X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 18/4/1388 پوست ۱

چهارشنبه 31 تیر 1388 ساعت 07:29 ب.ظ

1 -        اثر درمانی اصلیIsotretinoin  در آکنه مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟

            الف       کاهش اندازه و فعالیت غدد سباسه

            ب          کاهش فلور باکتریال

            ج          خاصیت ضد التهابی

            د           اثرات desquamating

2 -        کدامیک از آنتی هیستامین های زیر در بیماران مبتلا به بیماری قلبی و کبدی کنتراندیکه است.

            الف       Loratadine

            ب          Astemizole

            ج          Cetirizine

            د           Terfenadine

3 -        بیمار زنی است 50 ساله که با patch های متعدد و آتروفیک زرد مایل به نارنجی بزرگ در تنه و پروکسیمال اندامها از 3 سال قبل مراجعه کرده است. آسیب شناسی از ضایعات پوستی آتروفی خفیف اپیدرم همراه یک واکنش interface و انفیلتراسیون  Band like لنفوسیتیک در درم پاپیلری همراه  free Red cell گزارش شده است. کدامیک از درمانهای زیر جهت بیمار مناسب تر است

            الف       استروئید موضعی

            ب          NBUVB

            ج          نیتروژن موستارد موضعی

            د           Electron Beam Radiation

4 -        کدامیک از آنتی هیستامین های زیر در دوران حاملگی توصیه می شود؟

            الف       ترفنادین

            ب          لوراتادین

            ج          کلرفنیرامین

            د           هیدروکسی زین

5 -        کدامیک از موارد زیر در اریتم مولتی فرم مینور غلط است ؟

            الف       نور سبب تشدید ضایعات می شود

            ب          اروزیون و تاول در مخاطها دیده می شود

            ج          فنومن کوبنر نادر است

            د           اغلب دستها درگیر می شوند

6 -        بیمار زنی 35 ساله است که با توموری زخمی در ناحیه حفرۀ بینی که منجر به تخریب بینی شده مراجعه کرده است. شروع بیماری از 5 ماه قبل بوده است. آزمایشات روتین بیمار نکته ای ندارد. بیوپسی از ضایعه ارتشاح منتشر سلول های آناپلاستیک همراه نکروز وسیع دور عروق و تهاجم به دیواره عروق به همراه سودواپیتلیوماتوز هیپرپلازی گزارش شده است. در مطالعه ایمونوهیستوشیمی CD2+-CD56+ و  Tcell Gene rearrangement منشأ NKcell را نشان می دهد. پیش آگهی بیمار را چگونه ارزیابی می کنید؟

            الف       پاسخ درمانی مناسب با شیمی درمانی agressive

            ب          علیرغم شیمی درمانی   agressive پیش آگهی وخیم است

            ج          بیمار مقاوم به شیمی درمانی است و پاسخ مناسب به رادیوتراپی می دهد.

            د           مجموعه شیمی درمانی و رادیوتراپی survival طولانی ایجاد می کند.

7 -        کدامیک از داروهای زیر در اریتم مولتی فرم عود کننده استفاده نمی شود؟

            الف       تالیدومید

            ب          سیکلوفسفاماید

            ج          آسیکلویر

            د           آزاتیوپرین

8 -        مردی 20 ساله با تومورهای متعدد زیر جلدی دردناک مراجعه کرده است شروع بیماری از یک سال قبل است. در آسیب شناسی از ضایعه، توموری Lobulatedمملو از سلولهای چربی بالغ به همراه پرولیفراسیون عروقی وترومبوز فیبرینی مشاهده می شود. جهت تسکین درد بیمار تازمانی که جراحی انجام گردد کدامیک از راههای زیر مناسب تراست ؟

            الف       NSAIDS

            ب          Colchicine

            ج          Atenolol

            د           Phentolamine Pulse therapy

9 -        کدامیک از موارد زیر از عوارض جانبی تزریق داخل ضایعه تریامسینولون نمی باشد؟

            الف       هیپرپیگمانتاسیون

            ب          نکروز پوست

            ج          تلانژکتازی

            د           آتروفی کلاژن

10 -     کدامیک از داروهای زیر نفروتوکسیسیتی (Nephrotoxicity)   سیکلوسپورین را بدون تغییر در سطح خونی آن افزایش می دهد ؟

            الف       بروفن

            ب          ریفامپیسین

            ج          هیدانتوئین

            د           اریترومایسین

11 -     بیمار مردی 50 ساله و دیابتیک است که از 2 سال قبل تحت درمان با انسولین قرار دارد از 3 ماه قبل ندولهای زیر جلدی دردناک در اندام تحتانی و شکم پیدا کرده است . هیستولوژی جایگزینی الیاف کلاژن درم را توسط سلولهای درشت چربی نشان می دهد در بررسی های پاراکلینیک تمام پاتولوژیها ی پانکراس غیر از دیابت قندی رد شده است کدامیک از تشخیصهای زیر محتملتراست ؟

            الف       Infective Panniculitis

            ب          Facticial Panniculitis 

            ج          Fat hypertrophy متعاقب درمان با انسولین

            د           Sclerosing Panniculitis

12 -     مصرف همزمان کدامیک از داروهای زیر با آزا تیوپرین لازم است دوز آزاتیوپرین به   دوز معمول آن کاهش یابد؟

            الف       اریترومایسین

            ب          آسپیرین

            ج          سایمتیدین

            د           آلوپورینول

13 -     Flagellate Pigmentation بعلت کدامیک از داروهای زیر ایجاد می شود؟

            الف       سیتوزین آرا بینوزاید

            ب          بلئومایسین

            ج          کلرآمبوسیل

            د           بوسولفان

14 -     بیمار زنی 30 ساله است که از 3 ماه قبل ضایعات تاولی در ناحیۀ صورت و گردن و فوقانی تنه پیدا کرده است و بطور پراکنده در نواحی دیگر پوست نیز قابل مشاهده است. بهبود بعضی ضایعات همراه با پیدایش milia است. ضایعاتی در مخاط دهان نیز دارد. بیوپسی و DIF از ضایعات انجام شده که نشانگر تاولهای زیر اپیدرمی حاوی نوتروفیل و Nuclear Dust است و فیبرین در نوک پاپی های درم قابل رؤیت است در ایمونوفلوئورسانس رسوب خطی IgG و IgA در Basement membrane مشاهده می شود. استفاده از کدامیک از داروهای زیر در کنترل بیماری موثر است؟

            الف       Colchicine

            ب          Cyclosporine

            ج          Dapson

            د           Cyclophosphamide

15 -     مصرف کدامیک از داروهای زیر در بیماران با اختلال کلیوی مجاز می باشد؟

            الف       Doxycycline

            ب          Chlortetracycline

            ج          Oxytetracycline

            د           Minocycline

16 -     کدامیک از داروهای زیر در  درمان فنومن رینود موثر نمی باشد ؟

            الف       Prostacyclin

            ب          Diltiazem

            ج          Losartan

            د           Ketanserin

17 -     بیمار زنی 35 ساله است که با پلاکهای فرورفته (Depressed) در ناحیه ران و باسن از یکسال قبل مراجعه کرده است .در آسیب شناسی  یک پانیکولیت سپتال و لبولار همراه لیپواتروفی بدون هیالینیزاسیون چربی وکلاژن گزارش شده است . کدامیک از درمانهای زیر برای بیمارارجح است؟

            الف       هیدروکسی کلروکین 

            ب          کولشی سین

            ج          استروئید سیستمیک

            د           سیکلوسپورین

18 -     در بیمار مبتلا به پسوریازیس که تحت درمان با  Low-dose متوترکسات می باشد مقدار مناسب اسید فولیک جهت جلوگیری از افزایش   Homocysteine کدامیک از موارد زیر می باشد؟

            الف       1-5mg/day

            ب          5mg/week

            ج          10-20mg/day

            د           50mg/week

19 -     بیمار زنی 45 ساله است که از 6 ماه قبل ضایعات اریتماتو و رتیکولار در ناحیه مرکزی قفسه سینه و فوقانی پشت پیدا کرده است. ضایعات بدون علامت است ولی گاهی متعاقب تابش آفتاب خارش پیدا می کند. در آسیب شناسی اپیدرم نرمال و انفیلتراسیون دور عروق و ضمائم با سلولهای تک هسته ای در درم فوقانی به همراه آسیب بافت الاستیک و جدا شدن الیاف کلاژن مشهود است .کدامیک از داروهای زیر درمورد این بیمار مناسب تر است ؟

            الف       استروئید موضعی

            ب          سیکلوسپورین

            ج          داپسون

            د           آنتی مالاریا

20 -     کدام یک از موارد زیر از عوارض Mycophenolate Mofetil نمی باشد؟

            الف       آنمی

            ب          هپاتیت

            ج          لکوپنی

            د           اختلالات گوارشی

21 -     تداخل دارویی گریزوفولوین با کدامیک از داروهای زیر می باشد؟

            الف       آسپرین

            ب          سایمتیدین

            ج          فنوباربیتال

            د           اریترومایسین

22 -     کدام یک از موارد زیر در مورد کرم 5-Fluorouracil در درمان کراتوز آفتابی غلط است؟

            الف       همراه کردن آن با استروئید فلورینه باعث کاهش اثر 5-Fu می گردد.

            ب          ضایعات سر و صورت سریعتر از ضایعات اندام ها به درمان پاسخ می دهند.

            ج          همراه کردن آن با استروئید فلورینه شدت پاسخ التهابی را کاهش می دهد.

            د           همراه کردن آن با ایزوترتینوئین خوراکی در موارد منتشر مؤثر می باشد.

23 -     بیمار زنی 40 ساله است که ندولهای زیرجلدی دردناک در اندام تحتانی در اطراف مفاصل بزرگ دارد. شروع ضایعات را 2 ماه قبل از مراجعه ذکر می کند. بعضی از ندولها زخمی شده اند. در معاینه علاوه بر ضایعات پوستی، یک الیگو آرتریت نیز دارد. درآسیب شناسی پوست focal fat necrosis در لوبولها همراه با نکروز انعقادی سلولهای چربی و درجاتی از کلسیفیکاسیون مشاهده می شود. در بیوپسی از ضایعات قدیمی تر انفیلترای گرانولوماتو همراه با  cells Langhans Giant مشاهده می شود.

کدام یک از تشخیصهای زیر محتمل تر است؟

            الف       Lupus Panniculitis

            ب          Enzymatic Panniculitis

            ج          Alpha -1 Anti trypsin Panniculitis

            د           Weber Christian

24 -     کدام یک از جملات زیر در مورد توبرکولیدهای TB صحیح نمی باشد؟

            الف       ایمنی اکثر مبتلایان متوسط یا بالاست.

            ب          حال عمومی مبتلایان خوب است.

            ج          معمولاً به داروهای ضد TB پاسخ خوبی نمی دهند.

            د           باسیل در بیوپسی پوستی یافت نمی شود.

25 -     کمبود روی در کدام یک از سرطانهای زیر متعاقب شیمی درمانی شایعتر است؟

            الف       پستان

            ب          پروستات

            ج          لوسمی در اطفال

            د           سارکوم استخوان

26 -     خانمی جوان با زخمی در ناحیه قوزک پا مراجعه نموده است. در معاینه در اطراف ضایعه  نمای عروقی رتیکولار مشاهده می شود  و زخم به صورت اقماری گسترش یافته است و  اسکار سفید  و تلانژکتازی در نواحی بهبود مشاهده می گردد. در پاتولوژی دیواره عروق ضخیم و هیالینیزه شده و در داخل لومن عروق سطحی درم، رسوب فیبرین ، خروج گلبولهای قرمز و انفیلترای لنفوسیتیک در اطراف عروق مشاهده می گردد. کدام یک از تشخیص های زیر مطرح می باشد؟

            الف       بیماری دگوس

            ب          زخم ناشی از سیکل سل آنمی

            ج          آتروفی بلانش

            د           زخم ناشی از انسداد شریانی

27 -     در افراد جوان درمان انتخابی برای E.N.L  Erythema nodosum leprosum چیست؟

            الف       استروئید خوراکی

            ب          تالیدومید

            ج          داپسون

            د           استروئید تزریقی

28 -     در مورد پروگنوز بیماری HIV بعد از Sero Conversion موارد زیر آنرا بدتر می کند بجز:

            الف       سن 24-16 سالگی

            ب          Symptomatic باشد

            ج          کاهش CD4 Tcell

            د           Viral load زیاد

29 -     شایعترین علامت واکنش تیپ II جذام کدام است؟

            الف       اوئیت

            ب          آرتریت

            ج          اریتمانودوزوم

            د           ارکیت

30 -     کدام یک از رژیمهای درمانی زیر  جهت بیماران مبتلا به جذام توبرکولوئیدTT  توصیه می شود؟

            الف       درمان دو داروئی به مدت 2 سال

            ب          درمان دو داروئی به مدت 6 ماه

            ج          درمان 3 داروئی به مدت 6 ماه

            د           درمان 3 داروئی به مدت 2 سال

31 -     در هیستوپاتولوژی کدامیک از انواع ملانوم مناطقی از اپیدرم نسبتاً نرمال در لابلای نواحی درگیر دیده می شود؟

            الف       Nodular

            ب          superficial

            ج          Lentigo Maligna

            د           Acral lentiginous

32 -     خانمی 40 ساله بعلت ضایعات اروزیو و  کراسته درگونه ها و پل بینی مراجعه کرده است. ضایعات از سه ماه پیش شروع شده اند. در بیوپسی پوست آکانتولیزوتاول سطحی گزارش شده است. بیمار  ANA مثبت دارد. درمان اولیه کدام است؟

            الف       IvIg

            ب          Pulse تراپی استروئید

            ج          استروئید موضعی

            د           آزاتیوپرین

33 -     در مورد  Pyoderma Facial کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

            الف       سابقه قبلی آکنه وجود دارد

            ب          در حاملگی ممکن است ظاهر شود

            ج          کومدون شایع نیست

            د           مصرف دوز بالای ویتامین B از عوامل بروز ناگهانی آن است

34 -     ساب کورنئال پاسچولار درماتوزیسSubcorneal Pustular Dermatosis به کدامیک از داروهای زیر پاسخ خوبی نشان نمی دهد؟

            الف       استروئید

            ب          داپسون

            ج          کلشی سین

            د           رتینوئیدها

35 -     کدامیک از علائم بیماری پوتز جگرز ممکن است پس از بلوغ از بین برود؟

            الف       ماکولهای لب و پوست

            ب          آنمی

            ج          پولیپ

            د           خون ریزی رکتال

36 -     در مورد نوتروفیلیک اکراین هیدرآدنیتNeutrophilic eccrine hidradenitis   گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

            الف       تب و نوتروپنی از علایم نادر آن است

            ب          ضایعات آن بدون درد است

            ج          ضایعات فقط در بزرگسالان دیده می شود

            د           اکثر موارد بدنبال مصرف توام چند داروی کموتراپیوتیک ایجاد می شود

37 -     لیکن نیتیدوس Lichen nitidus با کدامیک از موارد زیر همراهی ندارد؟

            الف       تریزومی 21

            ب          مگاکولون مادرزادی

            ج          بیماری کرون

            د           اپیدرمولیز بولوزا

38 -     کدامیک از موارد زیر با هیدرآدنیت سوپراتیوا گزارش نشده است؟

            الف       Acne Conglubata

            ب          Granulomatous lymphedematous acne

            ج          Folliculitis Decalvans

            د           Dissceting Folliculitis

39 -     مهمترین عامل تعیین کننده روش درمان در Dysplastic naevus syndrome) ( کدام یک از موارد زیر می باشد؟

            الف       سابقه فامیلی ملانوم

            ب          تعداد خالها در صورت

            ج          سن بروز خالها

            د           جنس مذ کر

40 -     کدام یک از گزینه های زیر در بروز lnduced pemphigus نقش ندارد؟

            الف       رژیم غذایی

            ب          رادیوتراپی

            ج          داروها

            د           کوکساکی ویروسها

41 -     در مورد پاتوژنز پمفیگوس ولگاریس بهترین گزینه کدام است؟

            الف       فعالیت plasminogen activator با شدت پمفیگوس متناسب است.

            ب          Auto reacitve Th1,Th2  اختصاصی برای دسموگلین III وجود دارد.

            ج          حضور کمپلمان برای ایجاد آکانتولیز ضروری است.

            د           آنتی بادی بر علیه lg G1 پاتوژنیک است.

42 -     ویتیلیگوی یکطرفه صورت همراه با دژنرسانس یکطرفه شبکیه، سفیدی مو و ناشنوایی در کدام یک از بیماریهای زیر دیده می شود؟

            الف       Piebaldism

            ب          Waardenburg Syndrome

            ج          Alezzandrini's Syndrome

            د           Vogt-Koyanagi Syndrome

43 -     در مورد PUVA Lentigines بهترین پاسخ را انتخاب کنید.

            الف       تعداد آنها محدود است.

            ب          با خاتمة درمان از بین می روند.

            ج          در پاتولوژی آن (Atypia) در ملانوسیت ها ممکن است دیده شود.

            د           ضایعات آن عمدتاً بزرگ و نامنظم با نمای Stellate است.

44 -     در لیکن پلان کدامیک ازموارد زیر سبب تخریب مامبران بازال و مهاجرت CD8+ T Cell ها به اپیدرم می شود؟

            الف       Metaloproteinase

            ب          I CAM1

            ج          V CAM1

            د           Gama - Interferon 

45 -     در مورد  Blue naevus بهترین توصیه درمانی کدام است؟

            الف       جراحی ضایعه

            ب          کرایوتراپی

            ج          لیزر CO2

            د           درمان نیاز ندارد.

46 -     در مورد درمان هیپرهیدوز (hyperhidrosis) با بوتولینیوم توکسین پاسخ صحیح را انتخاب کنید؟

            الف       تزریق  باید در فواصل cm 3 انجام شود.

            ب          بروز ضعف در عضله تنار و هیپوتنار یک مشکل جدی است.

            ج          محل مناسب تزریق قسمت فوقانی درم است.

            د           موارد مقاوم به این درمان شایع است.

47 -     در درمان بچه مبتلا به سرخک در نواحی با مرگ و میر زیاد کدام یک از داروهای زیر را باید تجویز کرد؟

            الف       Vit A 200000 واحد در 2 دوز

            ب          Vit A 200000 واحد در 1 دوز

            ج          Passive Ig در 10 روز اول

            د           Passive Ig در 15 روز اول

48 -     در تشخیص سیفلیس کدام روش آزمایشگاهی مطمئن تر است؟

            الف       VDRL

            ب          PCR

            ج          RNA amplification

            د           FTA- ABS test

49 -     جوان 30 ساله ای با شکایت ضایعاتی مشابه زگیل تناسلی که بارها مورد کرایوتراپی قرار گرفته است به شما مراجعه کرده است. در شرح حال، تأکید دارد که هرگز تماس جنسی مشکوک نداشته است. در معاینه متوجه پاپولهای گرد 2 میلی متری و با سطح صاف به رنگ پوست در سرتاسر حاشیه لبة کورونال حشفة آلت بیمار می شوید. 3 ضایعه مشابه نیز روی شفت آلت وجود دارد. کدام گزینه در مورد این بیمار غلط است؟

            الف       پاتولوژی ضایعات آنژیوفیبروما می باشد.

            ب          بدلیل وجود ضایعات شفت آلت بیمار مبتلا به زگیل تناسلی مقاوم به درمان است.

            ج          کرایوتراپی و لیزردرمانی می توانند مفید باشند.

            د           اقدام درمانی خاصی لازم نیست.

50 -     آقای 55 ساله به علت زردی پوست و خارش زیاد به ویژه در نواحی آکرال جهت مشاوره، ویزیت شد. در معاینه زردی پوست و مخاط ها نمایان است. در ارزیابی های انجام شده، انسدادکامل مجاری صفراوی مشهود است. کدامیک از درمانهای زیر در کاهش خارش بیمار موثر نیست؟

            الف       کلستیرامین

            ب          فتوتراپی

            ج          نالوکسان

            د           پلاسمافرزیس

سوال

پاسخ

1

1

2

4

3

2

4

3

5

3

6

2

7

2

8

3

9

1

10

1

11

3

12

4

13

2

14

3

15

1

16

4

17

1

18

1

19

4

20

2

21

3

22

1

23

2

24

3

25

3

26

3

27

2

28

1

29

3

30

2

31

4

32

3

33

1

34

1

35

1

36

4

37

4

38

2

39

1

40

4

41

2

42

3

43

3

44

1

45

4

46

3

47

1

48

3

49

2

50

1

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo