X
تبلیغات
زولا

بیست و هشتمین آزمون ارتقاء دستیاری کودکان شهید بهشتی

 

1 -  در آزمایش گازهای خونی کودک 4 ساله ای که از 10 روز قبل تاکی پنه داشته PH = 7/5 ،  20= Pco2 و بیکربنات 24 گزارش شده است . اختلال اسید - باز بیمار بیشتر با کدامیک از گزینه های زیر سازگار می باشد ؟
 الف الکالوز تنفسی جبران نشده
 ب الکالوز تنفسی جبران شده
 ج الکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک
 د الکالوز تنفسی و الکالوز متابولیک

2 -  پسر 7 ساله با سابقه CF و سرفه مزمن از 3 هفته قبل دچار حملات تنگی نفس و سیانوز بدون تب شده است در معاینه ویزینگ دو طرفه سمع می گردد . در گرافی به عمل آمده از بیمار انفیلتراسیون دو طرفه خصوصاً در قسمتهای فوقانی هر دوریه دیده می شود. درمان پیشنهادی در مورد بیمار فوق کدامیک از موارد زیر است ؟
 الف کوتریموکسازول وریدی
 ب استروئید خوراکی
 ج کلیندامایسین و سفتازیدیم وریدی
 د ایتراکونازول خوراکی

3 -  خانواده ای همراه با شیرخوار 7 ماهه شان قرار است در سه ماه آینده جهت حج عمره عازم مکه شوند . در مورد انجام واکسیناسیون مننگوکوک برای شیر خوار کدام اقدام صحیح است ؟
 الف بعلت سن کمتر از 2 سال نیازی به تزریق واکسن نیست
 ب یک دوز واکسن مننگوک در حال حاضر تزریق می شود
 ج یک دوز واکسن مننگوک تزریق و 3-2 ماه بعد تکرار گردد
 د 10 روز مانده به سفر واکسن تزریق گردد

4 -  نوزاد 25 روزه دختر در بخش نوزادان بستری است .در معاینه ایکتریک و تحریک پذیر میباشد، هپاتومگالی دارد. آزمایشات : BS: 40  ،   SGOT:Increased     ،   SGPT :Increased و         T:10 Bill،  Bill D: 2 و PTT , PT طبیعی است ، در کشت خون Ecoli  رشد کرده است .محتمل ترین تشخیص کدام است؟
 الف تیروزینمی سیستمیک
 ب گالاکتوزومی
 ج ارگانیک اسیدمی
 د فروکتوزومی

5 -  شیرخواری به علت اسهال خونی طول کشیده به مدت بیشتر از 2 ماه نزد شما مراجعه کرده است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
 الف حساسیت به پروتئین شیر گاو
 ب کولیت اولسرو
 ج کرون
 د کولیت عفونی

6 -  کودک 3 ساله با رنگ پریدگی ، بیحالی و نارسایی کلیه مراجعه نموده است . در سابقه فرزند دیگر خانواده  سال قبل همین علائم را داشته است . در آزمایشات انجام شده رتیکولوسیت 6 % ، پلاکت 000/30 و گلبولهای سفید خون نیز  000/30 ، تست کومبس منفی ،c3 پائین و Anti DNA ,ANA منفی است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
 الف نفریت مامبرانوپرولیفراتیو
 ب سندرم همولیتیک یورمیک
 ج نفریت لوپوسی
 د سندرم گودپاسچر

7 -  کودک یک ساله بعلت تب و بیقراری از سه روز قبل با تشخیص اوتیت حاد میانی تحت درمان آموکسی سیلین          40 mg/kg  قرار داده ایم . پس از 48 ساعت بعلت عدم قطع تب مراجعه نموده که در معاینه مجدد پرده گوش طرف راست همچنان ملتهب و حرکات آن کاهش یافته است . کنژکتیویت همان طرف( راست )نیز دیده می شود توصیه درمانی مناسب چیست ؟
 الف افزایش دوز آموکسی سیلین به 80 mg/kg
 ب تبدیل درمان به آزیترومایسین
 ج تبدیل درمان به کوآموکسی کلاو
 د بستری کردن بیمار، بررسی از نظر  سپتی سمی و شروع  آنتی بیوتیک تزریقی

8 -  کودک 4 ساله ای بعلت اوتیت میانی حاد ، کوآموکسی کلاو دریافت کرده ولی پس از 3 روز بعلت عدم پاسخ ، تمپانوسنتز شده و با توجه به اسمیر آن سفتریاکسون عضلانی 2 دوز با فاصله 24 ساعت دریافت کرده است ولی بهبودی حاصل نشده است . آنتی بیوتیک انتخابی بعدی کدام است ؟ 
 الف آزیترومایسین
 ب کلیندامایسین
 ج سفاکلر
 د کوتریموکسازول + اریترومایسین

9 -  پسر 7 ساله بدلیل اتساع شکم و درد اندامها مراجعه نموده است . در معاینه رنگ پریده می باشد ودر بعضی نواحی پوست لکه های اکیموتیک دیده می شود . Huge splenomegaly   و بزرگی خفیف کبد دارد و در گرافی دیستال فمورنمای Erlenmeyer flask deformity مشاهده می گردد.محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
 الف گوشه
 ب کالاآزار
 ج لوسمی لنفوبلاستیک حاد
 د لوپوس

10 -  نوزادی پرماچور با ضربان قلب 80 در دقیقه بصورت برادی کاردی سینوسی و بدون علامت است چه درمانی را پیشنهاد می کنید ؟
 الف درمان نمی خواهد و پیگیری بالینی کافی است
 ب دیگوکسین میدهیم چون به نارسایی قلبی منجر می شود
 ج پیس میکر تعبیه شود چون احتمال خطر برادیکاردی بیشتر است
 د کاپتوپریل میدهیم چون برون ده قلب پائین است

11 -  در تنگی روماتیسمال دریچه میترال کدام جمله نادرست است ؟
 الف معمولاً ده سال پس از بیماری ایجاد می گردد
 ب فیبروز رینگ دریچه دارند
 ج فشارشریان ریه بالا می رود
 د به نارسایی قلب چپ منجر می شود

12 -  کودک 10 ساله به علت دل درد ، اتساع و تندرنس شکم ، اسهال ، کاهش وزن و تاخیر  رشد مراجعه کرده است. در بررسی، تشخیص بیماری کرون داده شده است. اولین اقدام درمانی کدامیک از موارد زیر است ؟
 الف شروع Mesalamin خوراکی
 ب شروع کورتیکوستروئید
 ج اقدام جراحی
 د شروع کورتیکوستروئید و     6 Mercaptopurine   

13 -  کودک 7 ساله ای با دل درد و سوزش ادرار و هماچوری میکروسکوپیک پایدار مراجعه نموده است در آزمایشات انجام شده ، کلسیم خون 9 ، سدیم 140 ، پتاسیم 4/4 و cr = 0/6  و در آزمایش ادرار ، لکوسیت 4-3 ، کشت ادرار منفی و کلسیم ادرار 3 و کراتنین 5 میلی گرم درصد گزارش شده است . سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار طبیعی است . مناسب ترین اقدام درمانی کدام است ؟
 الف کاهش مصرف لبنیات
 ب تجویز محلول کلرورپتاسیم
 ج تجویز هیدروکلروتیازید
 د تجویز کلشی سین

14 -  کودک یکساله به علت تب و سرفه و دیسترس تنفسی از 10 روز قبل مراجعه نموده است . در عکس ریه دانسیته دوطرف اطراف ناف ریه ها دیده می شود . بیمار سابقه اسهال از یک ماه قبل نیز داشته است که به درمان های معمولی پاسخ نداده است . CBC کودک به صورت زیراست:
WBC=9500            P=90% , L= 10%   Hb.=10/5             Plat.=185000
جهت جلوگیری از عود این نوع عفونت ریوی در کودک صحیح ترین توصیه کدام است ؟
 الف ایزولاسیون تنفسی
 ب تزریق گاماگلوبولین ماهانه
 ج واکسیناسیون اختصاصی
 د کموپروفیلاکسی

15 -  کودک 10 ساله ای بعلت درماتیت سبورئیک مقاوم به درمان مراجعه کرده است. در معاینه پوسته های ضخیم چرب در scalp  وپلاک های اریتماتوهیپرکراتوتیک بزرگ در صورت و ژنیتالیا  دارد . بیوپسی پوست ، کشت ، رنگ آمیزی با KOH و PAS کمک کننده نیست . اولین اقدام تشخیصی بعدی کدام است ؟
 الف اندازه گیری IgE سرم
 ب آسپراسیون مغر استخوان
 ج اندازه گیری آنتی بادی علیه HIV
 د Wood' s  lamp

16 -  نوزاد پسر 7 روزه بدلیل مثبت شدن تست غربالگری pku  به شما ارجاع گردیده است و در آزمایش کروماتوگرافی آمینو اسید های خون ( HPLC ) میزان فنیل آلانین سرم 5 mg/dl گزارش شده است. کدام گزینه صحیح می باشد؟
 الف محدودیت فنیل آلانین رژیم غذایی
 ب تجویز قرص تتراهیدروبیوپترین
 ج محدودیت فنیل آلانین و تجویز قرص تتراهیدروبیوپترین
 د محدودیت فنیل آلانین رژیم غذایی نیاز نیست

17 -  کودکی 7 ساله با VSD  ( نقص دیواره بطنی ) شناخته شده دچار کاهش سوفل هولوسیستولیک ، صدای دوم کوتاه و آرام و مختصری سیانوز و ایجاد سوفل جهشی در کناره چپ استرنوم می شود . محتمل ترین تشخیص چیست ؟
 الف سندرم آیزنمنگر
 ب نارسایی احتقانی قلب
 ج تنگی ثانویه زیر دریچه پولمونر
 د ایجاد آنوریسم بر روی VSD  و کوچک شدن آن

18 -  کودکی به علت دل دردو استفراغ مراجعه نموده است. در بررسی، ائوزینوفیلی خون محیطی و IgE  بالایی دارد. محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
 الف گاستروآنتریت ائوزینوفیلیک
 ب حساسیت غذایی
 ج انگل روده ای
 د سندرم Job

19 -  کودکی در حین بازی دوبال کاغذی به بازوهایش بسته و با بال زدن به کره ماه پرواز می کند . حداقل سن کودک چقدراست ؟
 الف 3 تا 4 سال
 ب 4 تا 5 سال
 ج 5 تا 6 سال
 د 6 تا 7 سال

20 -  کودک 23 ماهه با رشد و تکامل طبیعی در حالیکه توپ در دست دارد و در حیاط منزل پابرهنه راه می رود از او می خواهید توپ را به شما داده و کفش را بگیرد واکنش کودک کدام است ؟
 الف بدون توجه به دستور شما به راه خود ادامه می دهد
 ب توپ را به شما می دهد ولی کفش را نمی گیرد
 ج توپ را نمی دهد ولی کفش را می گیرد
 د توپ را به شما میدهد و کفش را می گیرد

21 -  پسر 6 ساله با علائم کهیر و برونکواسپاسم بلافاصله بعد از مصرف بادام زمینی مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفته و پاسخ داده است. حداقل زمانی که بیمار باید بعداز درمان اولیه در اورژانس تحت نظر باشد ، چند ساعت می باشد؟
 الف 24 ساعت
 ب 12ساعت
 ج 2 ساعت
 د 4 ساعت

22 -  آزمایش CBC پسر 14 ساله جهت شرکت در مسابقات ورزشی به قرار زیراست:
WBC= 10000
RBC = 4,900,000
Hb = 14
MCV = 78
MCH = 27
Platlet = 200,000
بررسی هموگلوبین الکتروفورز به قرار ذیل بود :
HbA = 95%
HbA2 = 3.5%
HbF=1.5%
محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
 الف 0 ß هتروزیگوت (Trait)
 ب +  ß  هتروزیگوت (Trait)
 ج بتا  تالاسمی Silent
 د آلفا تالاسمی Trait

23 -  بیمار کودک 2 ساله ای است که به علت بی حالی، اسهال شدید به اورژانس آورده اند. در معاینۀ مخاطها کاملاً خشک است ، چشمان گود افتاده و با تحریک دردناک چشمهایش را باز می کند. علایم حیاتی  وی شامل:
T= 38oc         BP = 55/P              RR = 40/min              PR= 180/min
بیمار به تجویز 60cc/Kg نرمال سالین و انفوزیون دوپامین جواب مناسبی نداده و کماکان فشار بیمار پایین است.مناسبترین  اقدام درمانی  بعدی چیست ؟

 الف یک دوز هیدروکورتیزون
 ب انفوزیون اپی نفرین
 ج انفوزیون نوراپی نفرین
 د تزریق لازیکس

24 -  پسر 6 ساله ای را با راش های جلدی در اندام تحتانی به درمانگاه می آورند. سابقۀ تشنج و مصرف فنی توئین رااز 3 ماه قبل می دهد. در معاینۀ بالینی به جز راش های Tenderپری تیبیال هر دو پا، نکتۀ مثبت دیگری ندارد. محتمل ترین تشخیص برای  کودک کدام است ؟
 الف Serum sickness like reaction  (بیماری سرم )
 ب CMV Infection (سیتومگال ویروس )
 ج EBV Infection (ابشتاین ویروس )
 د Erythema Nodosume ( اریتم نودوزوم)

25 -  در X-Ray پسر 2 ماهه ای ، پر هوایی ریۀ چپ، Consolidation   لوب فوقانی ریۀ راست و شیفت قلب و مدیاستن به سمت راست دیده  می شود. کودک، در بدو تولد به مدت 2 هفته به علت دیسترس تنفسی در NICU بستری بوده است ولی هم اکنون دیسترس نداشته و رشد خوبی دارد. کدام تشخیص برای بیمار کمتر مطرح است ؟
 الف Congenital Cystic Adenomatoid Malformation
 ب Congenital Lobar Emphysema
 ج Sequestration
 د Right Upper Lobe Hypoplasia

26 -  پسر 5 ساله ای با عفونت های شدید سینوس از 7 ماهگی و پنومونی و اوتیت پرفوره و سابقۀ یک نوبت پنومونی با پنوموسیستیس کارینی  در سن 3 سالگی جهت بررسی ارجاع شده است. در معاینه، ترشحات چرکی از گوش دارد. لوزه ها آتروفیک است و ارگانومگالی ندارد . CBC به شرح زیر می باشد :
WBC = 4800      Poly = 26%    lymph = 56%     Mono = 18%  PLT=320000
محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
 الف X-Linked severe combined immunodeficiency
 ب X-Linked hyper IgM
 ج X-Linked lymphoproliferative syndrome
 د X-Linked Agamma globulinemia

27 -  دختر بچۀ 6 ساله ای با شکایت خون ریزی متناوب بینی و لکه های اکیموز به درمانگاه خون ارجاع می شود. فرزند اول از والدین غیر منسوب است. آزمایشات انعقادی به قرار ذیل می باشد:
Platelet = 260000      PT= 13"  (control = 13")  
PTT = 60" (control = 43")    BT = 10' (normal 2-8')
آزمون تشخیصی ارجح بعدی ، ارزیابی کدام یک از فاکتورهای انعقادی زیر می باشد؟
 الف فاکتور ون ویلبراند VWF و  VIII
 ب VII و IX
 ج IX و XI
 د XII و XI

28 -  در یک کودک 3 ساله ای که به علت غرق شدگی در آب شیرین، در ICU  اطفال بستری شده و Glasgow Coma Score (GCS) = 5 داشته، کدام یک از عوامل پروگنوستیک زیر مطمئن ترین عامل برای  بهبود نورولوژیک بیماراست ؟
 الف فونکسیون نرمال Brain Stem طی  24 ساعت اول
 ب فشار داخل جمجمه نرمال
 ج Brain C.T Scan نرمال
 د قند خون اولیه بالای 360

29 -  دختر 5/3 ساله با تورم و خشکی مفصل زانوی پای چپ از 2 ماه قبل به درمانگاه مراجعه می کند. سابقۀ آرتریت همین مفصل را  دو نوبت دیگر (8 ماه قبل و 4 ماه قبل ) ذکر می کند. در معاینه، علائم سیستمیک همراه ندارد. کدام اقدام در مورد این بیمار مقدم می باشد؟
 الف ارزیابی سطح سرمی فاکتور روماتیسمی (RF)
 ب معاینۀ چشم با اسلیت لامپ
 ج آزمایش مغز استخوان
 د اکوکاردیوگرافی

30 -  دختر 4 ساله ای به علت درد شدید گوش چپ مراجعه کرده ، در معاینۀ مجرای گوش دردناک و قرمز است . پرده تمپان قابل رویت نمی باشد و لمس Pinna دردناک است . چه اقدام درمانی مناسب تر است ؟
 الف تجویز قطرۀ موضعی حاوی نئومایسین و پلی میکسین و کورتیکوستروئید
 ب تجویز قطرۀ موضعی حاوی نئومایسین و پلی میکسین و کورتیکوستروئید به همراه قرار دادن فتیله
 ج تجویز قطرۀ موضعی کلوتریمازول
 د تجویز قطرۀ موضعی کلوتریمازول به همراه قرار دادن فتیله

31 -  در کودک شش ماهه که با ضایعات اگزمای آتوپیک مراجعه کرده است درگیری پوستی به کدام شکل شایع تر می باشد ؟
 الف سر و صورت و سطوح اکستانسور اندام ها
 ب سر و صورت و سطوح فلکسور اندام ها
 ج درگیری در نواحی چین های بدن
 د سر و صورت و سطوح قفسۀ سینه

32 -  دختر 12 ساله ای به علت تب ، تعریق شبانه ، کاهش وزن و لنفادنوپاتی سمت راست گردن تحت بیوپسی ضایعۀ فوق قرار می گیرد . گزارش پاتولوژی لنفوم هوچکین نوع ندولاراسکلروزینگ بود.  در ارزیابی imaging بیمار درگیری غدد لنفاوی پاراآئورت و اسپلنومگالی مشاهده شد . پونکسیون مغز استخوان نرمال بود. Stage بیماری را مشخص نمائید.
 الف IIA
 ب IIB
 ج IIIB
 د IIIA

33 -  دختر بچۀ 14 ماهه ای  2 ساعت قبل، سیم برق را گاز گرفته است . در معاینه، حال عمومی وی خوب بوده ، فقط زخم هایی در لب تحتانی و فوقانی مشاهده می شود. مناسب ترین درمان در این مرحله چیست ؟
 الف بیمار را در بخش سوختگی برای حداقل 24 ساعت بستری کنیم
 ب معرفی به جراح جهت Early debridment
 ج با پماد آنتی بیوتیک موضعی مرخص کرده و سرپایی به جراحی پلاستیک ارجاع می دهیم
 د نیاز به درمان خاصی نمی باشد

34 -  الگوی راه رفتن (Gait Pattern) در کودک در چه سنی کامل شده و به الگوی بالغین می رسد ؟
 الف 3 سالگی
 ب 5 سالگی
 ج 7 سالگی
 د 9 سالگی

35 -  در بررسی مایع پلور پسر 4 ساله ای که به علت تب و سرفه بستری شده است تعداد زیادی لنفوسیت کوچک گزارش شده و PH آن کم تر از 2/7 می باشد. کدام تشخیص محتمل تر است ؟
 الف پنومونی پنوموکوکی
 ب سل
 ج بدخیمی
 د پنومونی هموفیلوس آنفلوانزایی

36 -  مادر کودک 8 سالۀ خود را با سرفه که از یک ماه قبل شروع شده نزد پزشک آورده است.سابقۀ مشابه را  در سال قبل می دهد. در یک ماه اخیر اکثریت روزها سرفه داشته و حداقل 3 شب در هفته نیز سرفۀ شبانه دارد، تحمل فعالیت را نداشته است. در اسپیرومتری FEV1= 70% دارد. اقدام درمانی ارجح جهت بیمار چه می باشد؟
 الف اسپری فلوتیکازون 200 میکروگرم روزانه
 ب اسپری فلوتیکازون 200 میکروگرم به علاوۀ اسپری سالمترول
 ج اسپری فلوتیکازون 500 میکروگرم روزانه
 د اسپری سالمترول به علاوۀ قرص مونته لوکاست

37 -  پسر بچۀ 5 ساله مبتلا به بیماری Sickle Cell Anemia به دنبال وقوع Stroke در بیمارستان بستری شده است. کدام یک از اقدامات درمانی زیر اورژانس نیست ؟
 الف تجویز اکسیژن و حفظ O2 Saturation  بیش از 96%
 ب تزریق خون و حفظ مقادیر Hb به حداکثر 11 gr/dl
 ج کاهش مقادیر هموگلوبین  S،   Hbs<50% 
 د تجویز هیدروکسی اوره جهت افزایش مقادیر هموگلوبین F

38 -  شیرخوار 8 ماهه ای به علت عدم وزن گیری مناسب، استفراغ ، بی اشتهایی ، پلی اوری و یبوست مراجعه کرده است. در معاینه بیمار هیپوتون بوده و فشار بالا دارد. در شرح  حال دقیق تری که از والدین گرفته می شود، مشخص می گردد که از 15 روزگی کودک ، والدین اشتباهاً به جای 1 سی سی ، 10 سی سی مولتی ویتامین به شیرخوار داده اند. کدامیک از مسمومیتهای ویتامینی زیر بیشتر مطرح است ؟
 الف   ویتامین A
 ب ویتامین D
 ج ویتامین های گروه B
 د ویتامین E

39 -  کودک 3 ساله با تب طول کشیده و تشخیص کاوازاکی در بیمارستان بستری می گردد. ضمن ارزیابی از جهت احتمال درگیری قلبی و شروع درمان  ایمنوگلوبولین وریدی و آسپیرین با دوز 80-100 mg/kg ، کدام گزینه درخصوص تداوم درمان  این بیمار صحیح می باشد؟
 الف دوز آسپیرین در صورت قطع تب پس از 48 ساعت به دوز آنتی ترومبوتیک کاهش می یابد.
 ب دوز آنتی ترومبوتیک آسپیرین برای 6-4 هفته کافی به نظر می رسد.
 ج دوز آسپیرین پس از روز دهم شروع بیماری به دوز آنتی ترومبوتیک کاهش می یابد
 د دوز آنتی ترومبوتیک آسپیرین تا نرمال شدن ESR تداوم می یابد

40 -  دختر 3 ماهه ای به سیاه سرفه مبتلا شده است. برای خواهر 9 سالۀ این کودک که هنوز سالم است و سابقۀ واکسیناسیون روتین و کامل دارد چه اقدامی مناسب تر است ؟
 الف جدا سازی به تنهایی کافی است
 ب تجویز ماکرولید خوراکی برای 14 روز
 ج تجویز ماکرولید خوراکی برای 14 روز به همراه واکسن
 د تکرار واکسن اگر بیش از 3 سال از آخرین واکسن گذشته باشد

41 -  شیرخوار 40 روزه ای که به دنبال ابتلا خواهرش به آبله مرغان دچار ضایعات وزیکول روی تنه شده است به شما مراجعه کرده است. RR=45 و Tem=37 است. تغذیۀ شیرخوار با روزهای قبلی تفاوتی نکرده است. شیرخوار ایکتریک نیست ولی آنزیم های کبدی حدود 2 برابر طبیعی شده است . در مورد این نوزاد  اقدام درمانی مناسب کدام است ؟
 الف درمان نیاز ندارد
 ب تجویز آسیکلوویر خوراکی
 ج تجویز آسیکلوویر  تزریقی
 د تجویز VZIG بعلاوۀ آسیکلوویر تزریقی

42 -  دختر 9 ساله از اهالی مشکین شهر به علت تب ، لتارژی ، سرفه ، فتوفوبی ، تهوع و استفراغ ، میالژی و آرترالژی به پزشک مراجعه کرده و در بررسی های اولیه، تشخیص بیماری خاصی داده نشده است. بیمار پس از 5 روز بهبودی می یابد ولی پس از یک هفته علایم قبلی ظاهر شده و درد شکم ، سرفۀ خلط دار، اپیستاکسی و هماچوری هپاتواسپلنومگالی و ایکترنیز اضافه می شود .مناسبترین درمان کدام است ؟
 الف تتراسیکلین
 ب کلرامفنیکل
 ج اریترومایسین
 د پنی سیلین

43 -  دختر 8 ساله با تشخیص کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان بستری است و تحت درمان با 0.1 unit/kg/hr
انسولین می باشد. در مرحله ای از درمان BS= 240 mg/dl     PH= 7.15      Hco3 = 8                
Na = 135      K= 3.1  گردیده است . مناسبترین  اقدام کدام است ؟
 الف تبدیل سرم نیم نرمال به دکستروز و کاهش میزان انسولین به نصف و تجویز KCL به میزان 40meq/lit
 ب تبدیل سرم نیم نرمال به دکستروز و قطع انسولین و تجویز KCL به میزان 40meq/lit
 ج ادامۀ سرم نیم نرمال و قطع انسولین و تجویز KCL به میزان 40meq/lit
 د ادامۀ سرم نیم نرمال و کاهش میزان انسولین  به نصف و تجویز KCL به میزان 40meq/lit

44 -  کودکی 2 ساله که بیماری تترالوژی فالوت دارد ، صبحگاهان دچار Spell Hypoxic می شود. کدام علامت بالینی زیر را در او مشاهده می کنید ؟
 الف سیانوز کاهش یافته است.
 ب تنفس کند و کودک بی حال است.
 ج صدای دوم دوگانه و بلند شنیده می شود.
 د سوفل سیستولیک کاهش یافته است.

45 -  در رژیم غذایی کودک یک و نیم ساله مبتلا به اسهال حاد چه نوع پرهیز هایی لازم است ؟
 الف کربوهیدرات های کمپلکس
 ب رژیم غذایی چرب
 ج فرمولای رقیق نشده
 د غذای با دانسیته انرژی یک کیلوکالری در گرم

46 -  خانواده ای به دنبال مصرف گوشت شکار و بیماری اعضای خانواده به اورژانس مراجعه کرده اند. در معاینۀ کودک سه سالۀ خانواده علاوه بر تب بالا و اسهال شدید، فارنژیت اگزوداتیو شدید هم دیده می شود. در کشت خون کودک باسیل گرم منفی رشد نموده است. این بیماری از کدام روش زیر قابل انتقال نمی باشد؟
 الف گزش بندپایان
 ب استنشاق
 ج فردی به فرد دیگر
 د تماس پوستی با حیوان آلوده

47 -  در خانواده هایی که به ماهی حساسیت ندارند از چه زمانی می توان مصرف آن را در تغذیۀ شیرخوار وارد کرد ؟
 الف ماه هفتم
 ب ماه نهم
 ج ماه یازدهم
 د بعد از یک سالگی

48 -  شیرخوار 10 ماهه پسر با تشخیص هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (کمبود 21 هیدروکسیلاز ) تحت درمان با مقادیر نگهدارنده از قرص هیدروکورتیزون و فلودروکورتیزون می باشد ودر حال حاضر به علت بیماری تب دار به شما مراجعه نموده است. مناسبترین  توصیه کدام است ؟
 الف میزان هیدروکورتیزون 3 برابر شود،  بدون تغییر در میزان فلودروکورتیزون
 ب میزان فلودروکورتیزون 3 برابرشود ، بدون تغییر در میزان هیدروکورتیزون
 ج میزان فلودروکورتیزون 3 برابرشود با قطع هیدروکورتیزون
 د میزان هیدروکورتیزون و فلودروکورتیزون 3 برابر  شود

49 -  سپتکتومی دهلیزی با متد راشکیند در کدام بیماری زیر سودمند است ؟
 الف جابجایی عروق بزرگ از نوع D بدون داشتن VSD
 ب تترالوژی فالوت به همراه PFO کوچک
 ج جابجایی عروق بزرگ از نوع L و تنگی دریچۀ پولمونر
 د تنگی شدید دریچۀ آئورت

50 -  کودکی به علت اسهال حاد به درمانگاه مراجعه کرده است . کشت مدفوع در کدام یک از موارد زیر اندیکاسیون ندارد ؟
 الف کودک مبتلا به نقص ایمنی
 ب کودک مبتلا به اسهال خونی
 ج هنگامی که HUS شیوع پیدا کرده است
 د در کودک مبتلا به اسهال حاد با دهیدراتاسیون شدید

51 -  کودک 3 ساله ی متعاقب ترومای سر دچار رینورآ شده است وی تا 6 ماهگی به علت اقامت در کانادا واکسیناسیون روتین آن کشور  از جمله پنوموکوک را دریافت و پس از 6 ماهگی به ایران مراجعت کرده است. کدام گزینه در مورد پیشگیری از عفونت پنوموکوک صحیح است؟
 الف نیازی به تزریق واکسن پنوموکوک نیست
 ب یک دوز واکسن PCV7 (پنوموکوک 7 ظرفیتی) دریافت نماید
 ج یک دوز واکسن پلی والان 23 ظرفیتی دریافت نماید
 د یک دوز واکسن پلی والان 23 ظرفیتی و 8-6 هفته بعد 7 ظرفیتی دریافت نماید.

52 -  نوزادی با تست غربالگری تیروئید TSH بیشتر از 100 به شما ارجاع شده است و در آزمایش سرمی T4,TSH کم کاری تیروئید تائید گردیده است کدام مورد زیر در ارتباط با علائم بالینی صحیح می باشد؟
 الف قد و وزن هنگام تولد کمتر از حد طبیعی است
 ب تولد زودرس و زردی طول کشیده دارد
 ج در اکثر موارد علائم واضحی از کم کاری تیروئید مشاهده می شود.
 د زیاد میخوابد و کاهش اشتها دارد.

53 -  پسری 4 ساله با سوفل سیستولیک جهشی ، هیپرکلسمی و ادم پولمونر و صدای دوم با دو گانگی پارادوکس مراجعه کرده است محتمل ترین تشخیص کدام است ؟
 الف بیماری ابشتاین
 ب تنگی فوق دریچه آئورت
 ج تنگی دریچه میترال
 د نارسائی دریچه آئورت

54 -  پسر 7 ساله ای بدنبال فرورفتن جسم خارجی در پا از یک هفته قبل با درد و تورم ناحیه پاشنه پا مراجعه نموده است در معاینه تب ندارد ولی بعلت درد و تورم شدید روی پایش نمی ایستد در اسکن ایزوتوپ افزایش جذب در ناحیه پاشنه پا وجود دارد کدامیک از عوامل میکروبی زیر در ایجاد بیماری او کمتر مطرح است؟
 الف کینگلا کینگا
 ب استاف اورئوس
 ج پسودوموناس آئروژنوزا 
 د مایکوباکتریوم آوپرم کمپلکس

55 -  شیر خواری با اسهال طول کشیده و استاتوره نزد شما مراجعه کرده است. در بیوپسی روده در سلولهای آنتروسیت و اکوئولهای چربی دیده شده است و در خون محیطی آکانتوسیت وجود دارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

 الف آبتالیپو پروتئینمی
 ب سلیاک
 ج عدم تحمل لاکتوز
 د بیماری ولمن

56 -  دختر 9 ماهه ای را به علت عفونت های پوستی مکرر و زخم پوستی که مدت زیادی است التیام نیافته نزد شما می آورند. سابقه عفونتهای مکرر تنفسی و نیز امفالیت را در نوزادی می دهد. بند ناف وی در یک ماهگی افتاده است. در کشت زخم کودک استاف و Ecoli رشد نموده است. مناسبترین تست تشخیصی برای بیماری وی کدام است؟
 الف فلو سیتومتری و تعیین CD11b در نوتروفیل
 ب فلوسیتومتری با DHR(دی هیدرو رودامین دای)
 ج اندازه گیری کموتاکسی
 د اندازه گیری CH50

57 -  کودک 4 ساله ای را به علت خوردن حشره کش که حاوی ارسنیک بوده به اورژانس آورده اند کدامیک از علائم زیر محتمل تر است؟
 الف برادیکاردی و بلوک درجه Ш قلبی
 ب هیپر رفلکسی
 ج کاستروانتریت هموراژیک و شوک هیپوولمیک
 د هیپوترمی و یبوست

58 -  کودک 1 ساله ای که بطور ناگهانی با گریه شدید از خواب بیدار می شود و والدین قادر به آرام کردن وی نبودند و به نزدیک ترین پزشک مراجعه می نمایند در طی راه کودک یکبار تشنج می کند در هنگام ورود به اورژانس بیمار خواب آلوده است پوزیشن اپیستوتونوس دارد، مردمکها میوتیک بوده و سیالوره دارد محتمل ترین تشخیص کدام است؟
 الف آنسفالیت هرپسی
 ب مسمومیت با اپیوم
 ج خونویزی Pons
 د عقرب گزیدگی

59 -  مصرف سولفاسالازین در کدام یک از بیماریهای روماتیسمی زیر در فاز حاد کنتراندیکه می باشد؟
 الف JRA سیستمیک
 ب JRA پلی آرتیکولر
 ج JRA اولیگو آرتیکولر
 د اسپوندیلو آرتروپاتی ها

60 -  در رادیوگرافی سینه پسر 3 ساله ای که به علت تب و سرفه و بوی بد دهان تحت درمان بوده است یک تصویر گرد با قطر 3 سانتی متر با سطح مایع و هوا در سگمان پوستریورلوب فوقانی ریه راست دیده می شود. مناسبترین اقدام کدام است؟
 الف ادامه درمان با سفتریاکسون تزریقی بمدت 6-4 هفته
 ب جراحی و تخلیه آبسه و ادامه آنتی بیوتیک قبلی
 ج آسپیراسیون آبسه از طریق پوست با هدایت CT و ادامه آنتی بیوتیک 
 د ادامه آنتی بیوتیک مناسب مثل کلیندامایسین بهمراه آمینوگلیکوزید

61 -  نوزادی ترم با سابقه برادی کاردی جنینی متولد شده است مایع از مکونیوم پاک است نوزاد گریه می کند تون عضلانی خوب دارد ولی سیانوتیک بنظر میرسد. تعداد ضربان قلب برابر 9 در 6 ثانیه است مناسبترین اقدام کدام است؟
 الف ساکشن دهان و بینی و تحت نظر
 ب جریان آزاد اکسیژن
 ج تهویه کمکی (مصنوعی)
 د تهویه کمکی و ماساژ قلبی

62 -  تجویز هورمون رشد در کدامیک از موارد زیر جهت تصحیح قد نهایی توصیه نمیگردد؟
 الف سندرم پرادرویلی
 ب سندرم داون
 ج سندرم ترنر
 د کوتاهی قد ایدیوپاتیک

63 -  در الکتروکاردیوگرافی کودکی که بعلت تپش قلب بستری شده است، تاکی آریتمی با ضربان 250 در دقیقه، فقدان موج P و QRS پهن دیده می شود. فشار خون وی طبیعی است اولین داروی انتخابی مناسب کدام است؟
 الف لیدوکائین
 ب دیگوکسین
 ج وراپامیل
 د پروپرانولول 

64 -  دختر 12 ساله ای با سابقه یک روزه تب و لرز و سر درد شدید و سفتی گردن مراجعه نموده است در معاینه رنگ پریده و پوست سرد و راش های پتشی به صورت پراکنده در سطح بدن دیده می شود در اسمیر CSF دیپلوکوک گرم منفی دیده می شود. آنتی بیوتیک مناسب چیست؟
 الف سفوتاکسیم
 ب ونکومایسین
 ج سفوتاکسیم + ونکومایسین
 د آمپی سیلین + سفوتاکسیم

65 -  یک دختر 8 ساله را به علت تاریخچه 2 ساله ریزش و شکندگی موها به همراه خارش و نیز پوسته ریزی از سر به شما ارجاع داده اند. در معاینه حال عمومی کودک خوب است در قله سر و روی Scalp یک منطقه 1-2 سانتی متری فاقد مو و مناطق شکستگی مو و پوسته ریزی اطراف دیده می شود. در اطراف منطقه فاقد مو چند پوستول و یک ندول حساس و اریتماتو دیده می شود و چند غده لنفاوی قابل لمس ولی غیر دردناک در ناحیه اکسی پوت لمس می شود. مناسبترین درمان برای این بیمار چیست؟
 الف پماد موپیروسین
 ب گزیروفولوین خوراکی
 ج سفالکسین خوراکی
 د شامپو کتوکونازوال

66 -  شیر خوار 10 ماهه ای را با شکایت شلی بدن، ناهنجاری مادرزادی قلبی (PDA,ASD ) و زبا ن بیرون آمده به درمانگاه آورده اند. پزشک دیگری آزمایش کاریوتایپینگ را درخواست کرده و نتیجه آن Translocatiom 21 q-21q بوده است. سن مادر 22 سال است در مورد تشخیص بیماری فرزندش با وی صحبت شده است. وی در مورد احتمال گرفتاری فرزندان در حاملگیهای بعدای اش سوال می کند صحیح ترین توصیه به وی کدام است؟
 الف کاریوتایپینگ پدر و مادر
 ب مادر باردار شود و آنگاه در 3 ماهه اول آزمایشات اسکرینینگ همراه با سونوگرافی جهت تامین ریسک انجام خواهد شد.
 ج فعلاً بررسی بیشتری لازم نیست و احتمال گرفتاری فرزند دیگر مثل جمعیت عادی است.
 د بهتر است دیگر باردار نشود زیرا احتمال گرفتاری فرزند دیگر صد درصد است.

67 -  کودک 5 ساله ای نیاز به CPR دارد نسبت Compression/ventilation باید چگونه باشد؟
 الف نسبت 1/3، بدون نیاز به قطع   Compressionبرای ventilation
 ب نسبت 1/3، با قطع Compressionبرای ventilation
 ج نسبت 1/5، بدون نیاز به قطعCompressionبرای ventilation
 د نسبت 1/5، با قطعCompressionبرای ventilation

68 -  در ریکتز ناشی از کمبود ویتامین D کدامیک از یافته های آزمایشگاهی زیر محتمل تر است؟
 الف کلسیم پائین یا نرمال، فسفر پائین، PTH بالا ،25(OH)VitD پائین 
 ب کلسیم پائین ، فسفر پائین، PTH بالا ،25(OH)VitD نرمال
 ج کلسیم پائین یا نرمال، فسفر پائین، فسفر ادرارپائین ، کلسیم ادرار بالا
 د کلسیم پائین یا نرمال، فسفر بالا، PTH بالا ،25(OH)VitD پائین یا نرمال

69 -  کدام جمله در مورد پلی داکتیلی غلط است؟
 الف شایع ترین اختلال مادرزادی انگشتان می باشد.
 ب در پنجاه درصد موارد دو طرفه است.
 ج در یک سوم موارد پلی داکتیلی در انگشتان دست و پا همراه هم می باشند.
 د آنومالی های همراه در 50% موارد وجود دارد.

70 -  اولین قدم درمانی برای کنترل علائم و کاهش حملات در آسم پایدار چه می باشد؟
 الف مهار کننده های لکوترین خوراکی
 ب Anti IgE تزریقی
 ج کورتیکو ستروئید استنشاقی
 د کرمولین سدیم استنشاقی

71 -  درخانم بارداری با سن حاملگی 36 هفته از نظر استرپتوکوک گروه B کشت واژینال انجام نشده است. مادر در کدام یک از موارد زیر نیاز به پروفیلاکسی حین زایمان دارد؟
 الف زایمان بعد از 37 هفتگی
 ب پارگی کیسه آب 8تا 18 ساعت قبل از تولد
 ج درجه حرارت رکتال oC7/37 مادر
 د سابقه ابتلای فرزند قبلی به عفونت

72 -  شیر خوار 45 روزه دختر با poor feeding و استفراغهای مکرر به کلینیک آورده شده است در معاینه فیزیکی هیپوتونیسیته وSevere opistotonus دارد و مشکوک به بیماری MSUD میباشد، کدامیک از کروماتوگرافی اسیدآمینه خون به روش HPLC منطبق با تشخیص بیماری فوق میباشد.
 الف افزایش لوسین، ایزولوسین، آلانین
 ب افزایش لوسین، والین، آلانین
 ج افزایش لوسین، والین، ایزولوسین
 د افزایش آلانین، والین، ایزولوسین

73 -  دختر 2 ساله به علت تب بالا و سرفه مراجعه نموده است در سمع ریه رال نرم در طرف راست سمع می گردد. در کشت خون در محیط blood agar کلنی های آلفاهمولیتک رشد نموده است که به دیسک اپتوچین حساس است. کدامیک از عوامل زیر فاکتور مهم در ویرولانس این میکروب می باشد؟
 الف کپسول پلی ساکاریدی
 ب توکسین مترشحه (آندوتوکسین)
 ج تولید IgA پروتئاز
 د تشکیل بیوفیلم

74 -  پسر 14 ساله ای را با سابقه شروع اختلال حرکتی به صورت چرخش ناگهانی اندام فوقانی از 7 ماه پیش و مشکلات تحصیلی و شناختی در مدرسه از یکسال پیش به درمانگاه آورده اند پدر وی سال پیش در سن 47 سالگی بدنبال dementia و اختلال حرکتی (عمدتاً کره) که از 40 سالگی شروع شده بود فوت کرده است. آزمایش ژنتیکی که از پدر انجام شده در مورد پسر تکرار می شود و تشخیص همان بیماری داده می شود. با توجه به سن بروز علائم در این بیمار کدام مکانیسم انتقال ژنی مطرح است:
 الف Multi Factorial
 ب Triplet Expansion Repeat
 ج Mitochondrial
 د X-Linked

75 -  پسر 6 ساله ای به دنبال مصرف پنی سیلین دچار حساسیت داروئی گردیده است. پزشک معالج بعد از گرفتن تاریخچه دقیق و معاینه فیزیکی، تست پوستی را جهت تایید تشخیص پیشنهاد کرده است. سابقه وجود کدامیک از واکنش های زیر دلیل توصیه پزشک جهت انجام تست پوستی می باشد؟
 الف کهیر حاد همراه با برونکواسپاسم
 ب آنمی همولیتیک ناشی از دارو
 ج بیماری سرم
 د سندرم استیون جانسون

76 -  شایع ترین علت پنومومدیاستن در بچه ها و نوجوانان چیست؟
 الف تروما
 ب آسم
 ج مانور والسالوا
 د پنوموتراکس اولیه خود بخودی

77 -  در ارزیابی میزان فعالیت بیماری لوپوس کدام تست ارزش بیشتری دارد؟
 الف ANA
 ب Anti-Smith
 ج CH50
 د ds-DNA

78 -  نوزاد پره ترم 13 روزه با وزن 1400 گرم بعلت آنمی بستری شده است در آزمایشات انجام شده Hgb:9 وHct:27 دارد. در صورت بروز کدامیک از موارد زیر نیاز به ترانسفوزیون packed cell وجود دارد؟
 الف در صورت نیاز به CPAP بیشتر از 6 cmH2O
 ب افزایش وزن کمتر از 14 گرم روزانه علیرغم کالری کافی
 ج نیاز به عمل جراحی اورژانس
 د یک اپی زود آپنه و برادی کاردی در 24 ساعت که به آمبوبگ نیاز باشد

79 -  شیرخوار یازده ماهه پسر بعلت تشنج به کلینیک آورده شده است در آزمایشات کاهش کلسیم و فسفر و افزایش آلکالین فسفاتاز دارد. کدامیک از موارد زیر از یافته های آزمایشگاهی بیمار فوق میباشد.
 الف آمینو اسیدوری
 ب اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بالا
 ج هیپر کلسیوری
 د هیپو فسفاتوری

80 -  کودک سه ساله بدنبال ابتلا به لوسمی تحت درمان کموتراپی از یک ماه قبل قرار گرفته است که به طور ناگهانی دچار دل درد دیستانسیون و تب شدید می گردد در بررسی علائم انسداد روده ای نداشته و در آندوسکوپی ترشحات معده لارو انگل کرمی شکل دیده می شود مناسبترین اقدام  درمانی  چیست؟
 الف مبندازول
 ب ایورمکتین
 ج تیابندازول
 د آلبندازول

81 -  در ایست قلبی تنفسی ، تزریق اپی نفرین در کدام یک از موارد زیر مفید نیست؟
 الف برادیکاردی
 ب هیپوتانسیون
 ج آنافیلاکسی
 د آپنه

82 -  کودک 10 ساله ای که به علت ترومای سر با GCS= 4، تنفس نامنظم تحت انتوباسیون قرار گرفت. در علائم حیاتی BP=150/100، PR=50 می باشد. سریعترین اقدام درمانی که در قدم بعدی برای این بیمار باید انجام شود کدامیک از موارد زیر می باشد؟
 الف Mild hyperventilation
 ب تجویز Dexamethasone
 ج تجویز Frusemide
 د Braim CT Scan

83 -  مادر بارداری نگران احتمال ابتلای جنین خود به بیماری سیتومگالوویروس می باشد. در سابقه یک پسر 2 ساله مبتلا به عفونت مادرزادی باسیتومگالوویروس و ناشنوائی دارد.مناسبترین پاسخ در  مشاوره  بامادر کدام است؟
 الف آنتی بادی علیه CMV در مادر علیرغم عبور از جفت اثر حفاظتی صد در صد ندارد.
 ب عفونت مادر نمی تواند دوباره فعال شود و هیچ خطری وجود ندارد.
 ج احتمال ابتلای جنین به عفونت CMV بیشتر از 80 درصد است.
 د لازم است نوزاد در منزل از برادر خود جدا نگه داشته شود.

84 -  شیر خوار دختر 5 ماهه با حال عمومی بد و دو نوبت تشنج به اورژانس آورده شده است در معاینه FTT بوده و دیسترس تنفسی شدید و اتساع شکم و هپاتومگالی ماسیو دارد در آزمایشات BS:30،PH:7/15 ،  HCO3:9،   PCO2:22 و TG:570،   Cholesterol:250 ،uric acid:8 دارد .PTT, PT, SGPT, SGOT طبیعی است. محتمل ترین تشخیص  چیست؟
 الف گالاکتوزومی
 ب تیروزینمی سیستمیک
 ج پروپیونیک اسیدمی
 د GSD TypeI

85 -  کودک سه ساله با سابقه تب های بالا و متناوب از یکماه قبل به طور ناگهانی با بی حالی و خواب آلودگی به اورژانس مراجعه نموده است در معاینه اسپلنومگالی همراه رنگ پریدگی و زردی ملتحمه دارد در CSF بیمار بجز افزایش پروتئین نکته دیگری ندارد .مناسبترین روش تشخیصی جهت اقدام درمانی به موقع چیست ؟
 الف کشت خون در محیط مخصوص
 ب PCR از مایع CSF
 ج لام خون محیطی
 د مطالعه سرولوژیک بیمار

86 -  پسر 6 ماهه ای با سابقه عفونت های مکرر تنفسی از جمله پنومونی و نیز اسهال از 5/2 ماهگی و کاندیدیاز شدید دهان و ناحیه ژنیتالیا ارجاع شده است . وزن تولد وی 3500 گرم و وزن کنونی وی 4500 گرم است . سابقه فوت در فرزند پسر دیگری در سن 11 ماهگی  با تابلو BCG منتشر وجود دارد. در بررسی های IgG  بسیار پایین و IgAو Igm  غیر قابل Detection دارد .  CBCبیمار به شرح زیر است :
 WBC=4800    Poly =65%     Lymph=10%    Mono=20%    Eos=5%    Platelet.=380000    
باتوجه به بیماری وی، درمان ارجح کدام است ؟
 الف تزریق آنتی بیوتیک پروفیلاکسی به طور روزانه
 ب تزریق گاماگلوبولین وریدی ماهانه
 ج پیوند مغز استخوان
 د تزریق گاماانترفرون یک روز در میان زیر جلدی

87 -  پسر 6 ساله ای به علت یک هفته تب شدید و سرفه های بدون خلط همراه درد عضلانی و سر درد مراجعه نموده است که به درمان آنتی بیوتیکی سفتر یاکسون پاسخ نداده است تست سرولوژی آگلوتیناسیون سرد برابر 640/1 دارد . روش انتقال عامل بیماری کدام یک از موارد زیر است ؟
 الف تماس با یک پرنده خانگی به ظاهر بیمار
 ب استنشاق ترشحات  فرد مبتلا
 ج آسپیراسیون فلور حلقی آندوژن خود بیمار
 د بدنبال باکتریمی و ایجاد پنومونی در بیمار

88 -  کودک یک ساله ای به علت ضایعات ندولر پوستی شبیه پوست پرتقال و حملاتFlushing  و خارش مراجعه کرده است . در بیوپسی پوست تجمع سلول های تک هسته ای گرانولر وجود دارد . جهت تسکین علائم ، اولین اقدام درمانی انتخابی کدام است ؟
 الف آنتاگونیست رسپتورH1
 ب آنتاگونسیت رسپتور H2
 ج کتوتیفن یا کرومولین سدیم
 د استروئید موضعی

89 -  پسر بچه 3 ساله ای به علت تهوع ، استفراغ ، درد شکم ، هماتمز و اسهال خونی مراجعه کرده است در بدو مراجعه کودک بی حال ولتارژیک بوده ، تنفس تند دارد و نبضها ضعیف است .
AT=36.5 ºC       RR=50/min      BP=70/pulse      PR=145/min
در معاینه تندرنس در ناحیه اپیگاستر دارد . در ارزیابی کلینیکی اسیدوز متابولیک و در عکس ساده شکم تصاویر رادیو اوپاک مشهود است .علاوه بر اقدامات نگهدارنده اولیه تجویز کدام یک از موارد زیر الزامی است؟
 الف متیلن بلو
 ب دسفرال
 ج ان- استیل سیستئین
 د گلوکاگون

90 -  درمان آنتی بیوتیکی به تنهایی در دختر 5/2 ساله که دچار پنومونی و پلورال افوزیون بوده ،موثر نبوده است . درچه صورت اقدام به گذاشتن Chest Tube  می شود ؟
 الف قند مایع پلور کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر باشد
 ب PH مایع پلور کمتر از 3/7 باشد
 ج نسبت LDH مایع پلور به سرم کمتر از 6/0 باشد
 د وزن مخصوص مایع پلور بیش از 1015 باشد

91 -  والدین پسر 6 ساله ای با شکایت حملات مات زدگی و قطع فعالیتهای عادی به مدت یک تا دو دقیقه در فرزندشان به درمانگاه آمده اند. گاهی حرکات غیرطبیعی لب و دهان در طی حملات به شکل مکیدن وجویدن مشاهده می شود. چندین بار به طور غیر ارادی از خانه خارج شده و لباسهای خود را در کوچه در آورده است. محتمل ترین یافته الکتروانسفالوگرافیک وی کدام است ؟
 الف Hypsarrhythmia
 ب 3HZ spike wave discharges
 ج focal spikes from temporal lobe
 د Generalised slowing

92 -  شیرخوار 9 ماهه به سیبی که با نخ از سقف آویزان است نگاه می کند ناگهان سیب می افتد. واکنش شیرخوار کدام است؟
 الف عکس العملی از خود نشان نمی دهد
 ب به محل اتصال آن به سقف خیره می ماند
 ج گریه می کند
 د به جستجوی سیب می پردازد

93 -  مادری پسر 3 سالۀ خود را که ختنه نشده بعلت درد و تورم Glans آورده است. در معاینه، پرپوس به عقب Coronal Sulcus کشیده شده است، کدامیک ازدرمانهای زیر مناسبتر است؟
 الف بلافاصله جهت ختنه اورژانس به اتاق عمل فرستاده شود .
 ب اطمینان به مادر که این وضعیت خودبخود بهبود می یابد.
 ج ابتدا با ماده ای Lubricant  پرپوس و گلانتر را آغشته سعی در برگرداندن پرپوس می نمائیم.
 د به کلینیک جراحی ارجاع می دهیم تا در صورت برنگشتن پرپوس با بیحسی موضعی ختنه شود.

94 -  دختر 8 ساله ای به علت گرفتگی بینی و صدای تودماغی مدام از 3 سال قبل مراجعه کرده است. سابقه آلرژی ندارد. مصرف فنیل افرین موضعی غیرموثر اما اسپری کورتن داخل بینی تا حدودی موثر بوده است. کودک از نظر بالینی مشکل خاصی ندارد. ضروری ترین اقدام کدام است ؟
 الف به متخصص گوش و حلق و بینی برای جراحی ارجاع گردد.
 ب درمان با کورتیکوستروئید موضعی ادامه یابد.
 ج تست عرق انجام گیرد.
 د یک دوره آنتی بیوتیک طولانی برای درمان سینوزیت تجویز شود

95 -  کدام کودک نیاز به بررسی دارد؟
 الف کودک 13 ماهه ای که هنوز راه نمی رود
 ب کودک 3 ساله ای که قادر به رسم 3 گوش نیست و فقط 2 رنگ می شناسد
 ج کودک 8 ماهه ای که نمی تواند بدون کمک بنشیند
 د کودک 20 ماهه ای که بدون کمک نمی تواند از پله ها بالا برود.

96 -  یک دختر 6 ماهه را برای ویزیت روتین به مطب شما آورده اند و در معاینه فوندوسکوپی متوجه یک تغییر رنگ سفید یکطرفه هنگام ارزیابی   red reflex در او می شوید. محتمل ترین علت این یافته چیست ؟
 الف رتینوبلاستوما
 ب Infantile cataract
 ج رتینوپاتی پرماچوریته
 د retinal detachment

97 -  شیرخوار 15 ماهه ای با وزن 10 کیلوگرم، دزیدراتاسیون شدید و هیپوتانسیون مراجعه نموده سدیم سرم 175 و بیکربنات سرم 16 میلی اکیوالان در لیتر است . برای سرم تراپی مرحله اول، کدامیک از موارد زیر مناسبتر است؟
 الف نرمال سالین
 ب رینگر لاکتات
 ج سرم   

 د سرم   


98 -  کودک 2 ساله ای با دهیدراتاسیون شدید و سدیم 165 میلی اکیولان در لیتر بستری و درحال دریافت سرمی شامل دکستروز 5% و meq/li75 سدیم است. 10 ساعت پس از شروع درمان سدیم بیمار 154 و قند خون 300 میلی گرم درصد گزارش شده است کدامیک از روشهای درمانی زیر در این مرحله مناسبتر است؟
 الف ادامۀ درمان فوق
 ب دکستروز 5/2% و سدیم 154 میلی اکیولان در لیتر
 ج سرم دکستروز 5% در نرمال سالین
 د سرم   


99 -  در یک بیمار دچار سوختگی تعیین میزان مایع کافی باکدامیک از روشهای زیر به بهترین وجه مانیتور می شود؟
 الف اندازه گیری هماتوکریت سریال در طی 24 ساعت اول
 ب اندازه گیری سریال آلبومین سرم
 ج اندازه گیری سریال سطح سدیم سرم
 د تعیین حجم ادرار در هر ساعت

100 -  شیرخوار یکساله یک هفته پس از تزریق MMR بعلت تب و علائم مشکوک به بیماری کاوازاکی تحت درمان IVIG قرار گرفته است.  مناسبترین توصیه  در مورد واکسن MMR این کودک چیست؟
 الف تزریق MMR در یک نوبت در 18 ماهگی
 ب تزریق MMR در دو نوبت بعد از 18 ماهگی
 ج تزریق MMR در دو نوبت یکی قبل و دیگری بعد از 18 ماهگی
 د تزریق MMR در سه نوبت یکی قبل و دو نوبت بعد از 18 ماهگی

101 -  شیر خوار 6 ماهه ای را که ماحصل ازدواج خویشاوندی است به علت شل بودن شدید بدن به درمانگاه  آوردند. در معاینه Head lag دارد و DTR در اندام ها یافت نمیشود. شیرخوار نگاه هوشیارانه ای دارد و حرکات کرمی شکل در زبان وی مشاهده می شود. در EMG علائمDenervation   بصورت Fibrillation Potentials وجود دارد . قطعی ترین تست تشخیصی برای بیمارکدام است؟ 
 الف Molecular Genetic Testing
 ب Muscle Biopsy
 ج Serum CPK
 د Serum Anti -Ach antibodies

102 -  کودک 22 ماهه ای را باشکایت از حملات عدم تعادل از حدود یک ماه قبل که روزی 2 الی 3 بار اتفاق می افتد به درمانگاه آورده اند.کودک هنگام حملات با ترس خود را به مادر رسانده و از انجام هر حرکتی اجتناب می کند. مدت حملات 30 تا 60ثانیه است و گاهی  رنگ پریدگی، تهوع و استفراغ نیزبا آن همراه است. سابقه میگرن در خاله بیمار مثبت است. کدام یک از تست های پاراکلینیک در این کودک احتمال بیشتری داردکه غیر طبیعی باشد؟
 الف الکترو انسفالوگرافی در خوابREM
 ب Tilt table test
 ج QT intervals اصلاح شده با ضربان قلب
 د Caloric test  با آب سرد

103 -  پسربچه 4 ساله ای بدلیل عدم وزن گیری به پزشک معرفی می شود. فرزند اول خانواده است . در معاینه رنگ پریدگی ، لکه های شیر قهوه ای cafe - au - lait و وزن 12 کیلو گرم دارد .آزمایشات اولیه به قرار زیر است:  WBC=2000   RBC=3000000  Hb= 7.5  MCV=98  Platelet=70000  Reticulocyte=0.5% علاوه بر پونکسیون مغزاستخوان  تست تشخیصی ارجح کدام یک از موارد زیر است؟
 الف تست شکنندگی کروموزومی
 ب فلوسیتومتری
 ج هموگلوبین الکتروفورز
 د بررسی موتاسیون DNA میتوکندری

104 -  حداقل محدوده سنی کودکی که بدون کمک می نشیند، اشیاء را از یک دست به دست دیگر می دهد و با صدای تک سیلابی صحبت می کند کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
 الف 4-3 ماه
 ب 10-9 ماه
 ج 7-6 ماه
 د 12-11 ماه

105 -  پسر بچه ی 7 ساله مبتلا لوسمی لنفو بلاستیک حاد مراجعه کرده است .در آزمایشات انجام شده
 WBC=57000  Bun=5   Creatinin=0.5   Na=135   K=4.5     Ca=9   P=4    Uric acid=8
می باشد علاوه بر هیدراتاسیون و آلوپورینول تجویز کدام اقدام درمانی زیر صحیح است؟
 الف لازیکس ، هیدروکسید آلومینیوم
 ب لازیکس ، بیکربنات سدیم
 ج بیکربنات سدیم،هیدروکسید آلومینیوم
 د لازیکس ، کی اگزالات 

106 -  پسر بچه 6 ساله مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد تحت درمان قرار گرفته است. در سیر درمان دچار نوروپاتی محیطی ، کاهش رفلکس های وتری عمقی و ایلئوس شده است. این علائم از عوارض کدامیک از داروهای زیر می باشد؟
 الف Vincristin
 ب Adriamycin
 ج L-Asparginase
 د Metotrexate

107 -  کدام یک از یافته های زیر از مشخصات بارز و تیپیک بیماران لوسمی میلوبلاستیک حاد نوع AML(M2) همراه ترانس لوکاسیون t (8,21) است؟
 الف ندولهای زیر جلدی   berry  muffin    Blue
 ب انفیلتراسیون لثه    Infiltration of gingiva
 ج انعقاد منتشر داخل عروقی   Disseminated  intravascular coagulation
 د سارکوم گرانولوسیتیک     Chloromas

108 -  حداقل سن کودکی که خط خطی می کند ، به تنهایی راه میرود ، یک کلمه  حقیقی می گوید و تظاهر به نوشیدن از یک فنجان می کند کدام یک از موارد زیر می باشد؟
 الف 8-6 ماه
 ب 14-12 ماه
 ج 24-20 ماه
 د 36-24 ماه

109 -  شیر خوار پسر 14 ماهه به علت تب و عفونت های مکرر تنفسی به درمانگاه ارجاع شده است . در معاینه ضایعات اگزماتوئیدی صورت دارد. آزمایشات بیمار به قرار زیر است:
WBC=9500  PMN=40%   L=60%   RBC=3900000     Hb=10      MCV=74   
   MCH=26    platelet=90000     Mean platelet volume=4     Reticulocyte=2%
 تشخیص کدامیک از موارد زیر است؟
 الف Sebastian syndrome
 ب May Hegglin syndrome
 ج Fechtner  syndrome
 د Wiskott Aldrich  syndrome

110 -  کدام یک از واکسن های زیر در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک بصورت روتین توصیه نمی شود؟
 الف پنوموکوک
 ب آبله مرغان
 ج آنفلوانزای سالیانه
 د مننگوکوک

111 -  کودک 10ساله ای در یکی از روستاهای استان سیستان وبلوچستان دچار گزش مچ پای راست توسط کک(Flea) میگردد. یک هفته بعد لنف نود به قطر 7 سانتی متر در ناحیه اینگوئینال همان طرف ظاهر می شود.کودک دچار تب ولرز ، ضعف و سردرد شده  و تدریجاً علائم سپتی سمی اضافه می شود. در اسمیر مایع مغزی نخاعی بیمار کوکو باسیل گرم منفی گزارش می شود. جهت درمان تجویز کدامیک از داروهای زیر غلط است؟
 الف استرپتومایسین
 ب کلرامفنیکل
 ج سیپروفلوکساسین
 د داکسی سیکلین

112 -  شیر خوار 7 ماهه ای را با شکایت حملات سفت شدن بدن و اندامها پس از بیدار شدن به درمانگاه آورده اند. حملات 15-10 ثانیه طول کشیده و بصورت خوشه ای با فواصل  یک تا دو دقیقه اتفاق می افتد. در سطح شکم بیمار 6عدد لکه هیپوپیگمانته وجود دارد و در CT scan مغز کلسیفیکاسیونهای Sub Ependymal مشهود است. برای درمان تشنج وی مناسبترین دارو کدام است؟
 الف فنی توئین
 ب ویگاباترین
 ج کاربامازپین
 د گاباپنتن

113 -  دختر 6 ساله ای به علت سرفه و خس خس سینه طول کشیده مورد بررسی قرار می گیرد .از2 ماهگی با تشخیص ریفلاکس معده به مری و پس از آن با تشخیص آسم تحت درمان قرار گرفته  ولی بهبودی نداشته است. تاکنون چند بار از نظر نقص ایمنی و CF بررسی شده که همیشه آزمایشات طبیعی بوده اند. CT اسکن ریه تغییرات برونشکتاتیک منتشر و CT سینوس ها کدورت همه سینوس ها را نشان می دهند. اکوکاردیوگرافی طبیعی است. کدام تست تشخیصی مناسبتر است؟
 الف سیتی) CT)آنژیوگرافی قلب و ریه
 ب PHمتری 24 ساعته
 ج اندازه گیری آلفا- یک- آنتی تریپسین
 د بررسی میکروسکوپ الکترونی سیلیا cilia

114 -  نوجوان 12 ساله ای با درد و تورم شدید ناحیه اسکروتوم چپ از 3 ساعت قبل مراجعه نموده ، در معاینه ناحیه اینگوئینال  متورم نیست. در درمان بیماری وی کدامیک از اقدامات زیر مناسب تر است؟
 الف با تزریق آرام بخش سعی در جا انداختن هرنی می نمائیم.
 ب با چرخاندن بیضه چپ در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت سعی در رفعTorsion  می نمائیم.
 ج قبل از 8 ساعت بیضه چپ را Detorsion  نموده در اسکروتوم فیکس می نمائیم.
 د قبل از 6 ساعت بیضه چپ را Detorsion  و هر دو بیضه را در اسکروتوم فیکس می نمائیم.

115 -  در آزمایش خون کودک 8 ساله مقادیر پتاسیم 7میلی اکی ولان  در لیتر گزارش شده ، فونکسیون کلیوی وعصبی وی طبیعی بوده است. گرادیان ترانس توبولی پتاسیم وی 3 محاسبه شده است. جهت تأئید تشخیص علت هیپرکالمی وی کدامیک از بررسی های زیر کمک کننده تر است؟
 الف کراتین فسفوکیناز
 ب الکتروکاردیوگرام
 ج اندازه گیری آلدوسترون
 د اندازه گیری آلدولاز

116 -  به منظور پیشگیری از سرماخوردگی ، چه توصیه ای برای مادری که نگران سرماخوردگی کودکان خود می باشد ، مناسبتر است؟
 الف پوشیدن ماسک
 ب عدم تماس با کودکان دیگر
 ج شستن دست ها به طور کامل
 د تزریق واکسن آنفلوانزا

117 -  کودک 4 ساله ای در شهر بازی میخواهد تاب بازی کند ولی صف نوبت شلوغ است. رفتارمتناسب با سن وی کدام است؟
 الف بدون ایستادن در صف نوبت ، به طرف تاب می رود.
 ب در صف نوبت می ایستد، ولی به محض خالی شدن تاب به سوی آن می رود.
 ج در نوبت خود سوار تاب می شود ولی پس از بازی حاضر به پیاده شدن نمی شود.
 د در صف نوبت ایستاده و پس از انجام بازی در مدت مقرر ، از تاب پایین می آید.

118 -  کودک 5/2 ساله ای به علت خوردن مقدار نامعلومی قرص از انواع ترکیبات ضد افسردگی سه حلقه ای به اورژانس آورده می شود. کودک در حالت کما بوده ، میدریاتیک و تاکیکارد میباشد. یک بار هم تشنج نموده است. جهت پیشگیری از عوارض قلبی احتمالی ،کدامیک از موارد زیر را تجویز می کنید؟
 الف فیزوستگمین
 ب بیکربنات سدیم
 ج لیدو کائین
 د نیاز به درمان خاصی ندارد.

119 -  مادری نوزاد دختر دو هفته خود را به نزد پزشک آورده و از این که کودکش توانایی فیکس نمودن  چشم ها و پیگیری شی مورد نظر را ندارد اظهار نگرانی  می کندRed Reflex. درمعاینه طبیعی می باشد . مناسب ترین اقدام کدام یک از موارد زیر می باشد؟
 الف مشاوره اورژانس چشم پزشکی
 ب اطمینان به مادر و توصیه به پیگیری روتین
 ج توصیه مراجعه به چشم پزشک درسن 3 ماهگی
 د معاینه چشم زیر بیهوشی

120 -  پسر 9 ساله ای را با شکایت پرش های ناگهانی پلک وشانه که در خواب از بین می رود به درمانگاه آورده اند. حدود دو هفته است که صداهای غیر طبیعی و غیر ارادی مانند سوت زدن و فین کردن نیز از خود در می آورد. به گفته مادر ازحدود دو ماه پیش به علت مشکلات رفتاری و عدم تمرکز، دارویی توسط روانپزشک برای وی تجویز شده است. مصرف کدام یک از داروهای زیر می تواند علائم بالینی فوق را نمایان سازد؟
 الف Methyl  Phenidate
 ب Risperidone
 ج Haloperidol
 د Fluoxetin

121 -  کودک 8 ساله ای با وزن 20 کیلوگرم و نارسائی مزمن کلیه با بیکربنات 16 میلی اکیولان در لیتر مراجعه نموده . برای اصلاح اسیدوز، وی به چند عدد قرص بیکربنات سدیم 650 میلی گرمی در روز نیاز است؟
 الف 2
 ب 4
 ج 6
 د 9

122 -  کودک 10 ساله ای به علت توکسیک مگاکولون، کولکتومی شده است محتملترین مشکلی که ممکن است پیدا کند کدام است؟
 الف اختلال در جذب آب و الکترولیت
 ب اختلال در جذب  اسید های صفراوی
 ج اختلال در جذب B12 و اسید فولیک
 د اختلال در جذب  کلسیم و نیتریوم و فسفر

123 -  کودکی برای رفتن به مهمانی دست هایش را می شوید و به کمک مادرش لباس و کفش خود را می پوشد. در این گروه سنی ، کودک کدامیک از توانائی های زیر را نیز انجام می دهد؟
 الف به تنهائی به توالت می رود
 ب اسمش را بگوید
 ج نواری بشکل صلیب درست کند
 د به همبازیهایش داستان بگوید

124 -  کدامیک از موارد زیر در کمبود ویتامین E دیده نمی شود؟
 الف هپاتواسپلنومگالی
 ب ضعف عضلانی
 ج سربرال آتاکسی
 د همولیز

125 -  مادری نوزاد (ده)10 روزه خود را با علائم قرمزی و تورم ملتحمه ، ادم پلک و ترشح از هردوچشم به درمانگاه آورده، سایر معاینات نرمال می باشد. کدام عامل زیر بیشتر مطرح می باشد؟
 الف قطره نیترات نقره
 ب گنوکوک
 ج کلامیدیا
 د پسودومونا

126 -  دختر 14 ساله ای را با شکایت افتادگی پلک ، دو بینی و ضعف عضلات که در طی روز بتدریج بیشتر می شود به درمانگاه آورده اند. این ضعف به گونه ای است که در بعد ازظهر بیش از چند پله را نمی تواند بالابرود.
در بررسی بیماری این نوجوان ، بی اهمیت ترین روش تشخیصی کدام است؟
 الف reptetive nerve stimulation
 ب Edrophonium chloride test
 ج Muscle Biopsy
 د serum Anti Ach Antibodies

127 -  کودک 7 ساله ای با درد پهلو ها و هماچوری ماکروسکوپی  مراجعه نموده، وسابقه عفونت تنفسی فوقانی را 3 روز قبل ذکر می کند.پروتئین ادرار 24 ساعته 600 میلی گرم و کشت ادرار منفی بوده است. در آزمایش خون ANA و BUN وCr طبیعی است. کدامیک از آزمایشات زیر جهت تشخیص نهائی کمک کننده تر است؟
 الف IgA سرم
 ب جزء سوم کمپلمان
 ج آنتی استرپتولیزین O
 د Anti DNaseB

128 -  نوزاد 2 هفته ای بعلت کونژکتیویت آورده شده است که پس از تهیه اسمیر و کشت از ترشحات چشمی درمان شروع می گردد. در کدامیک از موارد زیر درمان آنتی بیوتیکی موضعی کافی است؟
 الف کلامیدیا
 ب سودومونا
 ج پنوموکوک
 د گنوکوک

129 -  درکدامیک از موارد زیر Anion gap نرمال دیده می شود؟
 الف Diabetes mellitus
 ب Renal tubular Acidosis
 ج Nephrotic syndrome
 د Shock

130 -  کودک 6 ساله به علت فتق استرانگوله تحت عمل لاپاراتومی قرار می گیرد که ایلئوم ترمینال بیمار بعلت نکروز کاملا برداشته می شود . در این کودک سوء جذب به کدامیک از موارد زیر دیده نمی شود؟
 الف ویتامین B12
 ب اسید فولیک
 ج اسید های صفراوی
 د چربی ها

131 -  دختر 8 ماهه ای را با عدم تعادل و ضعف عضلات که پس از 2 روز منجر به کاهش سطح هوشیاری ، کوما و تشنج شده است به اورژانس آورده اند. تشنجات با فنی توئین کنترل شده است. در CSF قند و پروتئین طبیعی دارد با 40 عدد سلول که همگی لنفوسیت هستند. تب ندارد و فاقد علائم مننژه است. سابقه URI را در 10 روز قبل می دهد . در MRI مغز در تصاویر T2 ضایعات hyper intense در ماده سفید، تالاموس، هسته های قاعده ای و Subcortical مشاهده می شود.  بهترین دارو برای وی در این مرحله کدام است؟
 الف Interferon -ß
 ب pulse Methylprednisolone
 ج Co Enzyme Q10
 د Inter feron α

132 -  دختر ده(10) ساله ای به علت واکنش شدید و جدی حین تزریق خون جهت بررسی ارجاع شده است. سابقه عفونت های مکرر تنفسی داشته ، در بررسی انجام شده IgA= 3mg/dL دارد. و سایر ایمونوگلوبولین های وی طبیعی می باشد. کدامیک از عبارت های زیر در مورد بیمار صحیح است؟
 الف تزریق IvIg ماهیانه برای پیشگیری از عفونت در این بیمار توصیه می شود
 ب احتمال شیوع بدخیمی و بیماریهای خود ایمنی دراین بیماران افزایش دارد
 ج درصورت نیاز به تزریق خون مجدد ، حتما اشعه دیده باشد
 د تزریق خون شسته شده در پیشگیری از واکنش بدنبال تزریق خون، نقشی ندارد

133 -  کودک 2 ساله ای با بیماری تنفسی بستری است و سدیم خون 126 میلی اکیولان گزارش شده است. سابقه بیماری مهم دیگری ندارد. سدیم ادرار 40 میلی اکیولان در لیتر ، SG =1020 است و دیورتیک مصرف نمی نماید . پائین بودن کدامیک از موارد زیر حمایت کننده تشخیص هیپوناترمی بیمار است ؟
 الف BUN
 ب Creatinine
 ج Calcium
 د Magnesium

134 -  نوزادی بدنبال سندرم آسپیراسیون مکونیوم ، تحت درمان با رسپیراتور قرار دارد که بطور ناگهانی بدحال می شود . بررسی گازهای خونی به قرار زیر است .
ph = 7.12    pco2 = 45   po2=40    BE=-12    Hco3 =16
کدامیک از احتمالات زیر برای وی اتفاق افتاده است ؟ 
 الف پنوموتوراکس
 ب تداوم گردش خون ریوی نوزادان
 ج مسدود شدن لوله تراشه
 د پنومونی استافیلوکوکی

135 -  در بررسی زاویه مچ دست، جهت تعیین سن جنینی به کمک جدول بالارد کدامیک از موارد زیر موید نارسی نوزاد است ؟
 الف زاویه 90 درجه
 ب زاویه 60 درجه
 ج زاویه 45 درجه
 د زاویه 0 درجه

136 -  کدامیک از نتایج آزمایش گازهای خونی در بیمار تحت درمان ، با   chronic lung disease مطابقت دارد؟
 الف PH = 7/27   PCO 2=54   PO 2=45   BE=2   HCO 3=18
 ب PH = 7/12   PCO 2=52   PO 2=80   BE=-6   HCO 3=16
 ج PH = 7/35   PCO 2=32   PO 2=70   BE=-4   HCO 3=22
 د PH = 7/53   PCO 2=70   PO 2=60   BE=12   HCO 3=38


137 -  در ترکیب سورفکتانت کدامیک از موارد ذیل درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است ؟
 الف فسفاتیدیل اینوزیتول
 ب فسفاتیدیل گلیسرول
 ج فسفاتیدیل کولین
 د فسفاتیدیل اتانول آمید

138 -  نوزادی با وزن 400/4 گرم از مادری بدون سابقه بیماری خاص متولد شده است . در معاینه نوزاد بجز بی حالی مسئله دیگری ندارد . در بررسی های آزمایشگاهی قند خون 25 به همراه آمونیاک و انسولین نرمال داشته است . کدامیک از تشخیص های زیر با این شرح حال مطابقت دارد؟
 الف نوزاد متولد شده از مادری با دیابت نهفته بارداری
 ب هیپرانسولینیسم به همراه هیپوگلیسمی
 ج گالاکتوزمی
 د عدم تحمل به فروکتوز

139 -  کدامیک از موارد ذیل در مورد سندرم Bronze baby غلط است ؟
 الف بدنبال فتوتراپی عارض می شود
 ب در بیمارانی دیده می شود که بیلی روبین مستقیم بالائی دارند
 ج علت تغییر رنگ تغییرات در پورفیرین ها است
 د بدنبال بروز این عارضه باید فتوتراپی قطع شود

140 -  بروز زردی در روز اول تولد ، تست کومبس مثبت ضعیف یا منفی ، عدم وجود ارگانومگالی و اسفروسیت در خون محیطی موید کدامیک از علل زردی نوازدی است ؟
 الف نقص G6PD
 ب ناسازگاری ABO
 ج ناسازگاری Rh
 د اسفروسیتوز

141 -  دختر خانم 12 ساله ای با تب ،کاهش وزن و دردهای مفصلی مراجعه نموده . در آزمایشات انجام شده در CBC : هموگلوبین 9 ، گلبولهای سفید 2500 ، پلاکت 300000 ، ANA وAnti ds DNA مثبت گزارش شده است . در مورد انجام بیوپسی کلیه در این کودک کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
 الف تنها در صورت افزایش کراتینین ضروری است
 ب در صورت طبیعی بودن آزمایش ادرار لازم نیست
 ج علیرغم نداشتن هماچوری انجام می شود
 د تنها در صورت بروز پروتئینوری در حد سندرم نفروتیک انجام می شود

142 -  شیر خوار 6 ماه به علت گاستروآنتریت و دهیدراتاسیون مراجعه نموده است. در کدامیک از موارد زیر برای این کودک ORT توصیه می گردد؟
 الف استفراغ شدید
 ب زمانی که حجم اسهال بیشتر از 10 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بیمار در ساعت باشد
 ج ایلئوس
 د اسهال مقاوم

143 -  کودک 10 ساله به علت آپاندیسیت تحت عمل جراحی قرار گرفته است. یک ماه بعد تودۀ سفت و نامنظم در ناحیۀ ایلئوسکال ظاهر می شود که به تدریج نرم شده و به صورت فیستول درناژ می گردد. در اسمیر ترشحات فیستول باسیل گرم مثبت فیلامان دار و در CT اسکن شکمی آبسه های متعدد کبدی وجود داد. درمان انتخابی کدام است؟
 الف پنی سیلین G
 ب کوتریموکسازول
 ج ریفامپین
 د مترونیدازول

144 -  توانایی با مهارت کنترل کردن (manipulate ) اشیای کوچک با Thumb to finger grasp حداقل در چه سنی دیده می شود؟
 الف 5-3 ماهگی
 ب 9-8 ماهگی
 ج 6-5 ماهگی
 د 14-12 ماهگی

145 -  کودک 10 ساله ای به علت دل درد، اسهال مزمن و دفع خون و بلغم ، تب و ضایعات جلدی و سابقۀ همین بیماری در پدرش ، نزد پزشک مراجعه نموده است. کدام یک از موارد زیر نشانگر شدت بیماری کودک نمی باشد ؟
 الف لکوسیتوز، ESR بالا و آنمی شدید
 ب هیپوآلبومینمی
 ج تظاهرات بالینی خارج گوارشی
 د بیشتر از 5 نوبت اسهال خونی در شبانه روز

146 -  نوزاد IUGR ترم، با وزن 1900 گرم به علت سیانوز و دیسترس تنفسی بستری شده است. در آزمایشات، Hct= 79 و Hgb= 26 دارد. کدام یک از اقدامات زیر صحیح است؟
 الف تعویض خون با خون تازه
 ب تعویض خون  پارشیال با نرمال سالین
 ج تعویض خون پارشیال با آلبومین
 د سرم درمانی و بررسی علل بیماری

147 -  کودکی از مادرش می خواهد به وسایل شخصی وی دست نزند. همانطوری که وی به وسایل مادر دست نمی زند. حداقل حدود سن کودک چند سال است؟
 الف 7 سال
 ب 10 سال
 ج 12 سال
 د 14 سال

148 -  دختر 8 ساله ای که در کلاس دوم دبستان درس می خواند بعد از تعطیلات نوروز دیگر به مدرسه نمی رود و می خواهد دائم در کنار مادر بماند. شب ها نیز فقط در کنار مادر به خواب می رود. چند ماه است که اختلاف بین والدین تشدید یافته است و احتمال طلاق نیز وجود دارد. برای درمان ، علاوه بر رفتار درمانی مناسب ترین دارو کدام است؟
 الف Clonazepam
 ب Imipramine
 ج Risperidone
 د Fluoxetin

149 -  برای مایع درمانی کودکی به محلول یا سرم حاوی کلسیم و پتاسیم نیاز است. کدام یک از موارد زیر واجد شرایط فوق می باشد؟
 الف سرم رینگر
 ب سرم رینگرلاکتات
 ج محلول ژولی
 د محلول پلی سیترا

150 -  دختر 15 ساله ای را به علت لاغری مفرط و آمنوره به درمانگاه آورده اند. علی رغم کاهش وزنی که دارد از چاقی هراس دارد و احساس می کند که چاق است. آمنوره از حدود 6 ماه پیش دارد. فعالیت فیزیکی وی طبیعی است. احساس گرسنگی  ندارد و عادات غذایی مخصوص خود را دارد. یافتۀ آزمایشگاهی صحیح در این بیمار کدام است؟
 الف کاهش Growth hormone
 ب کاهش Thyroxine
 ج کاهش BUN
 د کاهش Cortisol