X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته آسیب شناسی شهید بهشتی ۱

دوشنبه 30 دی 1387 ساعت 10:56 ب.ظ

1 -

کدامیک از اختلالات ژنتیک با توارث مندلی ناشی از اشکال در رسپتورهاست ؟

الف

بیماری فیبروکیستیک

ب

هیپرکلسترولمی فامیلی

ج

بیماری لش نیهان

د

رتینوبلاستوم ارثی

2 -

سلول ها در کدامیک از مراحل چرخه سلولی نسبت به اشعه حساس هستند؟

الف

S , G1

ب

G2 , M

ج

G1 , M

د

S , G2

3 -

در جلوگیری از پیدایش ریشه های آزاد کدامیک از عوامل زیر دخالتی ندارد ؟

الف

گلوتاتیون و ویتامین A

ب

لاکتوفرین و سرولوپلاسمین

ج

سوپراکساید

د

کاتالاز

4 -

یک مرد 50 ساله الکلی دچار نارسایی قلب شده و دیس اریانته است ضمناً دچار آتاکسی و کاهش حس در اندام تحتانی است . کمبود کدام فاکتور زیر مطرح است ؟

الف

فولات

ب

پیریدوکسین

ج

تیامین

د

نیاسین

5 -

برای شناسایی ناحیه انفارکته در عضله قلب از چه رنگ آمیزی استفاده می شود و بافت مرده چه تغییری می کند ؟

الف

متیلن بلو ، آبی

ب

دی کرومات پتاسیم ، قهوه ای

ج

تترازولیوم کلراید ، رنگ نمی گیرد

د

تترازولیوم کلراید ، قرمز - ارغوانی

6 -

کدام آنتی بادی در اکثریت بیماران مبتلا به  ، Tissue disease Mixed connective( MCTD) دیده می شود ؟

الف

Anti-u1 RNP

ب

Anti histone

ج

Anti ds DNA

د

Anti - SM

7 -

کدامیک از عبارات زیر در رابطه با آنتی کواگولانت های لوپوسی صدق نمی کند:

الف

تست VDRL مثبت کاذب

ب

طولانی شدن تست های انعقادی

ج

سقط های خودبخودی مکرر

د

افزایش ریسک خونریزی های خودبخودی

8 -

خانم 52 ساله دچار سرفه مزمن خشک ، زخم های دهانی ، Epistaxis های مکرر و آنتی بادی های La,Ro مثبت می باشد مشاهده  کدام علامت دیگر در این بیماری محتمل تر است ؟

الف

Xerophtalmia

ب

اسکلروداکتیلی

ج

اورتریت

د

آنکیلوز استخوانی

9 -

کدامیک از فاکتورهای زیر برای ایجاد عفونت ایدز ضروری نیست ؟

الف

مولکول CD4

ب

gp120

ج

Cxc R4

د

P24

10 -

در لنفوم فولیکولر موتاسیون در کدام گروه ژن های نئوپلاستیک اتفاق می افتد؟

الف

پروتوا نکوژن ها

ب

آنتی انکوژن ها

ج

آپوپتوتیک

د

ترمیم کننده DNA

11 -

در کارسینوم سلول سنگفرشی ریه ، احتمال بروز موتاسیون در کدام یک ازموارد زیر از همه بیشتر است ؟

الف

ERBB1

ب

N-MYC

ج

RAS

د

L-MYC

12 -

در کدام یک از موارد زیر باید هر دو آلل ژن دچار موتاسیون شوند تا تومور ایجاد شود ؟

الف

ٍERB

ب

RAS

ج

MYC

د

WT

13 -

یک بیماری اتوزوم غالب ، در تعداد زیادی از فرزندان یک پدر و مادر که از لحاظ فنوتیپی نرمال می باشند ، دیده شده است . چگونه می توان این حالت را توصیه کرد؟

الف

وجود موزائیسم گونادی در پدر یا مادر

ب

پدیده genomic imprinting

ج

وجود ژن های میتوکوندریال

د

تکرار توالی های سه نوکلئوتیدی بیش از حد در ملکول DNA

14 -

کودک 10 ساله با هپاتواسپلنومگالی ، کم خونی ولکوپنی به پزشک مراجعه می کند ، در بررسی مغز استخوان سلولهای فاگوسیتی متسع با سیتوپلاسم چروک خورده و PAS مثبت مشاهده می شود ، این کودک به احتمال زیاد کمبود کدامیک از آنزیم های زیر را را دارد؟

الف

گلوکوسربروزیداز

ب

هگزوز آمینیداز A

ج

اسید مالتاز

د

اسفنگومیلیناز

15 -

نوزادی به علت اختلال تنفسی شدید فوت می کند، در کالبد شکافی فتق دیافراگماتیک شدید با کشیده شدن کبد و روده ها به داخل قفسه سینه دیده می شود . ضمناً پوست نوزاد بیش از حد کش می آید و مفاصل انعطاف پذیری بیش از حد دارد .

کدام تشخیص زیر محتمل تر است ؟

الف

اهلرز دانلس

ب

Pompe

ج

هارلر

د

مک آردل

16 -

نوزادی با آیگار Score 10 بدنیا آمده بعد از شروع تغذیه بطور ناگهانی شروع به تشنج می کند. کدامیک از آزمایش های زیر در مرحله اول برای این نوزاد ضروری تر است؟

الف

اندازه گیری قند خون

ب

کروماتوگرافی ادرار

ج

بررسی مواد احیاء کننده ادرار

د

اندازه گیری کالسیم خون

17 -

در افتراق تومورهای استرومال رحم از تومورهای عضلانی صاف کدام یک از مارکرهای زیر مفیدتر هستند؟

الف

SMA + Desmin

ب

h- caldesmon+CD10

ج

h- caldesmon+Desmin

د

Desmin+ CD117

18 -

شیوع CA 19 -9 مثبت در کدام مورد زیر بیشتر می باشد؟

الف

تومور سروزی بدخیم تخمدان

ب

مزوتلیومای سارکوماتوز

ج

امبریونال کارسینوم تخمدان

د

آدنوکارسینوم Pancreatobiliary

19 -

مارکر CD99 در کدامیک از موارد زیر منفی است؟

الف

اپاندیموم

ب

رابدومیوسارکوم

ج

نوروبلاستوم

د

رتینوبلاستوم

20 -

در تشخیص افتراقی مزوتلیوما از کارسینوم کدام یک از مارکرهای IHC زیر مفید ترند؟

الف

EMA , CK7

ب

Calretinin , B72/3

ج

CK18 , Vimentin

د

CK AE1/AE3

21 -

کدامیک از ضایعات وزیکولوبولوس زیر در ناحیه سلولهای خاردار اپی درم ایجاد می شود؟

الف

پمفیگوئید بولوس

ب

درماتیت هرپتیفورم

ج

پورفیریا کوتانئا تاردا

د

هیلی هیلی

22 -

کدامیک از کارسینوم های حفره دهان از نظر اتیولوژیک بیشتر از بقیه با HPV در ارتباط است؟

الف

SCC بازالوئید لثه

ب

کارسینوم وروکوس زبان

ج

SCC غیر کراتینیزه با تمایز ضعیف درلوزه

د

کارسینوم موکواپی درموئید

23 -

بلاستومای ریه دارای کدامیک از ویژگی های زیر نمی باشد؟

الف

شیوع بیشتر در کودکان

ب

وجود گلیکوژن در سلول

ج

وجود Morules

د

پیدایش در محیط ریه

24 -

کدامیک از نکات زیر در مورد کارسینوم نازوفارنکس درست نیست؟

الف

با HPV در زمینه ژنتیکی مناسب ارتباط دارد.

ب

فرم شاخی شونده در افراد مسن دیده می شود.

ج

متاستاز آن در عقده لنفاوی گردن با لنفوم اشتباه می شود.

د

بیوپسی از حفره روزن مولر به تشخیص کمک می کند.

25 -

کدام یک از توده های مدیاستیال زیر ممکن است با کم خونی آپلاستیک، بیماری Graves و میاستنی گراویس تظاهر کند؟

الف

تراتوم کیستیک بالغ

ب

کارسینوئید تومور

ج

تایمولیپوما

د

کارسینوم نورواندوکرین سلول کوچک

26 -

تایموما کدامیک از مارکرهای زیر را اکسپرس نمی کند؟

الف

EMA

ب

CEA

ج

CD30

د

CK

27 -

تغییر در پروتوانکوژن RET در کروموزوم 10 و پیدایش RET / PTC با کدام ضایعه تیروئید ارتباط  دارد؟

الف

کارسینوم مدولاری

ب

کارسینوم فولیکولر

ج

کارسینوم پاپیلری

د

هیپرپلازی دیفیوز

28 -

TTF1 علاوه بر تیروئید درچه نسج دیگری نیز یافت می شود؟

الف

پاراتیروئید

ب

تیموس

ج

آلوئول ریه

د

طناب صوتی

29 -

کدامیک از موارد زیر جزو معیارهای قطعی تشخیص کارسینوم پاپیلری تیروئید نیست؟

الف

هسته های شیشه مات بزرگ و Overlaping

ب

ساختمان پاپیلری با محور هم بندی عروقی

ج

وجود شکاف طولی هسته

د

انواژیناسیون سیتوپلاسم به هسته

30 -

کدامیک از انواع کارسینوم پاپیلری تیروئید با متاستاز ندال وسیع، متاستاز ریوی و مغزی و عمر کوتاه همراه است؟

الف

فرم اونکوسیتیک

ب

دیفیوز مولتی ندولار

ج

فرم Solid

د

دیفیوز اسکلروزینگ

31 -

در سندرم Cronkhite - canada کدامیک  از موارد زیر غلط است؟

الف

پولیپها معمولاً بدون پایه هستند.

ب

پولیپ های متعدد juvenile کولورکتال

ج

تغییرات آدنوماتوز و بدخیمی دیده نمی شود.

د

این بیماری nonhereditary است

32 -

در بیوپسی معده مرد 43 ساله ، انفیلتراسیون متراکم سلول های لنفوئیدی نسبتاً کوچک با تمایز پلاسماسیتوئید در لامینا پروپریا و دیواره برخی غدد مشاهده می گردد. در مورد این ضایعه کدامیک از موارد زیر صادق است؟

الف

مثبت بودن CD20 ، CD10 ، CD23

ب

منفی بودن سرم از نظر M - Protein

ج

معمولاً ضایعه monocentric است

د

در ناحیه پیلور شایعتر است.

33 -

در مورد تشخیص تومورهای GIST باریسک بالا در معده کدامیک از فاکتورهای زیر در نظر گرفته می شوند؟

الف

سایز + نکروز

ب

نکروز + میتوز

ج

میتوز + سایز

د

میتوز + پلئومورفیسم

34 -

کدامیک از یافته های میکروسکوپیک زیر به نفع نمای (Invasion)  در پولیپ های آدنوماتوز کولون می باشد؟

الف

گرانول های هموسیدرین در اطراف غدد

ب

باندل های موسکولاریس موکوزا در اطراف غدد

ج

راکسیون فیبروز در اطراف غدد

د

پاره شدن غدد و تشکیل Lake موسینی

35 -

مارکرهای ایمونوهسیتوشیمی مورد استفاده در تایید تشخیص تومورهای استرومال گوارشی کدام مورد است؟

الف

CD117 (CKIT) + CD 31

ب

CD117 (CKIT) + CD 34

ج

CD117 (CKIT) + Vimentin

د

CD117 (CKIT) + SMA

36 -

در مورد آدنوم های معده کدام مورد غلط است؟

الف

شایعترین محل بروز آنها فوندوس معده می باشد.

ب

نوع روده ای شایع تر است.

ج

نوع روده ای، در زمینه متاپلازی روده ای ایجاد می شود.

د

راکسیون CEA و P53 در همه انواع آدنوم ها دیده می شود.

37 -

در مورد Reflux esophagitis کدام مورد غلط است؟

الف

اولین تغییر میکروسکوپی هیپرپلازی اپی تلیالی و انفیلتراسیون نوتروفیل واتوزینوفیل است.

ب

طویل شدن پاپی های ساب اپی تلیال پوشش سنگفرشی مری

ج

انفیلتراسیون اتوزینوفیلی به تنهایی برای تشخیص کافی و اختصاصی است.

د

نمای پسودولنفوم در این مورد گاهی دیده می شود

38 -

در بررسی میکروسکوپی توده در کام سخت جوان 21 ساله، توپول های کوچک مفروش از یک لایه سلول مکعبی ، و در اطراف آن ها چند لایه سلولهای روشن حاوی گلیکوژن با ماده هیالینی در بینابین شان دیده میشود . تشخیص کدام است؟

الف

آدنوئید کیستیک کارسینوم

ب

میواپی تلیوما

ج

موکواپی در موئید کارسینوما

د

پلئومورفیک آدنوما

39 -

در یک نمونه بیوپس کبد، التهاب گرانولومی در فضای پورت همراه با تخریب مجاری صفراوی مشاهده می شود، کدامیک از تشخیص های زیر مطرح نمی شود؟

الف

سیروز صفراوی اولیه

ب

هپاتیت داروئی

ج

فاسیولیازیس

د

کلانژیت اسکلروزان

40 -

در افتراق کارسینوم هپاتوسلولر از کلانژیو کارسینوم یا کارسینوم متاستاتیک ، کدام یک از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی زیر بیشترین کمک را می نماید؟

الف

AFP

ب

CK7

ج

CEA

د

EMA

41 -

در خانم جوانی که با علائم هپاتیت مراجعه می کند، IgG سرم وی بالا و آنتی بادی های ضد LKM و HLAB8 مثبت است، محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف

بیماری ویلسون

ب

هپاتیت داروئی

ج

هپاتیت اتوایمون

د

سیروز صفراوی اولیه

42 -

کدام یک از موارد زیر در مورد هموکروماتوزارثی نادرست است؟

الف

افزایش جذب آهن در روده وجود دارد.

ب

شروع علائم بالینی در دهه اول زندگی است.

ج

بیماری در مردان شایعتر از زنان است.

د

دیابت و بیگمانتاسیون پوستی نیز ایجاد می شود.

43 -

کدام یک از آنومالی های مجاری صفراوی زیر همراهی بیشتری با بیماری کلیه پلی کیستیک بالغین دارد؟

الف

کمپلکس Von meyenburg

ب

بیماری پلی کیستیک کبد

ج

فیبروز هپاتیک مادرزادی

د

بیماری کارولی

44 -

در مورد آدنوم های کیسه صفرا کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف

شبیه آدنوم های جاهای دیگر دستگاه گوارش هستند.

ب

می توانند ویلوس، توبولر یا توبولو ویلوس باشند.

ج

نیمی از آن ها استروژن رسپتور مثبت هستند.

د

سایز تومورارتباطی با ترانسفورماسیون بدخیمی ندارد.

45 -

در مورد نئوپلاسم های موسینی کیستیک پانکراس کدامیک از موارد زیر نادرست است :

الف

ازنظر سنی وجنسی مشابه کارسینوم داکتال پانکراس هستند

ب

اکثرا درتنه و دم پانکراس ایجاد می شوند

ج

استرومای شبیه تخمدان در دیواره کیست ها دیده می شود

د

ایمونو راکتیویتی فرم های خوش خیم و بدخیم متفاوت است.

46 -

کدام یک ازیافته های زیر نقشی در پیش بینی رفتار بدخیم تومورهای اندوکرین پانکراس ندارد؟

الف

سایز تومور

ب

فعالیت میتوزی

ج

تهاجم عروقی

د

پلئومورفیسم هسته

47 -

درتشخیص افتراقی کارسینوم کورتکس آدرنال از متاستاز کارسینوم Clear Cell کلیه کدام یافته تائید کننده کارسینوم آدرنال است ؟

الف

Inhibin +

ب

Leu+

ج

CD10+

د

CD135+

48 -

کدامیک از موارد زیر بیشترین  همراهی را با کارسینوم کلیه دارد ؟

الف

توبروس اسکلروزیس

ب

کیست های  اکتسابی کلیه

ج

نوروبلاستوما

د

بیماری VHL

49 -

درکدامیک از نفروپاتی های زیر دیواره مویرگ های گلومرولی حالت Tram Track دارد:

الف

GN بعد از عفونت استرپتوکوکی

ب

MPGN تیپ I

ج

MPGN تیپ II

د

نفروپاتی  IGM

50 -

برطبق  ،Type IB Acute/ Active rejection، Banff Classification    کدام  یک از موارد زیر

 مطرح می شود؟

الف

آرتریت ترانس مورال و arterial fibrinoid change

ب

التهاب  interstitial شدید و severe tubulitis

ج

التهاب  interstitial شدید وModerate tubuitis

د

intimal arteritis شدید

سوال

جواب

1

ب

2

ب

3

ج

4

ج

5

ج

6

الف

7

د

8

الف

9

د

10

ج

11

الف

12

د

13

الف

14

الف

15

الف

16

الف ، ج و د

17

ب

18

د

19

ج

20

ب

21

د

22

ج

23

الف

24

الف

25

ج

26

ج

27

ج

28

ج

29

ب

30

د

31

ج

32

ب

33

ج

34

ج

35

ب

36

الف

37

ج

38

ب

39

د

40

ج

41

ج

42

ب

43

ب

44

د

45

الف

46

د

47

الف

48

د

49

ب

50

ب

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo