X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته آسیب شناسی شهید بهشتی ۲

شنبه 5 بهمن 1387 ساعت 05:26 ب.ظ

51 -

اگر در نمونه پروستاتکتومی ، ساختار های پاپیلری کمپلکس و پیگمان لیپوفوشین داخل سیتوپلاسمی مشاهده  شود کدام مورد زیر مطرح است ؟

الف

Nephrogenic adenoma

ب

High- grade PIN

ج

Mesonephric remnants

د

Seminal Vesicle Tissue

52 -

کدامیک از جملات زیر در رابطه با لنفوم بیضه صحیح نمی باشد ؟

الف

50 درصد تومورهای دو طرفه اسکروتال را تشکیل می دهد.

ب

شایعترین تومور بیضه درافراد مسن است.

ج

شایعترین لنفوم ، نوع ( Marginal Zone) می باشد

د

در داخل لوله های سمی نیفرممکن است با تومور رژم سل اشتباه شود

53 -

در آدنوکارسینوم پروستات سیستم Grading گلیسون برچه اساسی استوار است ؟

الف

میزان تمایز غدد ومنظره رشد دراستروما

ب

حجم تومور وتهاجم به  بافت های اطراف

ج

نوع هیستولوژیک تومور

د

تعداد میتوز سلولی

54 -

کدام یک از جملات زیر در کارسینوم Secretory آندومتر نادرست است؟

الف

نوعی از کارسینوم آندومتریوئید است.

ب

منظره شبیه early secretory endometrium دارد.

ج

نوعی از کارسینوم clear cell آندومتر است.

د

پیش آگهی آن مشابه کارسینوم اندومتر یوئید با تمایز خوب است.

55 -

در یک تومور عضله صاف رحم نکروز انعقادی توام با آتیپی متوسط تا شدید  فوکال و میتوز کمتر از 10 در 10HPF دیده میشود , طبق نظریه Kempson این تومور جزو کدام دسته زیر قرار می گیرد؟

الف

Atypical Leiomyoma

ب

STUMP

ج

Leiomyosarcoma

د

Cellular Leiomyoma

56 -

درکدامیک از انواع کارسینوماهای  پستان در نزدیک به نیمی از موارد ایمونو راکتیویتی NSE وگرانول های ترشحی متراکم (dense - core) دیده می شود؟

الف

مدولاری

ب

موسینوس

ج

لبولار

د

متاپلاستیک

57 -

در ضایعه پرولیفراتیوداکتال پستان, Streaming effect  به نفع کدامیک از تشخیص های زیر است؟

الف

لبولار کارسینوم Insitu

ب

داکتال کارسینوم Insitu

ج

هیپرپلازی داکتال خوش خیم

د

اسکلروزینگ آدنوزیس

58 -

احتمال مثبت شدن HER 2/neu در کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟

الف

لبولار کارسینوم مهاجم

ب

لبولار کارسینوم Insitu

ج

داکتال کارسینوم comedo - type

د

داکتال کارسینوم مهاجم

59 -

در بیوپسی پستان خانم 32 ساله , ساختار لبولی حفظ شده , ضایعه پرسلول متشکل از سلول های دوکی متراکم در مرکز و داکت های دیلاته در اطراف در استرومای متراکم و راکتیویتی برای مارکرcalponin دیده می شود تشخیص کدام است؟

الف

microglandular adenosis

ب

Radial Scar

ج

Insitu lobular carcinoma

د

Sclerosing adenosis

60 -

کدامیک از موارد زیر در مورد لنفوم mantle - cell غلط است؟

الف

وچود عروق هیالینیزه از ویژگی های آن است.

ب

CD 23 در 90% سلولها مثبت است.

ج

t (11;14) در 70% موارد وجود دارد.

د

overexpression سایکلین D1 تقریباً اختصاصی آن است.

61 -

کدام یافته زیر برعلیه تشخیص لنفوم بورکیت می باشد؟

الف

ژنوم EBV در سلولها

ب

وجود  t(8 ; 14) 

ج

گرفتاری مغز استخوان

د

گرفتاری تیموس

62 -

کدامیک از بدخیمی های لنفوئیدی زیر30 CD منفی می باشند ؟

الف

RS در هوجکین کلاسیک

ب

اکثر موارد ALCL

ج

فولیکولار لنفوما

د

اکثر نئوپلاسم های پلاسماسل

63 -

مثبت شدن tdt و اسید فسفاتاز در سلولهای غده لنفاوی بدخیم مؤید  کدام یک ازانواع لنفوم است.

الف

بورکیت

ب

لنفوبلاستیک

ج

AL CL

د

Intra Vascular large B-Cell

64 -

برای تشخیص افتراقی لنفوم فولیکولار از هیپرپلازی فولیکول لنفاوی معمولاٌ از کدام مارکر استفاده می شود.

الف

bcl-2

ب

CD 10

ج

CD 4

د

CD 74

65 -

در RAi-Staging برای CLL وجود لنفوسیتوز، هپاتومگالی واسپلنومکالی مترادف با کدام Stage است.

الف

I

ب

II

ج

III

د

IV

66 -

کدامیک از موارد زیر در مورد Hairy cell leukemia (لوسمی سلول مویی) صحیح نمی باشد.

الف

اغلب با لنفادنوپاتی وسیع در خانم های مسن تظاهر می کند

ب

در 50-30 درصد موارد آسپیراسیون مغز استخوان Dry Tap است

ج

5CD و CD23 منفی و TRAP مثبت است

د

افزایش شدید رتیکولین در مغز استخوان سبب دوکی شدن سلولها می شود.

67 -

در کدامیک از انواع لنفوم هاچکینی گرفتاری مغز استخوان شایعتر  و از نظر  Staging حائز اهمیت است :

الف

Lymphocyte predominance

ب

Mixed cellularity

ج

Nodular Sclerosis

د

Lymphocyte depletion

68 -

کدامیک از بیماران مبتلا به CLL ، بقای عمر کوتاه تری دارند؟

الف

تریزومی 12Q

ب

13Q-

ج

کاریوتیپ نرمال

د

17P-

69 -

درمورد لنفوم اولیه استخوان کدام مورد زیر غلط است؟

الف

درگیری دیافیز و متافیز

ب

وجود راکسیون پریوستی

ج

وجود همزمان تولید و تخریب استخوان

د

bcl2 منفی در اکثریت موارد

70 -

درمورد( chordoma )کدامیک از موارد زیر غلط است؟

الف

محل شایع نوع کوندروئید آن Spheno - occipital می باشد

ب

رشد سریع همراه با تخریب شدید بافتی دارد

ج

در بالغین بیشتر در ناحیه ساکروکوکسیژیال می باشد

د

راکتیویتی برای کراتین S100,EMA, دارد

71 -

کدامیک از جملات  زیر در رابطه با ES/PNET درست نیست؟

الف

ممکن است با علائم اوستئومیلیت تظاهر کند

ب

درکورتکس استخوان مبتلا معمولا حالت پوست پیازی ایجاد می شود

ج

CD99 دیاگنوستیک بیماری است

د

اکثریت تومورها جابجائی  11;22  را نشان می دهد

                                                  

72 -

امکان اشتباه میکروسکوپی کدام تومور عروقی با تومورهای غدد عرق (sweat glands) وجود دارد؟

الف

همانژیوپری سیتوم

ب

همانژیوم Hobnail

ج

گلوموس تومور

د

همانژیواندوتلیوم اپی تلیوئید

73 -

در مورد تومور رابدوئید کدام مورد غلط است؟

الف

بیشترین شیوع دردوران کودکی است

ب

سیتوپلاسم ائوزینوفیلیک ناشی از فیلامان های بینابینی

ج

مارکرهای neuro endocrine مثبت است

د

پیش آگهی خوب بوده  و متاستاز دیررس دارد

74 -

درکدامیک از تومورهای زیر سلولهایی شبیه سلول های گانگلیونی دیده می شود؟

الف

Solitary fibrous tumor

ب

Proliferative myositis

ج

Nodular fasciitis

د

Elastofibroma

75 -

درمورد لیپوبلاستوما کدامیک از موارد زیر صادق است؟

الف

درگیری دیستال اندام تحتانی

ب

نمای عروقیplexiform

ج

وجود سلولهای ژآنت

د

استرومای دسموپلاستیک

76 -

درNodular fasciitis کدام مورد زیر کمتر دیده می شود؟

الف

پرولیفراسیون عروقی

ب

مارژین انفیلتراتیو

ج

رشد سریع

د

میتوز کم

77 -

مرد 20 ساله ای با توده مجاور بیضه تحت عمل جراحی قرار گرفته است در نمای میکروسکوپی جزایر سلولی متشکل از سلولهای کوچک و یک شکل  باهسته هیپرکروم  و میتوز بالا دیده می شوند که توسط استرومای پر   سلولی از هم جدا شده اند جابجا سلولهائی با هسته کناری و سیتوپلاسم صورتی رنگ دیده می شوند سلولها جهت مارکرهایWT1, NSE, Desmin , Vimenrin, Keratin مثبت بوده و Calretinin,Actin منفی می باشند تشخیص کدام است؟

الف

رابدومیوسارکوم امبریونال

ب

تومور رابدوئید

ج

Desmoplastic small cell tumor

د

Metastatic wilms tumor

78 -

وجود کدام نمای میکروسکوپی زیر در بیوپسی عضله قلب رد کننده تشخیص کاردیومیوپاتی ناشی از آدریامایسین است؟

الف

واکوئلیزاسیون میوسیتها

ب

فقدان Cross - striation در میوسیتها

ج

ارتشاح سلولهای لنفوسیتی در بین میوسیتها

د

قطعه قطعه شدن میوفیلامانها در  میکروسکوپ الکترونی

79 -

سلولهای کدام یک از تومورهای قلبی زیر با مارکرHMB-45 رنگ می گیرند؟

الف

میکسوما

ب

رابدومیوما

ج

فیبروالاستوم پایپلری

د

مزوتلیومای گره دهلیزی بطنی

80 -

عود موضعی ، متاستاز اکسترانورال در کدامیک ازانواع مننژیوم بیشتر دیده می شود؟

الف

chordoid   

ب

Metaplastic

ج

papillary

د

Sclerosing      

81 -

lymphocytic cuffing of blood vessels بیشتر درکدامیک از تومورهای مغزی زیر دیده می شود؟

الف

اپاندیمومای نخاعی

ب

آستروسیتومgemistocytic

ج

مدولوبلاستوم دسموپلاستیک

د

همانژیوبلاستوم مخچه

82 -

کدام معیار زیر در تشخیص مننژیوم grade II سازمان بهداشت جهانی (WHO) باارزش تر است؟

الف

نکروز

ب

میتوز

ج

هیپرسلولاریتی

د

هستک برجسته

83 -

درمورد پلتومورفیک گزانتو آستروسیتوما کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟

الف

سیر نسبتا خوش خیم دارد

ب

تمایز نوروگلیال دارند

ج

S100,GFAP و CD68 مثبت هستند

د

محل شایع آن ورمیس مخچه است

84 -

درمورد میگزوپاپیلاری اپاندیموما کدام عبارت زیر صحیح نیست؟

الف

درماکروسکوپی، بیضوی یا سوسیسی شکل است

ب

سن شیوع دهه های اول و دوم است

ج

با ماده حاجب Enhance می شود

د

بروز همزمان ویمنتین، GFAP وS100 مشاهده می شود

85 -

برای تایید تشخیص همانژیوبلاستوم مخچه از کدام مارکر زیر برای سلول های استـــرومایی استفاده می شود؟

الف

کروموگرانین

ب

GFAP

ج

NSE

د

NFP

86 -

آقای 72 ساله با ضایعه اولسرا تیو گوش مراجعه کرده است. در نمای میکروسکوپی هیپرکراتوز شدید ، پاراکراتوز، آکانتوز ، پسودو اپی تلیوماتوز شدیدمشهور استو هم چنین احتقان و انفیلترای تک هسته ای در لایه های زیرین و پری کندریوم دیده می شود . تشخیص چیست؟

الف

Actinic keratosis

ب

seborrheic keratosis 

ج

Winkler's disease

د

Insitu carcinoma

87 -

در ملانوم uvea وجود کدام یک از موارد زیر با پیش آگهی بهتری همراه است؟

الف

ارتشاح وسیع لنفوسیتی در تومور

ب

وجود تومور در عنبیه

ج

نئوواسکولاریزاسیون

د

هیپردیپلوئیدی سلولهای تومور

88 -

تصاویر زیر مربوط به بیوپسی سرویکس دو خانم 55 ساله است،برای افتراق آتیپی ناشی از آتروفی از CINIII  کدام یک از مارکرهای IHC زیر کمک کننده تر است؟

الف

(MIB1) Ki67

ب

HPV تیپ 6 و 11

ج

P16 , P53

د

,CK18,CK13

89 -

IHC مورد نظر برای دو مورد ذکر شده در بالا انجام شده است و تصاویر زیر مربوط به آنهاست ، کدام یک از عبارات زیر صحیح تر است؟

      

الف

تصویر A موید CINو تصویر Bموید آتروفی است.

ب

تصویر B موید CIN و تصویر A موید آتروفی است .

ج

هر دو تصویر CIN است.

د

هر دو تصویر آتروفی است.

90 -

خانم 35 ساله دارای یک توده cm3 با حدود کاملا مشخص در وولو می باشد.

منظره میکروسکوپی آنرا در شکل زیر می بینید. در IHC برای ویمنتین ،دسمین و هورمون رسپتورها مثبت است ولی برای آکتین ،و کراتین منفی است. محتمل ترین  تشخیص کدام است؟

الف

هیدرآدنوماپاپیلیفرم

ب

آنژِیوفیبروما

ج

آنژِیومیوفیبروبلاستوما

د

آنژیومیکسوم مهاجم

91 -

توده بیضه در جوان 21 ساله

برای تایید تشخیص این تومور کدامیک از مارکر های زیر کمک کننده است

         

الف

AFP

ب

CD30

ج

CD99

د

CD117

92 -

توده رتروپریتون در خانم 40 ساله در رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و PAS

تشخیص کدام است؟

    

الف

paraganglioma

ب

granular cell tumor

ج

alveolar soft part sarcoma

د

malignant melanoma

93 -

توده cerebellum  در پسر 12 ساله تشخیص کدام است؟

   

الف

pleomorphic xanthoastrocytoma

ب

pilocytic astrocytoma  

ج

fibrillary astrocytoma

د

hemangioblastoma

94 -

ضایعه دردناک استخوان تی بیا در زن 30 ساله در ایمونوهیستو شیمی: سیتوکراتین 14و19مثبت

تشخیص کدام است

الف

fibrous dysplasia

ب

adamantinoma

ج

osteofibrous dysplasia

د

metastatic carcinoma

95 -

ضایعه دردناک متافیز دیستال فمور در مرد32 ساله

تشخیص کدام است؟

الف

unicameral bone cyst

ب

giant cell tumor

ج

aneurysmal bone cyst

د

telangiectatic osteosarcoma

96 -

توده مثانه در دختر 15 ساله محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف

Hamartoma

ب

Rhabdomyosarcoma

ج

Fibrocpithelial polyp

د

Reactive myofibroblastic proliferation

97 -

توده پوستی 1cm با حدود مشخص و صورتی رنگ در سر دختر 16 ساله تشخیص کدام است؟

الف

Juvenile Xanthogranuloma

ب

Spitz Nevus

ج

halo nevus

د

organoid nevus

98 -

در مورد ضایعه مغزی در عکس کدامیک از موارد زیر غلط است؟

الف

سن شایع در موارد اسپورادیک دهه 6 و 7 می باشد.

ب

اکثراً در supratentorial compartment قرار دارند .

ج

در MRI  بیماران مبتلا به ایدز با آبسه های توکسوپلاسمایی اشتباه می شوند.

د

اکثراً با علامت تشنج بروز می کنند.

99 -

ضایعه ریوی در مرد 34 ساله با کاهش ایمنی , سرفه شدید , ناخوشی و بی اشتهایی تب و درد سینه درد قفسه سینه  تشخیص کدام است؟

الف

Atypical mycobacterium

ب

Aspergillosis

ج

Histoplasmosis

د

Cryptococcosis

100 -

آقای 38 ساله با تب , کاهش وزن , سرفه , درد قفسه سینه , هموپتیزی در گرافی ریه دانسیتی های ندولار متعدد با cavitation و نواحی consolidation تشخیص کدام است؟

الف

Sarcoidosis

ب

Blastomycosis

ج

Wegeners granulomatosis

د

Desquamtive interstitial pneumonitis

51

د

52

ج

53

الف

54

ج

55

ج

56

ب

57

ج

58

ج

59

د

60

ب

61

د

62

ج

63

ب

64

ب

65

ب

66

الف

67

د

68

د

69

د

70

ب

71

ج

72

ج

73

د

74

ب

75

ب

76

د

77

ج

78

ج

79

ب

80

ج

81

ب

82

ب

83

د

84

ب

85

ج

86

ج

87

ب

88

الف

89

الف

90

ج

91

ب

92

ج

93

ب

94

ب

95

ج

96

ب

97

ب

98

د

99

د

100

ج

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo