شمارش معکوس تا امتحان - هفته هیجدهم: درس چهاردهم

یکشنبه 11 مرداد 1388 ساعت 09:32 ب.ظ

 شمارش معکوس تا امتحان - هفته هیجدهم: درس چهاردهم

 

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 4/1۳۸۸ رادیولوژی سال اول ۳

101 -   کدامیک از موارد زیر درباره عامل Q در ترانسدوسر غلط است ؟

            الف      عامل Q اشاره به حالات خلوص صوت و طول زمانی که صوت میماند دارد.

            ب         تراندوسر دارای Q بالا صوت تقریباً خالص با محدوده باریک فرکانس تشدید شده ایجاد می کند .

            ج          ترانسدوسر دارای Q پائین طیف کامل صوتی حاوی فرکانسهای مختلف را دارد.

            د          معمولاً امواج صوتی داخلی یک تراندوسر با Q بالا دارای طول موج مناسب برای تقویت ارتعاشات داخل بلور نیستند.

102 -   در مورد فضای پارافارنژیال و ضایعات آن گزینه صحیح کدام است؟

            الف      این فضا در طول گردن از قاعده جمجمه تا قاعده گردن دیده می شود.

            ب         حد خلفی فضای پارافارنژیال بوسیله غده پاروتید ساخته می شود.

            ج          مهمترین بافت های تشکیل دهنده این فضا بافت چربی و غدد بزاقی فرعی هستند.

            د          ضایعاتی که در این فضا دیده می شوند تقریباً همیشه از همین فضا منشاء گرفته اند .

103 - کدام یک از سینوس های پریکاردیال زیر، IVC وSVC و وریدهای ریوی را احاطه می نماید؟

            الف      سینوس Basal

            ب         سینوس Retro-aortic

            ج          سینوس Transverse

            د          سینوس Oblique

104 - با توجه به مدت زمانی که تصویر برداری توسط CT Single - slice spiral از ناحیه توراکس با طول 300 میلیمتر و با سرعت چرخش تیوب یک دور در ثانیه و Pitch factor معادل 2 و ضخامت مقطع 5 میلیمتر انجام می شود . با حفظ کلیه این شرایط زمان لازم برای انجام این CT توسط یک دستگاه Four - slice چقدر خواهد بود ؟

            الف      5/7 ثانیه

            ب         15 ثانیه

            ج          30 ثانیه

            د          60 ثانیه

105 - در انجام یک CT توسط دستگاه Single - slice spiral ضخامت مقاطع 3 میلیمتر انتخاب شده و سرعت حرکت تخت در هر دور چرخش تیوب 5/4 میلیمتر می باشد و دوز تشعشعی بیمار معادل 5 میلی سیورت محاسبه شده است . چنانچه با حفظ کلیه شرایط از جمله ضخامت مقاطع ، سرعت حرکت تخت به 25/2 میلیمتر در هر دور چرخش تیوب کاهش یابد ، دوز متوسط تشعشعی بیمار بطور موثر چقدر خواهد شد ؟

            الف      همان 5 میلی سیورت  باقی می ماند

            ب         به 10 میلی سیورت  می رسد .

            ج          به 5/2 میلی سیورت می رسد.

            د          به 5/7 میلی سیورت می رسد .

106 - در یک دستگاه multi - slice CT چنانچه ضخامت همه detectors در جهت z معادل یکدیگر ومساوی با 25/1  میلیمتر باشد کدامیک از ضخامت مقطع های زیر را نمی توان تهیه کرد؟

            الف      75/3 میلیمتر

            ب         5/2 میلیمتر

            ج          5/1 میلیمتر

            د          25/1 میلیمتر

107 - بدنبال بیوپسی ترانس رکتال پروستات تحت گایدسونوگرافی ، کدامیک از عوارض زیر غیر محتمل است؟

            الف      هماچوری

            ب         خونریزی رکتال

            ج          بی اختیاری ادرار

            د          سپسیس

108 - کدامیک از موارد زیر از کنتراندیکاسیون های درناژ پرکوتانئوس آبسه های شکمی تحت گاید محسوب نمی شود؟

            الف      آبسه های با جدار ضخیم

            ب         آبسه های وسیع بادرگیری کمپارتمانهای مختلف شکم

            ج          مواد نکروتیک عفونی شده

            د          آبسه های با حدود نا مشخص (Poorly defined)

109 - Foramen of Winslow کدام فضاهای زیر را بهم ارتباط می دهد؟

            الف      Left paracolic gutter و Left subphrenic space

            ب         Hepatorenal fossa و Right paracolic gutter 

            ج          Lesser  sac و Morrison' s Pouch

            د          Left inframesocolic space و Right inframesocolic space

110 -   کدام جمله در مورد FLAIR Imaging درست است؟

            الف      بیشترین کاربرد عملی آن در ارزیابی دیسک های بین مهره ای است

            ب         نوعی Gradient- echo sequence تلقی می گردد

            ج          سبب حذف تصویر چربی در بافت ها می شود

            د          در این نوع تصویر برداری TI حدود 2000 میلی ثانیه بکار می رود

111 -     در مورد محل های شایع تشکیل آبسه در شکم و لگن، کدام یک غلط است؟

            الف      Rt- Subphrenic space  

            ب           Lt - Inframesocolic space

            ج          Sub hepatic space

            د          Peri Terminal Ileum

112 -   در مورد آدنوپاتی اگزیلری در ماموگرافی کدامیک غلط است؟

            الف      زیر cm2 هستند

            ب         بطور هموژن دنس هستند.

            ج          میکرو کلسیفیکاسیون  در موارد کانسر پستان متاستاتیک دیده میشود.

            د          به علت التهاب بزرگ میشوند.

113 - مفیدترین روش برای پیگیری تشخیصی  Focal Nodular hyperplasia ، کبد کدام است؟

            الف      Sonography

            ب         Scintigraphy

            ج          CT - scan

            د          MRI

114 - در مورد هپاتوبلاستوما کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      سن ابتلا اغلب در سه سال اول زندگی است.

            ب         شایعترین تومور سمپتوماتیک کبدی در زیر 5 سالگی است.

            ج          در بیشتر بیماران سطح   آلفا فیتوپروتئین سرم ، بالاست.

            د          در سونوگرافی اغلب  هیپواکوئیک و غیر یکنواخت هستند.

115 - کدام گزینه در مورد yolk sac صحیح نیست ؟

            الف      معمولاً در MSD=5-6mm بوسیله EVS (سونوگرافی واژینال ) قابل مشاهده است

            ب         در ساخته شدن سیستم تنفسی دخالت می کند

            ج          در هماتوپوئز دخالت دارد

            د          بوسیله Vitelline duct به Midgut متصل می شود

116 - در مرحله ابتدایی اسکن دینامیک پس از تزریق داخل وریدی مادۀ حاجب در CT و MRI نمای pituitary microadenoma نسبت به بافت طبیعی چگونه است ؟

            الف      Hyperintense, Hypodense

            ب         Hypointense, Hypodense

            ج          Hyperintense, Hyperdense

            د          Hypointense, Hyperdense

117 - شایعترین فرم کانسر کیسه صفرا (در سونوگرافی ) کدام است ؟

            الف      ضخامت مخاطی موضعی

            ب         ضخامت منتشر جداره کیسه صفرا (بدون توده همراه )

            ج          توده پولیپوئید اینترالومینال

            د          توده ساب هپاتیک که جایگزین کیسه صفرا شده است .

118 - منظور از small subchorionic hematoma چیست ؟

            الف      حجم کمتر از 10 سی سی داشته باشد

            ب         ضخامت کمتر از 10 میلیمتر داشته باشد

            ج          نمای crescentic داشته باشد

            د          کمتر از 1/3 از محیط gestational sac را اشغال کند.

119 - شایعترین محل Ependymoma درفضای Supratentorial کدام است ؟

            الف      تالاموس

            ب         داخل بطن های طرفی

            ج          داخل بطن سوم

            د          پارانشیم مغزی اطراف بطن

120 -   در مورد porcelain Gallbladder کدامیک غلط است ؟

            الف      تظاهر غیر شایع متعاقب کوله سیستیت مزمن است

            ب         کلسیفیکاسیون منقوط متعدد در Muscularis ایجاد می شود

            ج          سنگ کیسۀ صفرا تقریباً همیشه وجود دارد

            د          با انسیدانس بالا با کارسینوم کیسه صفرا همراه می شود

121 -   در سونوگرافی از بیماری که اخیراً پیوند کلیه شده است ، تصویر  perinephric fluid collection دیده شد ، کدامیک از موارد زیر غلط است ؟

            الف      بایستی سونوگرافی های کنترل انجام شود ، اگر به فرم هلالی بوده و مشی کاهنده داشته باشد ، اهمیتی ندارد.

            ب         در سونوگرافی های کنترل اگر گرد بوده و مشی افزاینده داشته باشد، بایستی بررسی بیشتر شده و درمان شود.

            ج          بایستی تحت گاید سونوگرافی تخلیه شود.

            د          urinoma در  early postoperative period می تواند ایجاد شود.

122 -   سقف بطن سوم مغزی توسط کدام ساختمان زیر تشکیل می شود؟

            الف      Tuber Cinereum

            ب         Cerebral Peduncles

            ج          Velum Interpositum

            د          Massa Intermedia

123 - بیماری که 6 ماه قبل بدلیل  Glioblastoma Multiforme تحت عمل جراحی و سپس یک دوره کامل تحت رادیوتراپی قرار گرفته است. اکنون بدلیل تغییر در وضعیت نورولوژیک مراجعه نموده است. در بررسی تصویر برداری اندازه تومور افزایش یافته و شدت Enhancement آن نیز زیاد شده است. افتراق Recurrence تومور از نکروز ناشی از رادیوتراپی بر اساس کدام روش زیر ارزش بیشتری دارد؟

            الف      CT با تزریق ماده حاجب

            ب         PET Scan

            ج          MRI با تزریق ماده حاجب

            د          مقایسه MRI بدون تزریق و با تزریق ماده حاجب

124 - در مورد Papillary Carcinoma of Thyroid کدام جمله غلط است؟

            الف      بیماری در 80-20%  می تواند مولتی سنتریک باشد.

            ب         Punctate Shadowing Calcification دیده می شود.

            ج          بیماری از طریق لنفاتیکی منتشر می شود.

            د          ندول های آن اغلب هیپراکو است.

125 - در مورد علائم سونوگرافیک کلیه پیوندی دچار Acute Rejection ، کدامیک غلط است؟

            الف      Interval Increase in Size

            ب         Change in Renal Configuration

            ج          Obliteration of Central Sinus Fat

            د          Prominent Hypoechoic Medullary Pyramids

126 - کدام جمله در مورد بررسی وضعیت Chorionicity و Amnionicity در بارداری دوقلویی غلط است؟

            الف      عدم مشاهده مامبران اثبات کننده  Monoamnionicity است.

            ب         وجود یک Yolk Sac در اوایل تریمستر اول به نفع Monoamnionicity است.

            ج          وجود دو جفت جداگانه نشانه Dichorionicity  است.

            د          متفاوت بودن جنس دو جنین نشانه  Dichorionicity است.

127 - در اندازه گیری های جنین بیشترین دقت سونوگرافی برای تخمین سن بارداری در کدام تریمستر است؟

            الف      تریمستر اول

            ب         تریمستر دوم

            ج          تریمستر سوم

            د          در هر سه مساوی است.

128 - در بیماری که یک هفته قبل کوله سیستکتومی شده است، در سونوگرافی کنترل، یک ناحیه Anechoic در  Gallbladder Fossa دیده می شود، کدام تشخیص محتمل تر است؟

            الف      Hematoma

            ب         Abscess

            ج          Fluid Collection (Seroma)

            د          Biloma

129 - کدام جمله در مورد آناتومی مغز صحیح است؟

            الف      Precental Gyrus و Postcentral Gyrus  مربوط به لوب Parietal  هستند.

            ب         Cingulate Sulcus در فاصله بین Corpus Callosum و Gyrus Cingulate قرار می گیرد.

            ج          Hippocampal Sulcus بین Hippocampal Gyrus و  Parahippocampal Gyrus قرار دارد.

            د          Marginal Sulcus بین Paracentral Lobule و  Postcentral Gyrus قرار دارد.

130 - در مرحله حاد ischemic infarct مغزی ( 24 ساعت ابتدائی) کدام نوع ادم سبب ایجاد یافته های CT و MRI میشود؟

            الف      Cytotoxic

            ب         Vasogenic

            ج          Interstitial

            د          ترکیبی از ادم Cytotoxic و Interstitial

131 - یافته های تصویر برداری در بیماری که بدلیل مسمومیت با گاز مونواکسید کربن دچار infarction مغزی گردیده، در کدام ساختمان زیر بیشتر از بقیه دیده می شود؟

            الف      لوبهای Parietal و Occipital

            ب         Corpus callosum

            ج          Globus pallidus

            د          Dorsal aspect of thalamus

132 - در بررسی سونوگرافیک توده های سولید پستان، مهمترین فاکتور برای افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم کدام است؟

            الف      نحوه قرارگیری محور بلند ضایعه نسبت به سطح پوست

            ب         بررسی margin ضایعه و منظم و نامنظم بودن آن

            ج          وجود سایه صوتی خلفی

            د          افزایش ضخامت پوست در سطح ضایعه

133 - در کدام حالت زیر در هنگام intervention در سونوگرافی دید سوزن کمتر است؟

            الف      امتداد سوزن موازی پرتو اولتراسوند باشد

            ب         قطر سوزن بیشتر باشد

            ج          سطح سوزن نا منظم باشد

            د          سوزن در فضای مایع قرار گیرد

134 - کدام تومور زیر تمایل بیشتری برای متاستاز به مخچه نسبت به بقیه دارد؟

            الف      Invasive ductal carcinoma پستان

            ب         Mucinous adenocarcinoma معده

            ج          Renal cell carcinoma کلیه

            د          Small cell carcinoma ریه

135 - شایعترین عارضه Caroli's Disease کدام است؟

            الف      کلانژیت باکتریال راجعه

            ب         فیبروز کبدی

            ج          کلانژیوکارسینوما

            د          هپاتوسلولار کارسینوما

136 - ساختمان های تشکیل دهنده سایه هیلوم (ناف ریه ) کدام است؟

            الف      شریان ها و وریدهای ریوی

            ب         پرونش های اصلی و لنفاتیک ها

            ج          شریان ها و وریدهای لب های تحتانی

            د          شریان ها و وریدهای لب های فوقانی

137 - در بیماری که مشکوک به شکستگی Tibial Plateau می باشد. جهت تعیین میزان Depression در محل شکستگی کدام روش تصویربرداری زیر ارجحیت دارد؟

            الف      CT Scan

            ب         رادیوگرافی ساده

            ج          MRI

            د          آرتروگرافی

138 - کدام جمله درمورد یافته های MRI در full - thickness rotator cuff tear غلط است ؟

            الف      حداقل در یک تصو.یر ناحیه ای از bright signal  در تصاویر T2-W دارد که در گستره کامل فوقانی تا تحتانی دیده می شود 

            ب         تجمع مایع در Subacromial - subdeltoid bursa یافته ای شایع است

            ج          در عضله مبتلا ، رسوب hemosiderin رخ می دهد

            د          تاندون مبتلا دچار Retraction می شود

139 - در سونوگرافی انجام شده از غدد لنفاوی کدام یافته به نفع تغییرات بدخیمی و درگیری متاستاتیک غدد لنفاوی نیست ؟

            الف      وجود جزء کیستیک در غده لنفاوی

            ب         عدم مشاهده ناف غده لنفاوی

            ج          ورود جریان خون به غده لنفاوی از طریق ناف آن

            د          وجود میکرو کلسیفیکاسیون

140 - خانمی  با بارداری 8 هفته و علائم خونریزی واژینال مراجعه کرده است در سونوگرافی انجام شده

 CRL=16mm,MSD=20mm و ضربان قلب جنین طبیعی است و یک تجمع ساب کوریونیک ظریف کمتر از      1/5محیط ساک را فرا گرفته است گزینه صحیح کدام است ؟

            الف      با توجه به اندازه subchorionic collection بارداری پروگنوز خوبی دارد

            ب         با توجه به کوچک بودن CRL برای سن بارداری پروگنوز بارداری بد است

            ج          با توجه به غیر طبیعی بودن اندازه MSDو کمی اختلاف آن با CRL پروگنوز بارداری خوب نیست

            د          هیچکدام از عوامل مذکور نقشی در تعیین پروگنوز بارداری ندارند

141 - درمورد تشخیصDevelopmental Dysplasia of Hip(DDH) کدام جمله غلط است؟

            الف      بهترین مقاطع MRI در جهات axial ,coronal تهیه می شوند.

            ب         Labrum استابولوم در تمام سکانس های MRI بصورتLow -signal دیده می شود.

            ج          ساختمان کپسول مفصلی هیپ در تمام سکانس های MRI بصورت Intermediate - signal دیده می شود.

            د          بدلیل ایجاد artifact توسط گچ چنانچه بعد از جراحی گچ گیری انجام شود، نمی توان از CT استفاده کرد.

142 - کدام جمله در مورد Posterior Cruciate Ligament(PCL) در زانو صحیح است؟

            الف      PCL از کندیل خارجی فمور شروع شده و به سطح خلفی ناحیه intercondylar  می چسبد.

            ب         بهترین نما برای مشاهدهPCL  در MRI، نمای Coronal است.

            ج          بیشترین پارگی های  PCL در ناحیه میانی آن رخ داده و ناکامل هستند.

            د          پارگی آن سبب کاهش Signal intensity در MRI میشود.

143 - کدام جمله در مورد نحوه خروج nucleus pulposus دیسک بین مهره ای در Disk extrusion صحیح است؟

            الف      پارگی کامل annulus fibrosus وجود داردبطوریکه فقط  توسط Posterior Longitudinal  Ligament نگهداشته میشود.

            ب         پارگی کامل annulus fibrosus و جدا شدن قطعه ای از دیسک اصلی وجود دارد.

            ج          فیبرهای annulus fibrosus کشیده شده ولی سالم هستند بطوریکه بیرون زدگی یکنواخت لبه های دیسک به خارج از لبه end plates مهرۀ مجاور ایجاد میشود.

            د          پارگی ناکامل annulus fibrosus بطوریکه لایه های داخلی آن پاره شده ولی درلایه های خارجی سالم باقی مانده و در نتیجه تنها در یک ناحیه به بیرون برجسته میشود.

144 - در مورد سی تی اسکن شکم ، بیمار مبتلا به لنفوم شناخته شده ، کدام جمله صحیح است؟

            الف      اسپلنومگالی خفیف به تنهایی میتواندبعلت لنفوم باشد یا نباشد.

            ب         اسپلنومگالی فقط در صورت همراهی با آدنوپاتی ناف طحال ، حدس لنفوم طحال را میزند.

            ج          ندولهای مولتی فوکال طحال کاراکتر یستیک لنفوم است.

            د          کاهش حجم طحال پس از کموتراپی معیار اصلی پاسخ بدرمان است.

145 - کدام مورد بعنوان یک کنتراندیکاسیون (ممنوعیت) مطلق یا نسبی برای انجام Coronary CT- angiography تلقی نمی گردد؟

            الف      آلرژی عمده به مواد حاجب حاوی ید

            ب         نارسایی کلیوی

            ج          فیبریلاسیون دهلیزی

            د          آنوریسم آئورت صعودی

146 - در مورد inferior pulmonary ligament  کدام جمله صحیح است ؟

            الف      لایه دوتایی پلور بین لبه تحتانی inferior pulmonary vein تا حد دیافراگم است .

            ب         یک accessory fissure  است .

            ج          سبب اتصال لوب تحتانی به دیافراگم می شود .

            د          ندرتاً در سی تی اسکن دیده می شود .

147 - درمورد Klatskin tumor کدامیک غلط است؟

            الف      درمحل اتصال مجاری کبدی راست و چپ و پروگزیمال مجرای مشترک کبدی ایجاد می شود

            ب         تومورمعمولا ازنوع scirrhous است

            ج          درسونوگرافی اتساع فقط درمجاری صفراوی داخل کبدی قابل رویت است

            د          درسونوگرافیsolid mass در Hepatic Hilus قابل مشاهده نیست

148 - درمورد سه landmark آناتومیک اصلی برای تعیین محل caudate lobe ، کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      fissure for ligamentum venosum

            ب         inferior vena cava

            ج          pars transversa

            د          main lobar fissure

149 - Chemical Shift Artifact ناشی از وجود کدام بافت ها دریک Voxel می باشد؟

            الف      چربی و استخوان

            ب         آب و استخوان

            ج          چربی و آب

            د          هوا و چربی

150 - کدام جمله درمورد تفاوت یافته های تصویر برداری بین فقرات گردنی و کمری غلط است؟

            الف      شکل کانال مهره ای درمقاطع عرضی در ناحیه گردنی مدورتر از شکل تقریبا مثلثی در ناحیه کمری است

            ب         تصاویرsagittal ناحیه گردنی نمی توانند ریشه های عصبی را به دقت ناحیه کمری نشان دهند

            ج          ریشه های عصبی در ناحیه گردنی برخلاف ناحیه کمری از بالای pedicle مهره همنام خود خارج می شوند در حالیکه در ناحیه کمری از زیرpedicle مهره همنام خود خارج می شوند

            د          مهره های گردنی برخلاف مهره های کمری uncinate process دارند

101

4

102

3

103

4

104

1

105

2

106

3

107

3

108

1

109

3

110

4

111

2

112

2

113

2

114

4

115

2

116

2

117

4

118

4

119

4

120

2

121

3

122

3

123

2

124

4

125

4

126

1

127

1

128

3

129

3

130

1

131

3

132

2

133

1

134

2

135

1

136

4

137

1

138

3

139

3

140

3

141

4

142

3

143

1

144

1

145

4

146

1

147

4

148

4

149

3

150

1

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo