ادرار ساعتی 15 میلی لیتر با وزن مخصوص 1029 و هماتوکریت بیمار35% است اقدام مناسب در این بیمار کدام است؟

                الف           تجویز دیورتیک جهت افزایش برون ده ادراری

                ب             تجویز وازوپرسوربرای افزایش فشارخون سیستمیک

                ج              تجویز مایع برای افزایش بازده ادراری

                د               تجویز دوپامین

56 -          پس از درمان بیمار سئوال 55 تمام پارامترهای همودینامیک بیمار طبیعی می شود ولی 6 ساعت بعد بیمار ST segment depression پیدا می کند. در نوار قلب 12 کاناله ؛ ایسکمی آنترولترال قلب دیده می شود. پارامترهای همودینامیک بیمار عبارتند از: فشارخون 40/70 میلیمتر جیوه ؛ نبض 100 در دقیقه ؛ CVP= 18 میلیمترجیوه ؛ فشار  wedge ریوی 25 میلیمتر جیوه ؛ بازده قلبی 5/1 لیتر در دقیقه؛ مقاومت عروق محیطی  wood units 25 ( طبیعی 30-24)است. بهترین درمان داروئی در  این موقع کدام است؟

                الف           نیتروگلیسرین داخل وریدی

                ب             بتابلوکر کوتاه اثر

                ج              نیتروپروساید سدیم

                د               دوبوتامین

57 -          بیماری بدلیل آسیب شدید مغزی متعاقب تروما احتیاج به راه هوائی درازمدت دارد. تصمیم به تراکئوستومی باز به جای پرکوتانئوس می گیریم. کدام مورد صحیح است؟

                الف           عضلات strap  باید قطع شوند.

                ب             ایسم تیروئید را باید نگهداریم

                ج              محل ورود به تراشه باید غضروف دوم یا سوم باشد

                د               تراکئوستومی درموارد اورژانس به کریکوتیروئیدوتومی رجحان دارد.

58 -          بیمار خانمی است 30 ساله که بعلت احساس توده ای دردناک در ناحیه زیرناف مراجعه کرده است. در شرح حال حدود سه سال پیش زایمان ازطریق برش فانشتیل داشته است و از یک سال پیش به دنبال هر بار شروع عادت ماهانه احساس درد و سفتی درناحیه زیرناف داشته است. درمعاینه توده ای روی خط وسط به ابعاد 5 در 5 سانت و حدود 4 سانتی زیرناف لمس می شودکه با ازدیاد فشارداخل شکم این توده محو نمی شود. کدامیک ازموارد زیر در درمان این بیمار انتخاب ارجح است؟

                الف           تجویزدانازول

                ب             درناژ و تخلیه هماتوم

                ج              رزکسیون توده با لبه سالم و ترمیم جدار شکم بصورت اولیه و یا با مش

                د               سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن

59 -          مرد 21 ساله ای بدنبال تصادف دچار شکستگی متعدد دنده شده و در  ICU بستری می گردد. با توجه به وجود سینه مواج نیاز به انتوباسیون پیدا نموده که بلافاصله بعد از گذاشتن لوله تراشه ؛دچار افت شدید فشارخون و سطح اشباع اکسیژن می گردد. اولین اقدام در این بیمار کدام است؟

                الف           قراردادن بیمار دروضعیت ترندلنبورگ

                ب             توراکوتومی طرف صدمه دیده و کلامپ ناف ریه

                ج              استفاده از PEEP  برای بالابردن سطح اکسیژن خون

                د               اقدام به گذاشتنchest tube می کنیم

60 -          پس از انجام TUR  درمرد 70 ساله ای خونریزی شدید از سوند دیده می شود. کدام اقدام برای بیمارمناسب است؟

                الف           شستشوی مرتب سوند

                ب             تجویز پلاسمای تازه یخ زده

                ج              تزریق ویتامین K وریدی

                د               دادن آمینو کاپریک اسید

61 -          آقای 55 ساله به علت خونریزی ماسیو دستگاه گوارش فوقانی تحت آندوسکوپی قرار می گیرد. در آندوسکوپی خونریزی شدید از دئودنوم دارد و با آندوسکوپی قابل تشخیص و درمان نمی باشد. در لاپاروتومی و دئودنوتومی متوجه می شویم خونریزی در قسمت دوم دئودنوم بوده و درقسمت مدیال آن  یک دیورتیکول فرورفته درسر پانکراس وجود دارد. چه اقدامی ارجح است؟

                الف           دیورتیکولکتومی

                ب             پانکراتیکودئودنکتومی( ویپل)

                ج              اسکلروتراپی

                د               سوتور محل خونریزی

62 -          مرد 40 ساله ای که مدت ها در  ICU بعلت ترومای شدید تحت TPN می باشد ؛ دچار علائم دلیریوم و ترمورهای عضلانی می شود و بنا به گزارش پرستار یک نوبت تشنج نیز داشته است. درنوار قلب انجام شده ؛ طولانی شدن قطعه  QT  و P-R interval  مشهود است. کدام یک از  اختلالات زیردراین بیمار محتمل تر است؟

                الف           هیپوکالمی

                ب             هیپوناترمی

                ج              هیپومنیزیمی

                د               هیپرکالمی

63 -          بیمار 35 ساله ای با فشارخون و سردرد از 6 ماه قبل مراجعه کرده است . سی تی اسکن بیمار را مشاهده می کنید. کدام اقدام مناسب تر است ؟(تصویرشماره 4)

                الف           جراحی با انسیزیون فلانک

                ب             FNA 

                ج              بیهوشی با ایزوفلوران

                د               اندازه گیری سطح متانفرین سرم

64 -          خانم 45 سـاله ای بعلت خســتگی زودرس و افــسردگی تحت بررسی قرار گرفته و در آزمایشات انجام شده: Ca= 12.5  , PTH= upper limit normal  , 24 hr urinary ca = 600mg   است. معاینه بالینی منفی است. کدامیک ازموارد زیر درخصوص درمان این بیمار صحیح نیست؟

                الف           اندازه گیری مجدد PTH

                ب             سونوگرافی گردن

                ج              سی تی  اسکن گردن و مدیاستن

                د               اسکن  Tc- sestamibi

65 -          خانم 50 ساله ای بعلت پانکراتیت نکروزان و عمل جراحی ؛ دچار فیستول پانکراسی با برون ده بالا شده است . تمام شرایط متابولیک زیر در این بیمار وجود ندارد؟

                الف           هیپوکلسمی

                ب             آنیون گپ نرمال

                ج              اسیدوزمتابولیک

                د               کاهش NH4 ادرار

66 -          خانم 35 ساله که 2 سال قبل  به دلیل پولیپوز فامیلیال؛ کولکتومی توتال شده است، اکنون با ایکتر انسدادی مراجعه کرده است. در آندوسکوپی بعمل آمده، آدنوم پری آمپولری بدون پایه رؤیت شده است. درمان مناسب بعدی کدام است؟

                الف           عمل جراحی ویپل کلاسیک

                ب             عمل جراحی ویپل با حفظ پیلور

                ج              اکسیزیون ضایعه با آندوسکوپ

                د               اکسیزیون ضایعه بطریق ترانس دئودنال

67 -          خانم 60 ساله که 25 سال قبل دچار سوختگی پا شده است، با ضایعه اولسره قوزک پا بیوپسی شده است که بدخیم گزارش شده است. پس از excision وسیع عمق ضایعه گرفتار است. اقدام بعدی کدام است:

                الف           رادیوتراپی و پیگیری بیمار

                ب             excision مجدد و لنف نود دیسکسیون کشاله ران

                ج              آمپوتاسیون BKو پی گیری بیمار

                د               آمپوتاسیون BK + لنف نوددیسکسیون کشاله ران

68 -          مرد 56 ساله ای که تحت عمل لوبکتومی لوب فوقانی چپ قرار گرفته است، کاتتراپیدورال برای کاهش درد بعد از عمل برای او تعبیه شدهاست. 90 دقیقه بعد از تجویز اولین دوز مورفین در فضای اپیدورال بیمار از خارش شکایت نموده و به تدریج خواب آلوده تر می شود. در ABG ، PH=7.24 ، PaCo2=58 ، PaO2=100 و HCO3=28. درمان اولیه این بیمار شامل کدام یک از موارد زیر است:

                الف           تجوزی دیفن هیدرامین (diphen hydramin) داخل عضلانی

                ب             تزریق نالوکسان داخل وریدی

                ج              تزریق اپیدورال نالوکسان

                د               تزریق یک انالرژیک دیگر در فضای اپیدورال

69 -          پسر 15 ساله ای به علت آپاندیسیت حاد بستری شده است در گرفتن شرح حال معلوم شد که پدرش دچار هموفیلی کلاسیک است برای عمل جراحی وی چه اقداماتی انجام میدهند؟

                الف           FFP تزریق کرده و سپس عمل می کنیم .

                ب             فاکتور هشت به اندازه ای که غلظت آنرا به 70% نرمال برسانیم آماده می کنیم .

                ج              فاکتور هشت به مقداری که بتواند غلظت آنرا به 50% نرمال برساند تزریق می کنیم .

                د               عمل جراحی بدون اقدام خاص انجام می دهیم .

70 -          بیمار 51 ساله ای یکسال قبل تحت جراحی رزکسیون low.anterior بعلت کانسر رکتوم قرار گرفته است. نمونة پاتولوژی توموری با دیفرانسیاسیون متوسط و stage: T3N1 را نشان داده است. بیمار درمان دیگری دریافت نکرده است. امسال که بیمار مراجعه کرده، بنظر عود تومور در محل آناستوموز دارد که با بیوپسی تأیید می گردد. در این مرحله چه کاری را توصیه می کنید؟

                الف           chemoradiation گرفته و سپس درمان جراحی انجام شود.

                ب             بیمار تحت APR قرار گرفته و سپس رادیوتراپی شود.

                ج              بیمار تحت رادیوتراپی قرار گیرد و سپس رزکسیون لوکال شود.

                د               اِنِمای با لِوامیزول برای بیمار شروع شود و تا 2 هفته ادامه پیدا کند.

71 -          بیمار خانم 25 ساله مورد شناخته شده کولیت اولسروز می باشد که از هشت سال پیش تا دو ماه قبل تحت درمان داروئی بوده است. از حدود 2 ماه پیش دچار دردهای شدید متناوب همراه با اسهال خونی و دفع بلغم شده است. از دو روز پیش به دنبال اسهال بسیار شدید دچار درد شدید شکم، اتساع شکم و عدم دفع گاز و مدفوع شده است. در معاینه بیمار بی قرار و توکسیک است. تاکی پنه، تاکی کاردی و تب 39 دارد. شکم بطور واضح متسع و حساس است. صدای روده شنیده نمی شود. معاینه رکتال همراه با تخلیه هوا و مواد مدفوعی متعفن می باشد.

کدامیک از موارد زیر در  درمان این بیمار جایز نیست؟

                الف           ایلیوستومی diverting و لوپ کولوستومی

                ب             کولکتومی توتال

                ج              کولونوسکوپی اورژانسی و قرار دادن رکتال تیوب

                د               تنظیم آب و الکترولیت و اختلالات آن

72 -          آقای 60 ساله بادرد RLQ و ضعف که از یک ماه قبل شروع شده است مراجعه کرده است. در معاینه  Fullness در سمت راست شکم احساس  می شود. سی تی اسکن اورا ملاحظه فرمائید. کدامیک از موارد زیر صحیح نیست ؟( تصویرشماره 5)

                الف           لاپاراتومی و کولکتومی  راست

                ب             کولونوسکوپی و سپس اقدام جراحی

                ج              کمو تراپی و سپس عمل جراحی

                د               باریم انما و سپس عمل جراحی

73 -          آقای 16 ساله که سکه ای را بلع کرده است و با سعی  از طریق ازوفاگوسکوپی رژیدخارج نشده است، 24 ساعت بعد به شما مشاوره می شود. رادیوگرافی های بیمار را مشاهده می کنید. بهترین روش برخورد با این بیمار کدام است؟(تصاویر شماره 6 پایان دفترچه)

                الف           توراکوتومی راست و خارج کردن سکه

                ب             توراکوتومی چپ و خارج نمودن سکه

                ج              لاپاراتومی و خارج نمودن سکه

                د               ازوفاگوسکوپی مجدد و راندن سکه به معده

74 -          مرد 32 ساله ای که متعاقب تیرخوردگی در LUQ تحت عمل دیستال پانکراتکتومی - اسپلنکتومی وکولکتومی پارشیل قرار گرفته است. یک هفته بعد از عمل بیمار دچار لرز شدید همراه با تب 39 درجه سانتیگراد شده  است. فشار خون او 40/70 ، نبض 140 ، تعداد تنفس 45 در دقیقه است. بیمار به ICU رفته از او ABG می گیریم.

کدامیک از جواب های ABG مربوط به این بیمار است؟

                الف           Pao2=61         PaCo2=48         PH=7.31

                ب             Pao2=76         PaCo2=28         PH=7.52

                ج              Pao2=77         PaCo2=40         PH=7.45

                د               Pao2=77         PaCo2=30         PH=7.40

75 -          درمورد بیمار سئوال شماره 74 اقدام درمانی اولیه در این بیمار کدام است؟

                الف           فورسماید

                ب             پروپرانولول

                ج              نیتروپروساید سدیم

                د               آنتی بیوتیک وسیع الطیف

76 -          خانم 30 ساله با یک تودة پستان به شما مراجعه می کند. در FNA مایع سیاهرنگ آسپیره می شود و سپس توده از بین می رود. کدامیک از اقدامات زیر را ترجیح می دهید:

                الف           بیوپسی اکسزیونال می کنیم.

                ب             مایع را از لحاظ وجود خون (OB) آزمایش می کنیم.

                ج              مایع را دور می ریزیم.

                د               سونوگرافی مجدد می کنیم.

77 -          مرد 55 ساله ای با خونریزی از مقعد مراجعه می نماید. کولونوسکوپی توموری را در 25 سانتیمتری از مقعد نشان می دهد که پاسخ بیوپسی آن آدنوکارسینوما است. یک پولیپ پایه دار نیزدر 5 سانتیمتری از مقعد دارد که برداشته شده و کارسینوم درجا  in situ می باشد. کدامیک از اعمال جراحی زیر را توصیه می کنید؟

                الف           ( low anterior resection)

                ب             کولکتومی توتال

                ج              A.P.R

                د               سیگموئیدکتومی

78 -          برای خانم 49 ساله جهت بررسی های دوره ای ماموگرافی انجام شده که در پستان راست کالسیفیکاسیون های منتشر خوشه ای مشاهده شده است. معاینه بالینی بیمار کاملاً منفی است. نمونه برداری بصورت core needle انجام شده است که در نمونه بدست آمده DCIS بدون Invasion گزارش شده است. IHC انجام شده و ER+گزارش شده است.

چه درمانی را به بیمار پیشنهاد می کنید؟

                الف           Wide Local Excision+ رادیوتراپی + تاموکسیفن

                ب             دایسکسیون غده سنتینل زیربغل + ماستکتومی توتال + تاموکسیفن

                ج              درمان خاصی لازم ندارد. پیگیری سالیانه با ماموگرافی الزامی است.

                د               ماستکتومی رادیکال مودیفیه + تاموکسیفن

79 -          آقای 35 ساله با شکایت دیسفاژی تحت بررسی قرار گرفته است. در باریم سوالو تصویری مدور یا حدودی کاملاً مشخص بصورت filling defect با قطر cm2 دیده می شود. در ازوفاگوسکوپی توده ای با نمای مخاطی کاملاً سالم زیر مخاطی در حدود cm30 از دندانهای پیشین مشخص شده است. کدام اقدام را توصیه می کنید؟

                الف           آندوسکوپی و بیوپسی و تصمیم براساس نتیجه آن

                ب             توراکوتومی چپ و انوکلئاسیون توده

                ج              توراکوتومی راست و انوکلئاسیون توده

                د               ازوفاژکتومی ترانس هیاتال و گاستریک پول آپ

80 -          زن 26 ساله با ندول تیروئید قابل لمس مراجعه کرده است، در بیوپسی سوزنی آمیلوئید در استرومای ضایعه مشاهده می شود، یک گره لنفاوی در همان سمت ضایعه قابل لمس است. درمان انتخابی کدام است؟

                الف           خارج کردن لب درگیر و ایسم و گره لنفاوی بزرگ شده

                ب             خارج کردن لب درگیر و ایسم و قسمتی از لب مقابل و گره لنفاوی بزرگ شده

                ج              تیروئیدکتومی توتال و دیسکسیون تعدیل یافته گردن

                د               تیروئیدکتومی توتال و پرتو درمانی گره های لنفاوی گردن

81 -          در آزمایش ادرار روتین که از یک بیمار مرد 53 ساله با سابقه مصرف سیگار بعمل آمده است، تعداد 15 RBC/hpf یافت می شود، مابقی آنالیز ادرار نرمال و کشت ادرار نیز نرمال می باشد. کدامیک مناسب ترین قدم بعدی می باشد؟

                الف           تحت نظر گرفتن بیمار

                ب             تکرار آزمایش

                ج              انجام IVP و Cystoscopy

                د               انجام سیستوگرام

82 -          سربازی به علت اصابت گلوله خلف زانوی راست مراجعه کردهاست، نبض دیستال حس می شود و اختلال حس و حرکت ندارد. اقدام مناسب کدام است؟ (تصویر شماره 7 الف و ب را ملاحظه کنید)

                الف           اکسپلور خلف پوپلیته از طریق انسیزیون خلف پوپلیته جهت خارج کردن گلوله

                ب             آنژیوگرافی شریان فمورال

                ج              دوختن پوست روی گلوله وتجویز آنتی بیوتیک

                د               دبریدمان محل گلوله و شستشوی محل ورود به گلوله و سپس ترمیم

83 -          در مورد واکنش ترانسفوزیون در یک بیمار بیهوش کدام یک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

                الف           هیپرتانسیون

                ب             تاکیکاردی

                ج              افزایش ناگهانی خونریزی

                د               سیانوز

84 -          خانم 45 ساله که 5 سال قبل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک شده است، با زردی متناوب و درد RUQ مراجعه کرده است. MRCP بیمار را در تصویر شماره 8 را ملاحظه می کنید. کدام گزینه صحیح تر است؟

                الف           ERCP اسفنکترومی

                ب             دودنوتومی و خارج کردن سنگ

                ج              کله دوکوتومی + خارج کردن سنگ + T.Tube

                د               کله دوکوتومی + خارج کردن سنگ + کله دکودئودنوستومی

85 -          کدامیک از هماتومهای رتروپریتوئن زیر ناشی از ترومای بلانت شکمی را در حین لاپاراتومی اکسپلور می کنید؟

                الف           هماتوم nonexpanding زون یک (Zone 1)

                ب             هماتوم کوچک بدنه پانکراس با کپسول سالم پانکراس

                ج              هماتوم بزرگ nonexpanding  بدنبال شکستگی لگن

                د               هماتوم بزرگ nonexpanding  تنه و سر پانکراس

86 -          خانمی را که مشاهده می کنید 10 سال قبل تحت عمل مدیفید رادیکال ماستکتومی قرار گرفته است. بعد از انجام کارهای لازم و تشخیص قطعی کدام اقدام را توصیه می کنید؟( تصویر شماره 9 در پایان دفترچه ) 

                الف           بانداژ و بالا قرار دادن دست

                ب             آنتی بیوتیک تراپی

                ج              آمپوتاسیون

                د               شیمی درمانی

87 -          کدامیک از عوامل ذیل در توکسیسیتی ناشی از ماده حاجب آنژیوگرافی موثر نمی باشد؟ .

                الف           دهیدراتاسیون ناشی ازدیابت

                ب             سن بالای 60 سال

                ج              کراتینین بیشتر از5/1

                د               هیپرتانسیون

88 -          بیماری 2 هفته پس از دریافت کلیه پیوندی دچار تورم ناحیه عمل در ربع تحتانی و راست شکم می شود . در معاینات بیمار دچار ادم پای راست شده؛ کراتینین و فشار خون بیمار بالا است ، سونوگرافی نشان دهنده تجمع مایع در ناحیه عمل می باشد ، Tap مایع و اسمیر آن نشانه وجود سلولهای با اکثریت لنفوسیت است ، اقدام استاندارد کدامست ؟

                الف           آسپراسیون مکرر مایع و Compression therapy

                ب             جراحی و ایجاد Peritoneal window

                ج              برداشتن کلیه پیوندی

                د               تجویز هپارین و دکستران و تحت نظرگرفتن بیمار

89 -          خانم 50 ساله ای به علت papillary cell ca تیروئید تحت عمل جراحی قرار گرفته و موقع عمل متوجه invasion یک طرفه به غضروف دوم و سوم تراشه شده است. بیمار قبلا خشونت صدا نیز داشته است بهترین اقدام درمانی علاوه بر تیروئید کتومی چیست ؟

                الف           زرکسیون و آناستوموز تراشه

                ب             تراکئوستومی دیستال به ضایعه

                ج              شیو تومور از روی تراشه و بعد رادیوتراپی

                د               برداشتن قسمتی از رینگهای تراشه که درگیر تومور هست

90 -          نوزاد نارسی دچار عدم تحمل شیر شده است و به اورژانس جراحی ارجاع شده است. هم چنین نوزاد دچار دیستانسیون شکم و هماتو شزی شده است ، در گرافی شکم فقط هوا در جدار روده همراه با اتساع آن دیده می شود. اقدام درمانی شما کدام است ؟

                الف           جراحی اورژانس ورزکسیون روده گرفتار

                ب             درمان کنسرواتیو

                ج              تنقیه با گاستروگرافین با تکنیک Noblet

                د               لاپاراتومی و انجام کولوستومی

91 -          علامت پاتوگنومیک انواژیناسیون در کودک یکساله کدام است ؟

                الف           مدفع ژله ای خونی Current jelly

                ب             وجود Dance' sign

                ج              درد کولیکی شکم

                د               دیستانسیون شکم

92 -          آقای 25 ساله با زخم شکم که قبلا توسط همکاران سوچور شده است با درد شکم 24 ساعت بعد ازتروما لاپاراتومی می شود در اکسپلور شکم پارگی شکم کلون راست بطول 3 سانتی متر مشاهده می شود مناسبترین درمان کدام است ؟

                الف           ترمیم ساده زخم کلون

                ب             ترمیم ساده زخم کلون و اکستریورایز کردن محل پارگی 

                ج              ترمیم ساده وکلوستومی پروکسیمال

                د               بیرون گذاشتن محل پارگی بصورت کلوستومی

93 -          دو تصویر قبل و بعد از عمل را در دختر 15 ساله با توده بزرگ پستان چپ ملاحظه می کنید . به نظر شما کدامیک محتمل تر است ؟ ( تصویر شماره 10 الف و ب در پایان دفترچه )

                الف           adenocarcinoma

                ب             mondor's disease

                ج              Gaint  fibroadenoma

                د               Adenosis sclerosan

94 -          در مورد تومور مارکرها کدام صحیح نیست ؟

                الف           بالا بودن CEA قبل از عمل سرطان کولورکتال ، نشان دهنده پروگنوز به بیماری می باشد

                ب             اندازه گیری سطح CEA به عنوان Screening test برای سرطان کولون توصیه نمی شود

                ج              حاملین سالم ویروس هپاتیت B با اندازه گیری سطح آلفافیتو پروتئین 2 بار در سال و با سونوگرافی کبد بیمار یابی می شوند

                د               اندازه گیری سطح PSA جهت مونیتورینگ موثر بودن درمان سرطان پروستات مناسب است

95 -          در مورد سندرم های پارانئو پلاستیک در کانسر های ریه کدام عبارت صحیح است ؟

                الف           وجود سندرم های پارانئو پلاستیک نشانه غیر قابل رزکسیون بودن تومورهاست .

                ب             سندرم لامبرت - اتیون بر اثر ترشح اکتوپیک مواد فعال از تومور ایجاد می شود

                ج              علائم سندرم های پارانئوپلاستیک می تواند مقدم به علائم خود تومور ایجاد شود

                د               سندرم کوشینگ به علت ترشح اکتوپیک ACTH ایجاد شده که با تجویز دگرامتازون سرکوب می شود

96 -          مردی 25 ساله 6 ساعت قبل مورد اصابت گلوله به شکم قرار گرفته است در معاینه فشار خون 8/12 و نبض min/120 و نبض بیمار min/20 می باشد بیمار به اطاق عمل منتقل می شود دراکسپلور شکم ضایعه کولون در عمل اتصال کولون ترولی به سیکموئید وجود دارد مناسب ترین management کدام است ؟

                الف           رزکسیون کولون و موکوس فیستولا و کولوستومی انتهایی 

                ب             ترمیم دو لبه همراه با بیرون گذاشتن محل ترمیم

                ج              دبریدمان دو لبه و انداختن آن داخل شکم

                د               رزکسیون کولون ، آناستوموز اولیه وگذاشتن آن به بیرون

97 -          بیمار 4 ساله ای است که دچار عقرب زدگی در ناحیه پای راست شده که دردناک است و در حال حاضر Stable است مناسبترین اقدام کدامست ؟

                الف           قرار دادن تورنیکه بالای محل گزش و دبریدیان زخم گوش

                ب             تجویز نارکوتیک

                ج              تجویز داپسون

                د               بستری کردن و تحت نظر قرار دادن بیمار

98 -          سی تی اسکن که در شکل شماره ملاحظه می کنید مربوط بیماری ترومائی در وضعیت کوماست . کدام ضایعه مغزی را مطرح می کنید ؟ ( تصویر شماره 11در پایان دفترچه )

                الف           هماتوم ساب دورال

                ب             هماتوم اپی دورال

                ج              هماتوم  اینتراسربرال

                د               هماتوم داخل بطنی

99 -          خانمی 30 ساله بعلت سنگ کیسه صفرا کاندید عمل جراحی است . در هنگام بستری و در معاینه متوجه درد و تورم پای راست می شویم که ادم از دو روز قبل شروع شده است . با سونوگرافی داپلر تشخیص ترومبوفلبیت وریدهای عمقی ساق مسجل می شود اقدام مناسب شما کدام است ؟

                الف           درمان آنتی کواگولانت شروع و بیمار را تحت کله سیستکتومی قرار می دهیم

                ب             بیمار را تحت عمل کله سیستکتومی قرار داده و حین عمل هپارین را شروع می کنیم

                ج              یکماه بعد از شروع آنتی کوآگولانت بیمار را تحت کله سیستکتومی قرار می دهیم

                د               شش ماه بعد از شروع آنتی کولانت بیمار را تحت عمل کله سیستکتومی قرار می دهیم

100 -        بیماری که چند روز قبل در بخش داخلی بیوپسی کبد شده است با درد RUQ هماتمز و ملنا مراجعه کرده است اقدام انتخابی در این بیمار کدام است ؟

                الف           سی اتی اسکن شکم

                ب             آنژیوگرافی

                ج              آندوسکوپی Upper GI

                د               داپلر سونوگرافی

101 -        خانم 26 ساله که 6 ماه قبل ازدواج کرده است اکنون با درد پهلوی چپ مراجعه کرده است . در گرافی بعمل آمده از وی کلسفیکاسیون مدور به قطر 2 ( دو ) سانتی متر در LUQ دیده می شود چه اقدامی توصیه می کنید؟

                الف           پی گیری بیمار با سونوگرافی سالیانه

                ب             انجام CT Scan دینامیک با کنتراست

                ج              FNA با هدایت سونوگرافی

                د               تستهای سرولوژیک

102 -        مرد 50 ساله ای با درد مشابه خستگی (aching pain) در قسمت مدیال ران مراجعه نموده است . بیمار سابقه چاقو خوردگی به ران 5 سال قبل را میدهد که به پزشک مراجعه نکرده است . وریدهای واریسی برآمده در قسمت فوقانی صافن بزرگ دارد نبض های بیمار طبیعی است و ankle brachial index  او 85% است مناسب ترین اقدام در این بیمار کدام است ؟

                الف           vein stripping ورید سافن بزرگ

                ب             اکسپلور شریان فمورال سطحی در حوالی محل چاقو خوردگی

                ج              کالر داپلکس از وریدهای پا

                د               ارتریوگرافی DSA

103 -        در مردی که بعلت ایسکمی اندام تحتانی تحت عمل جراحی  قرار گرفته است در پایان عمل جراحی هپارین تزریق شده را با دوز مناسب توسط پروتامین خنثی می کنیم . لیکن هنوز مختصر Oozing  از لبه های زخم ادامه دارد به نظر شما اقدام مناسب کدام است ؟

                الف           دوز پروتامین را تکرار می کنیم

                ب             تزریق FFP کمک کننده است

                ج              هموواک گذاشته و زخم را می بندیم

                د               تزریق پلاکت توصیه می شود

104 -        خانمی 40 ساله با سابقه ترومبوفلبیت و درمان طبی دچار درد شکم در RLQ شده است که همراه با تندرنس RLQ می باشد. اختلال انعقادی دارد.اقدام ارجح تر کدام است؟

                الف           باریم انما

                ب             سونوگرافی

                ج              سی تی اسکن

                د               ام ار ای

105 -        در مردی 30 ساله و بدون هیچ بیماری زمینه ای ،بطور اتفاقی در CXRمتوجه یک توده در حدود مدیاستن خلفی شده ایم . تمام عبارات زیر درمورد این بیمار صحیح نمی باشد  ؟

                الف           به احتمال زیاد با یک توده خوش خیم مواجه هستیم

                ب             انجام Spiral chest CT scan ضروری است

                ج              در صورت وجود علائمی دال بر گشاد شدن سوراخ بین مهره ای یا خوردگی استخوانی از ستون مهره ها انجام MRIضروری است

                د               تصمیم به درمان جراحی بر اساس انجام FNAو جواب پاتولوژی است

106 -        خانم 43 ساله ای با چاقی مفرط مراجعه کرده است بیمار BMI=51 دارد طی گرفتن شرح حال متوجه خواب آلودگی طی روز می شوید . در مو نیتورینگ ، طی خواب در ساعت بیشتر از 5 حمله آپنه دارد بهترین اقدام برای به حد اقل رساندن آپنه در دوره perioperative ، بدون ایجاد خطر برای آناستوموز ، کدام است ؟

                الف           انتوبه کردن بیش از 3 روز long intubation

                ب             تراکئوستومی حین عمل جراحی

                ج              تعبیه CPAP (continuous positive airway pressure)

                د               تعبیه ماسک لارنژئال حین و بعد از عمل

107 -        در بیماری که به علت میکروکلسفیکاسیون های مشکوک در ربع فوقانی خارجی حین ماموگرافی تحت بیوپسی باگاید قرار گرفته است و نتیجه پاتولوژی وی اینتراداکتال کارسینوما بوده است . کدام یک از گزینه های زیر جزئی از درمان نمی باشد ؟

                الف           توتال ماستکتومی

                ب             بررسی غدد لنفاوی سنتینل

                ج              شیمی درمانی

                د               تاموکسی فن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo