X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 18/4/1388 قلب و عروق ۲

جمعه 26 تیر 1388 ساعت 06:32 ب.ظ

51 -     کدامیک از جملات زیر در مورد آنژیوسارکومای قلب غلط است؟

            الف      در 90% موارد در دهلیز راست بوجود می آید.

            ب         هنگامی تشخیص داده می شود که متاستاز ایجاد شده است .

            ج          اولین روش انتخابی تصویر برداری برای تشخیص آن CMR است.

            د          بیوپسی قلب از راه ورید و با هدایت اکوکاردیو گرافی روش مناسبی برای تشخیص بافت شناسی تومور است.

52 -     دیورتیک ها را در کدامیک از Stage های نارسایی قلبی سیستولیک شروع می کنید؟

            الف      Stage C

            ب         Stage A

            ج          Stage B

            د          Stage D

53 -    در بیمارانی که سابقه CABG دارند در کدام مورد زیر PCI توصیه نمی شود؟

            الف      بروز ایسکمی زودرس طی یک ماه اول پس از CABG

            ب         انسداد مزمن و کامل SVG

            ج          تنگی SVG پس از گذشت بیش از 3 سال از CABG

            د          تنگی SVG طی 3-1 سال پس از CABG با EF نرمال

54 -    کدام گزینه در مورد یافته های کاردیوواسکولر بیماری اتونومیک غلط است؟

            الف      Arterial baroreceptor در MAP>70mmHg فعال می شود.

            ب         Chronic Fatigue Syndrome خستگی شدید غیرقابل توجیه بمدت حداقل 6 هفته که با استراحت بهبود نیابد

            ج          در Diving Reflex همزمان افزایش پاراسمپاتیک قلب و افزایش سمپاتیک Vasculature اتفاق می افتد.

            د          در سندرم Pure Autonomic Failure درگیری نورون پریفرال و در سندرم مالتیپل سیتسم آتروفی درگیری سانترال دیده می شود.

55 -    در بیماران با اختلال روانی رفتاری (Psychiatric and hehaviar aspect) کدام گزینه غلط است ؟

            الف      در صورت MI مردان بیشتر از زنان تاخیر مراجعه به اورژانس دارند .

            ب         Sertaline یک داروی Safe در درمان دپرسیون ماژور در MI و U/A است

            ج          شیوع Silent MI بیشتر است .

            د          دو سوم(3/2) دردهای قلبی (Chest pain) بدون ST segment depression است .

56 -    کدامیک از داروهای زیر در بیماران ESRD با کلیرانس کراتی نین کمتر از 30cc/min نیاز به تعدیل دوز دارد؟

            الف      کلوپیدوگرل

            ب         تیکلوپیدین

            ج          هپارین Unfractionated

            د          LMWH (هپارین با وزن ملکولی پایین)

57 -    یک مرد 76 ساله با ریتم AF کاندید وارفارین تراپی شده است. کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

            الف      وارفارین بایستی در حد 10 میلی گرم برای بیمار load شود.

            ب         در طول درمان در صورتی که بیمار با INR در حد 6 مراجعه نماید FFP بایستی تجویز شود.

            ج          وارفارین پروتئین C که یک آنتی کوآگولان می باشد را کاهش می دهد.

            د          ایزونیازید موجب کاهش میزان سرمی و ریفامپین موجب افزایش وارفارین سرم می شود.

58 -    بیمار آقای 67 ساله است که با تشخیص Acute anterior MI ، 14 ساعت بعد از شروع علائم بستری می شود . بیمار در معاینه فشار خون 80/120دارد و علائم نارسایی شدید قلبی مشهود است . کدامیک از راه های درمانی زیر منطقی تر بنظر می رسد؟

            الف      انجام Primary PCI

            ب         درمان دارویی بیمار و انجام آنژیوگرافی کرونر قبل از ترخیص

            ج          تجویز فیبرینولیتیک تراپی

            د          انجام آنژیوگرافی کرونر اورژانس در صورت وجود درد سینه یا ST elevation قابل ملاحظه

59 -    انجام عمل جراحی CABG یک روز بعد از قطع کدام یک از داروهای زیر بدون ریسک خونریزی امکان پذیر است.

            الف      Clopidogrel

            ب         AZD6140

            ج          Prasugrel

            د          Ticlopidine

60 -     اندازه گیری کدام یک از بیومارکرهای زیر برای تشخیص سندروم حاد کرونری در بیمار با بیماری مزمن کلیه را توصیه می کنید؟

            الف      Troponin T

            ب         Tropnin I

            ج          Creatine Kinase

            د          Myoglobin

61 -     تمام جملات زیر صحیح است بجز:

            الف      مصرف Digoxin در stage C نارسایی قلبی باعث کاهش بستری شدن بیمارستانی می شود ولی باید توجه داشت که مصرف آن در خانمها می تواند Harmful باشد.

            ب         اتاکربنیک اسید بصورت بارز می تواند باعث ototoxicity شود.

            ج          در CIBIS II Trial اثرات واضح و مفید BISOPROLOL در کاردیومیوپاتی غیرایسکمیک به اثبات رسیده است.

            د          در companion TRIAL نشان داده شده است که CRT-D اثرات مفیدی بصورت آماری و بارز در نارسایی قلبی سمپتوماتیک ندارد.

62 -     استازولامید در کدام یک از قسمتهای زیر اثر خود را اعمال می کند؟

            الف      در Descending Limb قوس هنله

            ب         در پروگزیمال توبول

            ج          در قوس بالارونده هنله

            د          در دیستال توبول

63 -    در مورد اثر (TZDS) Thiazolidine diones در دیابت تمام موارد صحیح است بجز:

            الف      موجب افزایش حساسیت به انسولین (Insuline sensitivity) می شود.

            ب         موجب بهتر شدن کنترل قند (Glycemic control) می شود.

            ج          موجب کاهش LDL می شود.

            د          موجب افزایش HDL می شود.

64 -    بیمار خانم 51 ساله با تشخیص آنژین ناپایدار و سابقة دیابت در CCU بستری می شود. روز دوم بعد از تجویز هپارین UFH بیمار دچار ترومبوسیتوپنی (بیش از 50 درصد) می شود. بیمار دو ماه قبل نیز با آنژین ناپایدار بستری بوده و هپارین دریافت کرده است.

کدام یک ازگزینه های ذیل صحیح است؟

            الف      بیمار دچار فرم غیر ایمیون ترومبوسیتوپنی شده است و نیاز به قطع هپارین ندارد.

            ب         هپارین بیمار بایستی قطع شده و با هپارین LMWH جایگزین شود.

            ج          تست های تشخیصی برای HIT انجام شود و در صورت منفی بودن هپارین ادامه یابد.

            د          شانس وقوع ترومبوز در این بیمار در طول یک ماه در حد 30 درصد یا بیشتر است.

65 -    در مورد Primary PCI کدام غلط است؟

            الف      تجویز اپی نفرین داخل کرونر در شرایط no-reflow و شوک باعث بهبود جریان خون کرونر می شود.

            ب         تجویز fondaparinux شانس ترومبوز کاتتر و abrupt closure را افزایش می دهد.

            ج          انجام آنژیوپلاستی روی عروق کرونر غیرانفارکت بصورت روتین کنتراندیکاسیون دارد.

            د          براساس شواهد موجود eptifibatide بایستی در Primary PCI بخصوص در بیماران با ریسک بالا تجویز شود.

66 -    در درمان آنژین میکروواسکولر (سندرم X) کدامیک از داروهای زیر بکار نمی رود.

            الف      ACEI

            ب         آلفا بلاکر

            ج          ایمی پرامین

            د          بتا بلاکر در بیماران با افزایش HR و کاهش HR variability

67 -    نتیجه کشت خون در اکثر موارد اندوکاردیت دریچه تریکوسپید در بیماران معتاد به مواد مخدر تزریقی کدام یک از موارد زیر است؟

            الف      کشت منفی

            ب         استافیلوکوک

            ج          استرپتوکوک

            د          چند میکروبی

68 -    تمام موارد زیر باعث بالا رفتن هوموسیستئین Homocysteine می شود بجز:

            الف      نارسایی کلیه Renal Failure

            ب         مصرف متوترکسات Metho trexate

            ج          هیپرتیروئیدیسم Hyperthyroidism

            د          مصرف کاربامازپین Carbamazepin

69 -    کدامیک از موارد زیر جزو پره دیکتورهای مهم انسداد گرافت پس از CABG نمی باشد؟

            الف      HDL پائین

            ب         جنس مرد

            ج          سابقه فامیلی مصرف سیگار

            د          سابقه انفارکتوس میوکارد

70 -     در مورد درمان آنوریسم آئورت شکمی کدامیک غلط است؟

            الف      درمان آنوریسم با اندازه بالای 6 سانتیمتر درمان جراحی بر درمان طبی ارجحیت دارد.

            ب         در درمان آنوریسم با اندازه 4 تا 5 سانتیمتر پروپرانولول اثر مثبت دارد.

            ج          در آنوریسم با اندازه کمتر از 4 سانتیمتر پروپرانولول توصیه نمی شود.

            د          استاتین درمانی در افرادی که کلسترول بالا ندارند تاثیری ندارد.

71 -     کدامیک از موارد زیر اندیکاسیون قطعی درمان جراحی در جریان اندوکاردیت عفونی می باشد؟

            الف      اندوکاردیت دریچه میترال Native با منشا بروسلائی

            ب         وژتاسیون بیش از 10 میلی متر متحرک دریچه Native

            ج          اندوکاردیت دریچه مصنوعی میترال با کشت منفی و تب بیش از 10 روز

            د          اندوکاردیت انتروکوکی مقاوم به درمان دریچه میترال Native

72 -     کدام یک از عبارات زیر در مورد فئوکروموسیتوما غلط است؟

            الف      فئوکروموسیتوما میتواند ارثی باشد.

            ب         فشار خون ناشی از فئوکروموسیتوما تقریباً همیشه episodic است و تنها موارد نادری persistant است.

            ج          10% موارد فئوکروموسیتومای آدرنال، دوطرفه است.

            د          تقریباً 15% موارد فئو از نوع Extra-adrenal است.

73 -    در کدامیک از حالات زیر، کاردیاک MRI روش تشخیصی مناسب نمی باشد؟

            الف      تشخیص کاردیومیوپاتی ناشی از Iron overload در نوجوان 16 ساله با تالاسمی ماژور و نارسایی قلبی

            ب         تشخیص دیسپلازی آریتموژنیک بطن راست در بیمار 24 ساله با سابقه cardiac arrest

            ج          تشخیص کوارکتاسیون آئورت در بیمار 13 ساله با سابقه هایپرتنشن

            د          تعیین شدت تنگی شریان کلیوی در بیمار 75 ساله با سابقه نارسایی مزمن کلیوی و هایپرتنشن

74 -    کدامیک از موارد زیر در مورد درگیری قلبی در بیماری لوپوس غلط است؟

            الف      پریکاردیت شایع ترین درگیری قلبی در لوپوس است و در کمتر از 30% موارد با علائم کلینیکی همراه است.

            ب         برای تشخیص میوکاردیت لوپوس تروپونین I از CPK MB ارزشمندتر است.

            ج          CHB در فرزندان مادران مبتلا به لوپوس معمولاً پس از تریمستر اول ایجاد می شود و تقریباً همیشه غیر قابل برگشت است.

            د          در اکوکاردیوگرافی بیماران لوپوس درگیری دریچه ای شایع است و شایع ترین ابنورمالیتی وجود Libman-sacks است.

75 -    در مورد تب روماتیسمی کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      کاردیت می تواند باعث دیس فانکشن مزمن میوکارد گردد اما (Constrictive Pericarditis) CP ایجاد نمی کند.

            ب         پلی آرتریت شایع ترین و زودرس ترین علامت تب روماتیسمی است

            ج          حرکات کره سیدنهام در خواب از بین می رود و شانس عود در بیماران با کره تا بیش از 50% گزارش شده است.

            د          اریتما مارژیناتوم معمولاً در همراهی با کاردیت دیده می شود و به طور تیپیک روی مفاصل بزرگ ایجاد می شود و پس از 2-1 هفته برطرف می شود.

76 -    در مورد اثرات مصرف طولانی سیگار در بیماری عروق کرونر کدام غلط است؟

            الف      کاهش اکسیداسیون LDL Cholestrol

            ب         افزایش CRP

            ج          افزایش فیبرینوژن

            د          افزایش چسبندگی خودبخودی پلاکت ها

77 -    کدامیک از عبارات زیر در مورد فشار خون بالا غلط است؟

            الف      Pure white coat hypertension در %30-20 بیماران یافت می شود.

            ب         هنگام اندازه گیری فشار خون اگر سایز Cuff کوچک و ناکافی باشد فشار خون سیستولیک کمتر اندازه گیری می شود.

            ج          Pseudohypertension ممکن است در بیماران با sclerotic brachial arteries رخ دهد.

            د          شایع ترین علت فشار خون ابتدا فشار خون Essential و سپس بیماریهای مزمن کلیوی است.

78 -    در بیمار دچار Idiopathic dilated cardiomyopathy کدامیک از یافته های زیر نشان دهنده پیش آگهی بد نمی باشد؟

            الف      سمع صدای سوم در آپکس

            ب         نارسایی متوسط دریچه میترال

            ج          افزایش توده میوکارد بطن چپ

            د          افزایش اسیداوریک سرم

79 -    کدامیک از موارد زیر پیش بینی کننده بالینی تنگی شریان کلیوی نمی باشد؟

            الف      ادم ریوی

            ب         بیماری عروق محیطی

            ج          تفاوت اندازه بین 2 کلیه در حدود 1-5/0 سانتیمتر

            د          ازوتمی بعد از تجویز ACE inhibitor

80 -     در تاکیکاردی سوپراونتریکولار در صورت عدم وجود 1:1 Association بین موج P و QRS کدامیک از تشخیص های زیر کاملاً رد می شود؟

            الف      فلاتر دهلیزی

            ب         تاکیکاردی دهلیزی (AT)

            ج          AVNRT

            د          AVRT

81 -     در پارگی قلب بعلت Blunt cardiac trauma کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

            الف      پاره شدن بطن چپ شایعتر است.

            ب         پاره شدن دهلیز چپ شایع نیست.

            ج          دریچه آئورت بیشتر از سایر دریچه ها صدمه می بیند.

            د          پارگی دیواره بین دو بطن بیشتر در قسمت مامبرانو اتفاق میافتد.

82 -     در مقایسه فشار خون Renovascular نوع آترواسکلروتیک با نوع فیبروموسکولار کدامیک از یافته های زیر به نفع نوع آترواسکلروتیک است؟

            الف      فقدان Carotid Bruit

            ب         سیر پیشرونده بطرف انسداد کامل شریان کلیوی

            ج          بدون سابقه فامیلی فشار خون بالا

            د          سن پائین 50 سال

83 -    کدامیک از داروهای زیر جریان خون کولترال کرونری را افزایش نمی دهد؟

            الف      نیترات

            ب         وراپامیل

            ج          دیلتیازم

            د          نیفدیپین

84 -    بیمار خانم 22 ساله ای است که با سابقه تنگی نفس DOE FC II و تشدید تنگی نفس DOE FC III از سه هفته پیش مراجعه کرده است در بررسی continious wave (C.W) داپلر اکوکاردیوگرافی در مسیر MV inflow گرادیان متوسط در حدود 10mmHg و فشار سیستولیک پولمونر در حدود 60mmHg بدست آمده است.

با توجه به تصاویر زیر محتمل ترین تشخیص کدام است؟

  

            الف      روماتیسمال MS

            ب         Supravalvular (MV) Ring

            ج          Cortriatriatum + MR

            د          LA Dissection

85 -    افزایش hs CRP یکی از عوارض دیورتیک های تیازیدی است، افزودن کدامیک از داروهای زیر این اثر را خنثی می کند.

            الف      بلوکرهای کانال کلسیم

            ب         بتابلوکرها

            ج          مهار کننده های ACE

            د          آلفا بلوکرها

86 -    خانم 25 ساله ای برای مشاوره قبل از حاملگی بدلیل سابقه بیماری قلبی مشکوک توسط متخصص زنان به شما ارجاع شده است. بیمار شکایت مهمی را ذکر نمی کند. در معاینه سوفل   سیستولی در فضای بین دنده ای دوم راست دارد. در الکتروکاردیوگرام تغییر مهمی مشاهده نمی شود. در اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک دریچه آئورت دو لتی و گرادیان متوسط 35 میلی متر جیوه و دیامتر آئورت صعودی 6/4 سانتیمتر می باشد. کدام توصیه زیر در این بیمار صحیح است؟

            الف      حاملگی در این شرایط برای بیمار خطرناک و کنتراندیکه است.

            ب         اگر در تست ورزش کامل بیمار تغییرات ST-T پیدا نشد، حاملگی منعی ندارد.

            ج          حاملگی بلامانع است و در صورتی که علامت ایجاد شد بالون والولوپلاستی انجام شود.

            د          بارداری بلامانع است ولی باید کنترل ماهیانه با اکوکاردیوگرافی انجام شود.

87 -    کدامیک از عبارات زیر با تشخیص Hypertensive crisis تطبیق ندارد؟

            الف      Constriction در آرتریولیهای مغزی با کاهش Vascular Permeability

            ب         Proteinuria

            ج          آنمی همولیتیک میکرو آنژیوپاتیک

            د          Retinal hemorrhages

88 -    بیمار 45 ساله ای با نارسائی شدید مزمن آئورت مراجعه و شکایت  خاصی را مطرح نمی نماید.

اکوکاردیوگرافی LVEF طبیعی و ابعاد بطن چپ به صورت LVESD=50-55 و LVEDD=70-75 می باشد. اندیکاسیون AVR در این بیمار جز کدامیک از موارد ذیل می باشد.

            الف      Class I

            ب         Class II b

            ج          Class II a

            د          Class III

89 -    در مورد نوار قلب و تنگی آئورت کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

            الف      عدم وجود معیارهای الکتروکاردیوگرافیک LVH تنگی شدید آئورت را رد می نماید.

            ب         مطلق ولتاژ های  ECG لیدهای پره کوردیال معیار خوبی از شدت تنگی در بالغین می باشد

            ج          وجودMitral annular calcification هیچ ارتباطی با وقوع بلوک دهلیزی - بطنی ندارد

            د          علائم الکتروکاردیوگرافیک بزرگی دهلیز چپ شایع است

90 -     در مورد MVP-Syndrom کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟

            الف      اختصاصی ترین یافته اکوکاردیوگرافیک جابجائی بیشتر از mm1 یکی از لت های در بالای آنولوس در Apicel 4 ch veiw

            ب         در فاز strain مانوروالسالوا سوفل سیتولیک هم طولانی و هم تشدید می شود

            ج          ضخامت لت های میترال نقش پیش گویی کننده قوی برای آندوکار دیت دارد

            د          در این بیماران شیوع Long- QT مشابه دیگران است

91 -     در بیماری عروق محیطی  (PAD) آترو اسکلروتیک کدامیک از موارد ذیل پیش گویی کننده عدم بهبود زخم می باشد؟

            الف      نازک شدن پوست اندام مبتلا

            ب         عدم وجود نبض شریانی در اندام مبتلا

            ج          Ankle- Brachial Index کمتر از 8/0

            د          Ankle pressure کمتر از 55 mmhg

92 -     در مورد Atheroembolism کدامیک از جملات صحیح است؟

            الف      Livedo- reticularis در 50 درصد بیماران وجود دارد

            ب         تشخیص فقط براساس حدس بالینی است و راه قطعی تشخیصی وجود ندارد

            ج          در مورد اثرات مفید وارفارین در این بیماری شک و تردید وجود ندارد

            د          در این حالت هیچگاه علائم ایسکمی احشائی بوجود نمی آید و علائم محدود به ایسکمی اندام هاست.

93 -    فرد 60ساله بعلت تنگی نفس در فعالیت و ادم اندام تحتانی از 6 ماه قبل به شما مراجعه می کند در معاینه فشار خون  و JVP برجسته و صدای سوم در آپکس دارد. در مشاهده ضایعات هموراژیک در دورچشم و روی پلک دیده می شود و زبان وی نیز بزرگ شده است. آنژیوگرافی کرونری بیمار در 3 ماه قبل نرمال گزارش شده است. کدامیک از نکات زیر در این بیمار پیش آگهی بدتری را نشان می دهد؟

            الف      تنگی نفس در فعالیت

            ب         درد قفسه سینه در فعالیت

            ج          سنکوپ در فعالیت

            د          طپش قلب در فعالیت

94 -    همه موارد زیر جزء علل ریسک بالای عوارض عروقی بعد از آنژیوگرافی هستند بجز:

            الف      تنگی شدید آئورت

            ب         فشار خون بالا و کنترل نشده

            ج          بیماری عروقی پریفرال شدید

            د          اختلال انعقادی یا زمینه خونریزی

95 -    بیماری است با سنی بالای 70 سال، و سابقه فشار خون و دیابت که برای آنها در حال مصرف دارو است. MI آنتریور کرده است و یک EF در حدود 45% دارد. در مدت دو هفته ای که در بیمارستان است قند خونش کنترل نشده است کدامیک از تست های زیر را که برای ارزیابی عروق کرونر است ترجیحا باید به تعویق انداخت؟

            الف      SERIAL ECHO CARDIOGRAPHY

            ب         CORNARY ANGILOGRAPHY

            ج          CT ANGIOGRAPHY

            د          MR ANGIOGRAPHY(MRA)

96 -    از همه موارد زیر در پیشگیری و درمان Contrast Induced Nephropathy استفاده می شود بجز:

            الف      مایعات و بیکربنات سدیم

            ب         N- Acetyl Cystein قبل از انجام آنژیو

            ج          Isosmolar Iodixanol

            د          Ionic contrast media

97 -    در کاتتریزیشن  قلب اگر در موج Elevated V WAVE, PCWP دیده می شود همه تشخیص های زیر درست است به جز:

            الف      نارسائی میترال

            ب         VSD

            ج          نارسائی بطن چپ

            د          Hypovolemia

98 -    کدامیک از جملات ذیل در مورد تنگی دریچه میترال صحیح است؟

            الف      ریسک ترومبو آمبولی با میزان برون ده قلب رابطه معکوس دارد

            ب         PTMC در بیماران تنگی میترال با بیماریهای پیشرفته غیر قلبی همراه جایگاهی ندارد

            ج          شایعترین عارضه تنگی میترال آمبولی است

            د          خطر آندوکاردیت عفونی در تنگی خالص میترال بالاست

99 -    کدامیک از جملات ذیل صحیح نمی باشد؟

            الف      عوارض عروقی Elective PCI در خانم ها بیشتر است

            ب         مرگ و میر داخل بیمارستانی Elective PCI  در آقایان کمتر است

            ج          مرگ و میر دیررس Elective PCI  در آقایان و خانم ها مشابه است

            د          مرگ و میر دیررس Elective PCI  در آقایان کمتر از خانم هاست

100 -   خانم 30 ساله ای روستایی بدون فرزند که سابقه تعویض دریچه میترال از نوع بیورک شایلی دارد بدنبال تأخیر در عادت ماهانه به متخصص زنان مراجعه و بعد از تست، تشخیص بارداری برای وی داده شد و برای مشاوره به شما ارجاع داده شده است. بیمار داروی وارفارین به میزان 5/2 میلی گرم و آسپرین 81 میلی گرم روزانه مصرف می کند و INR وی 3 می باشد. بیمار ریتم AF کنترل شده دارد و در FC:I می باشد. بیمار علاقه به ادامه حاملگی دارد کدام توصیه را به بیمار می کنید؟

            الف      ادامه دارو تا هفته 6 حاملگی سپس هپارین با دوز ثابت تا پایان حاملگی

            ب         قطع داروها - هپارین تا هفته 14 و سپس وارفارین تا هفته 35 و ادامه با هپارین

            ج          ادامه داروها- ( با تذکر ریسک به بیمار) تا هفته 35 و سپس هپارین

            د          ختم حاملگی بدلیل ریسک بالای مالفورماسیون های جنینی

51     3

52     1

53     2

54     2

55     1

56     4

57     3

58     1

59     2

60     2

61     4

62     2

63     3

64     4

65     4

66     2

67     2

68     3

69     3

70     4

71     1

72     2

73     4

74     4

75     4

76     1

77     2

78     3

79     3

80     4

81     4

82     2

83     2

84     3

85     3

86     1

87     1

88     2

89     4

90     3

91     4

92     1

93     3

94     1

95     2

96     4

97     4

98     1

99     4

100   3

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo