آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته قلب شهید بهشتی ۳

پنج‌شنبه 26 دی 1387 ساعت 10:16 ب.ظ

101 -

کدامیک از تستهای زیر در تشخیص آنژین VARIANTحساستر هستند؟

الف

Cold pressor test

ب

تست استیل کولین

ج

استفاده از دوپامین

د

هیپروانتیلاسیون

102 -

کدامیک از داروهای ضدانعقادی زیر با پروتئین های پلاسما تداخل نمی کنند.

الف

UFH

ب

LMWH

ج

ARGATROBAN

د

FONDAPARINUX

103 -

در مورد مارکرهای ارزیابی کننده جهت پیش آگهی در مورد آنژین صدری ناپایدار کدامیــک از جملات زیر غلط  می باشد ؟

الف

افزایش کراتنین سرم نماینده Vascular damage می باشد

ب

افزایش Hb A1C نماینده Accelerated Atherosclerorsisمی باشد

ج

افزایش Pro BNPوBNP نماینده نکروز میوسیت می باشد

د

افزایش CD40Lنماینده وجود inflammation می باشد

104 -

کدامیک از یافته های قلبی زیر در بیماری کاوازاکی شایعتر است ؟

الف

میوکاردیت

ب

آریتمی های بطنی

ج

نارسایی آئورت (AI)

د

نارسایی دریچه میترال (MR)

105 -

در مورد پروفیلاکسی ثانوی با پنسیلین ماهیانه جهت تب روماتیسمی کدامیک از جملات زیر صحیح است ؟

الف

جهت تب روماتیسمی بدون کاردیت 5 سال یا تا سن 18 سالگی ادامه یابد

ب

جهت تب روماتیسمی با کاردیت متوسط تا شدید تمام عمر ادامه یابد

ج

جهت تب روماتیسمی با کاردیت خفیف 10 سال یا تا سن 25 سالگی ادامه یابد

د

تمام جملات فوق صحیح است

106 -

در بیماران با Acute ST- elevation  MI با فیبرینولیز موفق و EF=40% انجام PCIبصورت روتین در کدامیک از کلاسهای زیر قرار می گیرد ؟

الف

کلاس III

ب

کلاس II b

ج

کلاس II a

د

کلاس   I

107 -

مقاومت کرونری با کدامیک از داروهای زیر بیشتر کاهش می یابد ؟

الف

نیتراتها

ب

وراپامیل

ج

بتابلوکرهای ISA+

د

بتابلوکرهای کاردیو سلکتیو

108 -

در بیماران با آنژین صدری Stable ، دادن ویتامین E(آنتی اکسیدان ) در کدامیــک از کلاسهای زیر قــرار می گیرد ؟

الف

Class I

ب

Class  II a 

ج

Class  II b 

د

Class  III  

109 -

در مورد تجمع مایع پریکارد در بیماران با HIVمثبت کدام جمله غلط است ؟

الف

باعث افزایش مرگ ، میر می شود

ب

علت آن درگیری مستقیم HIV است

ج

شایع ترین علامت قلبی در این بیماران است

د

بدون درمان خودبه خود بهتر می شود 

110 -

در مورد اثر اتانول روی عضله قلب کدام جمله صحیح نمی باشد ؟

الف

اتانول و متابولیت های آن اثر توکسیک (Toxic) مستقیم روی عضله قلب دارد

ب

مواد همراه در نوشابه های حاوی اتانول مثل کبالت اثر سمی روی میوکارد دارد

ج

اتانول و متابولیت های آن سبب بهبود Excitation contractionدر عضله قلب می شود

د

اتانول میتواند حتی در مصرف کنندگان با دوز کم سبب اختلال عملکرد سیستولیک بطنی شود

111 -

شایعترین تومور دریچه های قلب کدام است ؟

الف

Papillary Fibroelastoma

ب

Fibroma

ج

Sarcoma

د

Hamartoma

112 -

بروز ایسکمی میوکارد یا انفارکتوس قلبی در کدامیک از تومور های قلبی زیر شیوع بیشتری دارد ؟

الف

رابدومیوما

ب

فیبروما

ج

پاپیلری فیبرو الاستوما

د

لیپوما

113 -

کدامیک از یافته های الکترو کاردیوگرافیک زیر شایعترین اختلال ریتم در جریان  Blunt cardiac injuryاست ؟

الف

فیبریلاسیون دهلیزی

ب

PVC

ج

تاکی کاردی بطنی

د

تاکی کاردی سینوسی

114 -

در مورد درمان فشار خون در افراد مسن کدام گزینه غلط است ؟

الف

فشار خون دیاستولی بهتر است بین 90 تا 99 میلی متر جیوه نگهداری شود

ب

استفاده توأم از چند دارو معمولاً در افراد مسن احتیاج است

ج

احتمال هیپوولمی با دیورتیک ها زیاد است

د

شانس Postural Hypotensionدر این بیماران زیاد است

115 -

کدامیک از جملات زیر درباره تغییرات ECGدر هیپرتانسیون پولمونر صحیح است ؟

الف

در آمبولی ریه یافته های  ECG برای اوورلود) (Overloadحاد بطن راست دلالت بر انسداد حد اقل 20% بستر شریان ریوی میکند

ب

تصویر کلاسیک S1Q3T3در 80% بیماران آمبولی حاد شریان ریوی مشاهده می شود

ج

Specificityتصویر S1Q3T3 برای آمبولی حاد شریان ریوی پائین است

د

تصویر S1Q3T3 در شرایط COPDمشاهده نمی شود

116 -

در مقایسه تاکایاسو(TA) و آرتریت سلولهای ژانت(GCA)کدام گزینه غلط است ؟

الف

هر دو بیماری التهابی بوده و گرانولاماتوزهای استریل عروق بزرگ و متوسط را درگیر می کند

ب

بیماری TAتاکایاسو بیشتر جوانان و خانمها را گرفتار می کند

ج

بیماری GCA بیشتر جوانان و آقایان را گرفتار می کند

د

درمان موثر هر دو بیماری تجویز پردنیزولون می باشد

117 -

شایع ترین علت سندرم SVC (SVC syndrome) کدام است ؟

الف

رادیوتراپی

ب

کانسر های ریه

ج

کانسر پستان

د

مصرف طولانی مدت کاتتر CVP

118 -

در ارتباط با تصویر CTاسکن با ضایعات عروق کرونر کدام گزینه غلط است ؟

الف

فقدان کلسیم در مسیر عروق کرونر در تصویر CT یک فرد مسن ،اترواسکلروز شدید را رد می کند

ب

فقدان کلسیم در مسیر عروق کرونر فرد جوان بیماری عروق کرونر را رد می کند

ج

وجود کلسیم در مسیر عروق کرونر یک مارکر درست برای اترواسکلروز است

د

در بیمارانی که بیماری انسداد عروق کرونر دارند وجود کلسیم در CT کمتراختصاصی است

119 -

در کدامیک از موارد زیر MRIبا خطر بیشتری همراه است ؟

الف

دریچه مصنوعی قلب (مدلهای جدید )

ب

استنتهای عروقی

ج

clipsعروق مغزی (clipsهای عروق مغز)

د

ایمپلنتهای ارتوپدی

120 -

کدام گزینه در مورد MRIقلب غلط می باشد ؟

الف

بهترین تست برای اندازه گیری کمی توده بطن چپ می باشد

ب

نمی تواند کاردیومیوپاتی ایسکمیک را از غیر ایسکمیک متمایز نماید

ج

در پیگیری Remodelingبعد از MIمفید است

د

میتواند در تشخیص تنگی داخل استنت کاربرد داشته باشد

121 -

در مورد دیابت و نارسایی قلب کدامیک از موارد ذیل صحیح است ؟

الف

اصولاً کنترل قند خون تأثیری در میزان بروز نارسایی قلب ندارد

ب

در صورت کنترل نا کافی قند خون احتمال نارسایی قلب در مردان بیشتر از زنان است

ج

بلوک کننده های رسپتور بتا تأثیری در مورتالیتی بیماران دیابتی با نارسایی قلب ندارد

د

درگیری میکرو واسکولار عروق قلب نقشی در پاتوژنز بیماری ندارد

122 -

کدامیک از یافته های زیرین در MVPاز عوامل موثر در افزایش ریسک برای آندوکاردیت عفونی نمی باشد ؟

الف

ضخامت لیف لت دریچه بیش از 5 میلی متر

ب

MR

ج

جنس مونث

د

سن بالای 45 سال

123 -

در بیمار با significant left main stenosisکه کاندیدای revascularization می باشند اما برای جراحی مناسب نیست PCIجزء کدامیک از موارد اندیکاسیون ذیل خواهد بود ؟

الف

Class I

ب

Class II b

ج

Class II a

د

Class III

124 -

کدامیک از جملات زیر صحیح است ؟

الف

پریکاردیت در بیماران اورمیک ارتباطی با سطح اوره و کراتینین ندارد

ب

امروزه پریکاردیت وابسته به دیالیز بیشتر از پریکاردیت اورمیک دیده می شود

ج

پریکاردیت فشارنده در بیماران اورمیک بوجود نمی آید

د

عفونت نقشی در پاتوژنز پریکاردیت بیماران اورمیک ندارد

125 -

خطر ایجاد ترومبوسیتوپنی در کدامیک از داروهای زیر بیشتر است ؟

الف

abciximab

ب

eptifibatide

ج

tirofiban

د

Bivalirudin

126 -

کدامیک از جملات ذیل در مورد AF در بیماران هیپرتیروئید غلط است ؟

الف

اثر دیگوکسین در کنترل ریت بطنی همانند بیماران euthyroid می باشد  

ب

بیمارن هیپرتیروئید قبل از cardioversionمی بایست تحت درمان هیپرتیروئیدی قرار گیرند

ج

اضافه کردن Disopyramideبمیزان 300میلی گرم به رژیم درمانی احتمال تبدیل  AF  به ریتم سینوسی را بالاتر می برد

د

احتمال AF در بیماران هیپرتیروئیدی با افزایش سن بیشتر می شود

127 -

کدامیک از موارد ذیل جزء فاکتورهای افزایش خطر عوارض عروقی Access site حین PCI   نمی باشد ؟

الف

سن بالا

ب

جنس مونث

ج

High- body mass index

د

میزان آنتی کواگولاسیون حین انجام PCI

128 -

کدامیک از موارد ذیل Gold standard تشخیص آنوریسم مایکوتیک (Mycotic) می باشد ؟

الف

CT- angio

ب

MRA

ج

داپلرترانس کرانیال

د

Conventional angiography

129 -

در صورت درگیر شدن ریشه آئورت در جریان آنوریسم آئورت سینه ای کدامیک از روشهای پاراکلینیکی انتخاب اصلی برای بررسی می باشد

الف

CT-Angio

ب

MRA

ج

C.X.R

د

TTE

130 -

در صورتی که در آنژیوگرافی عروق کلیوی میزان تنگی شریان کلیه یک طرفه حدود 60% با شد کدامیک از اقدامات ذیل را توصیه می کنید ؟

الف

اقدام خاصی لازم نیست

ب

آنژیوپلاستی شریان کلیوی

ج

مطالعات همودینامیک روی تنگی فوق

د

انجام MRA

131 -

در مورد Ankle / Brachial index کدامیک از موارد ذیل صحیح است ؟

الف

نسبت Ankle / Brachial index کمتر از 1/1 غیر طبیعی است

ب

میزانAnkle / Brachial index هیچ ارتباطی با سطح فعالیتی بیمار ندارد

ج

Ankle / Brachial index حساسیت و اختصاصیت پائینی برای تشخیص بیماری عروق محیطی دارد

د

در بیماران دیابتی و نارسائی مزمن کلیه حساسیت Ankle / Brachial index کمتر می شود

132 -

کدامیک از اعمال جراحی ذیل جزء اعمال Low- risk تلقی می شود ؟

الف

پروستات

ب

سرو گردن

ج

پستان

د

ارتوپدی

133 -

کدامیک از جملات ذیل در مورد Aortic dissection  صحیح است ؟

الف

درمان انتخابی درAortic dissection  بیماران مارفانی طبی است 

ب

درمان Aortic arch dissection طبی است

ج

درمان انتخابی در distal dissection که به آئورت صعودی گسترش می یابد طبی است

د

همه موارد فوق صحیح است

134 -

در مورد ECGو تامپوناد کدامیک از موارد ذیل صحیح است ؟

الف

آلترنانس الکتریکی برای تشخیص تامپوناد sensitivity بالایی دارد

ب

آلترنانس الکتریکی برای تامپوناد اختصاصیت بالایی دارد 

ج

پائین بودن ولتاژ نوار قلب low- voltage ECG)) برای تامپوناد اختصاصی است

د

در بروز آلترنانس الکتریکی حرکات قدامی - خلفی قلب نقشی ندارد

135 -

اگر چنانچه در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال (MS) مابین یافته های کلینیکی و اکوکاردیوگرافی استراحتی (Resting) اختلاف (discrepancy) وجود داشته باشد کدام گزینه نقطه کلیدی برای تصمیم گیری در موردPTMC برای بیمار خواهد بود (Key decision point )

الف

فشار سیستولیک شریان ریوی بیش از 40 میلیمتر جیوه

ب

فشار سیستولیک شریان ریوی بیش از 50 میلیمتر جیوه

ج

فشار سیستولیک شریان ریوی بیش از 60 میلیمتر جیوه

د

فشار سیستولیک شریان ریوی بیش از 70 میلیمتر جیوه

136 -

در داپلر اکوکاردیوگرافی ضمیمه در ارتباط با فانکشن دیاستولیک کدام گزینه صحیح است ؟

الف

Impaired relaxation

ب

Pseudonormal

ج

Reversible restrictive

د

Fixed restrictive

137 -

مرد 50 ساله ای با تشخیص ریتم AFکه از 36 ساعت پیش شروع شده است مراجعه کرده در TEE در دهلیز و گوشک دهلیز لخته وجود ندارد برای تصمیم گیری برای کاردیوورشن (cardioversion)کدام گزینه صحیح است ؟

الف

سه هفته آنتی کواگولانت داده سپس کاردیوورشن انجام داده و حداقل 4 هفته دیگر وارفارین را ادامه می دهید

ب

بلافاصله کاردیوورشن انجام داده سپس هپارین و وارفارین برای حداقل 4 هفته با دوز مناسب میدهید

ج

هپارین را با دوز مناسب شروع کرده و بهنگام کاردیوورشن که بلافاصله انجام می شود ادامه داده و حداقل به مدت 4 هفته وارفارین را ادامه می دهید 

د

اگر در TEE یافته Spontaneous contrast ملاحظه شد اقدامات توصیه شده در گزینه ج انجام می شود و در غیر این صورت در هنگام کاردیوورشن هپارین لازم نیست

138 -

کدام گزینه در مورد Tamoxifen صحیح است ؟

الف

سبب افزایش شیوع Fatal MI می شود

ب

سبب افزایش شیوع Nonfatal MI می شود

ج

سبب افزایش شیوع کاردیومیوپاتی می شود

د

سبب افزایش خطر استروک (Stroke risk)می شود

139 -

در ارتباط با افزایش ریسک نفروپاتی ناشی از ماده حاجب (CIN) در افراد های ریسک کدام گزینه غلط است ؟

الف

برا ی تشخیص بهتراست که ماده کنتراست کمتر از 30 سانتی متر مکعب باشد

ب

برای PCIمطلوب این است که ماده کنتراست کمتر از 100 سانتی متر مکعب باشد

ج

حداقل فاصله زمانی مابین دریافت ماده کنتراست دوباره ، یک هفته است 

د

بهترین ماده کنتراست Iodixanol است

140 -

برادی کاردی از عوارض کدامیک از داروهای آنتی دپرسانت داده شده می باشد ؟

الف

SERTRALINE

ب

FLUOXETINE

ج

CITALOPRAM

د

NORTRIPTYLINE

141 -

کدام گزینه اندیکاسیون جراحی برای اندوکاریت عفونی نمی باشد؟

الف

پاره شدن یک دریچه پروستتیک به علت عفونت پاراوالولار

ب

مشاهده significant MR درهفته شروع درمان اندوکاریت

ج

fistula to pericardium (فیستول به پریکارد)

د

عفونت اندوکاردیتی دریچه پروستیک با استا فیلوکوکوس آرئوس با کمپلیکاسیون های داخل قلبی(Intracardiac)

142 -

کدام گزینه درمورد اندوکاردیت Prosthetic Valve صحیح است ؟

الف

درماه های اول پس از کارگذاشتن  دریچه (valve implantation) شیوع اندوکاردیت در دریچه های  Bioprosthetic بیشتر است

ب

پس از دوازده ماه از گذاشتن دریچه شیوع اندوکاردیت دردریچه هایmechanical Prosthesis بیشتر میشود

ج

شیوع آندوکاردیت عفونی در بیمارانی که دریچه mechanical و Bioprosthetic دارند پس از 5 سال از جراحی مساوی می شود

د

شیوع آندوکاردیت عفونی پس از valve implantation در شش ماه اول بیشتر و مابین 3 تا 6 ماه بیشترین است

143 -

یافته Holodiastolic Reversal Flow در آئورت نزولی در کدام گزینه وجود ندارد؟

الف

ُSevere AI

ب

Descending thoracic aneurysm

ج

Descending thoracic shunt

د

کوارکتاسیون آئورت

144 -

خانم 65 ساله  مورد شناخته شده AS است و آسمپتوماتیک است و EF=60% است در تست ورزشی که از بیمار انجام شده است با 7METS ، افزایش فشار خون بیمار 7 میلی متر جیوه است. کدام گزینه در مورد این بیمار صحیح است؟

الف

بیمار severe AS دارد و باید آنژیوگرافی شود.

ب

بیمار moderate AS دارد و باید تحت نظر باشد.

ج

بیمار mild AS دارد و باید تحت نظر باشد.

د

با توجه به اینکه بیمار سیمپتوم ندارد این یافته ها اهمیتی در تصمیم گیری از لحاظ شدت AS ندارد.

145 -

مرد پنجاه ساله ای با تشخیص تنگی دریچه آئورت (AS) تحت بررسی است در اکوکاردیوگرافی سرعت جت خون (jet velocity) از دریچه آئورت 3.5m/sec است و EF=60%. این بیمار سمپتوم ندارد بهنگام فعالیت کدام یک از یافته های زیرین در مورد این بیمار بیشتر محتمل است ؟

الف

مختصری افزایش در سطح دریچه

ب

مختصری کاهش در سطح دریچه

ج

عدم تغییر در سطح دریچه

د

درجنس مونث کمی افزایش سطح دریچه ودرجنس مذکر کمی کاهش در سطح دریچه

146 -

برای خانم های حامله که Mechanical Prosthetic valve دارند برای درمان با آنتی کواگولانت  ازهفته اول تا هفته 36 کدام گزینه صحیح است ؟

الف

ادامه درمان با وارفارین وحفظ INR درحد مطلوب

ب

تا هفته ششم وارفارین داده و ازهفته 6تا12 هپارین می دهیم و از هفته 12تا36 مجددا وارفارین می دهیم

ج

در تمام این مدت هپارین وریدی یا زیرجلدی یا هپارین Low Molecular Weight با دوز مناسب می دهیم

د

تمام گزینه ها صحیح هستند

147 -

ترمیم جراحی TS با کدام گرادیان توصیه شده است؟

الف

مین گرادیان دیاستولیک بیش از 2میلی متر جیوه

ب

مین گرادیان دیاستولیک بیش از  5 میلی متر جیوه

ج

peak گرادیان دیاستولیک بیش از2میلی متر جیوه

د

peak گرادیان دیاستولیک بیش از 5 میلی متر جیوه

148 -

کدام گزینه در MVP تاثیری در شیوع اریتمی و مرگ ناگهانی ندارد؟

الف

سن

ب

ضخیم شدگی لیف لت

ج

Redundancy

د

بزرگ شدن دهلیز چپ

149 -

برای تشخیص پرولاپس دریچه میترال ضخیم شدگی لیف لت گرفتار در اکوکاردیوگرافی از چند میلی متر بیشتر باشد ، تشخیصی می باشد؟

الف

بیش از 2 میلی متر

ب

بیش از 3 میلی متر

ج

بیش از 4 میلی متر

د

بیش از 5 میلی متر

150 -

در بیماران مبتلا به MS که کاندیدای  والو لوپلاســتی دریچه میترال (BMV) هستـــند بدترین آینــــده (out come)  مربوط به کدام است ؟

الف

بیمارانیکه کلسیفیکاسیون کمیسورال دارند

ب

بیمارانیکه کلسیفیکاسیون لیف لت قدامی دارند

ج

بیمارانیکه کلسیفیکاسیون در کوردا دارند

د

بیمارانیکه کلسیفیکاسیون در لیف لت خلفی دارند

101

د

102

ج

103

ج

104

همه موارد

105

ب

106

د

107

ب

108

الف

109

ب

110

ب

111

د

112

الف

113

ج

114

الف

115

الف

116

ب

117

ج

118

همه موارد

119

ج

120

د

121

ج

122

د

123

الف

124

د

125

ج

126

ج

127

الف

128

ج

129

الف

130

ج

131

الف

132

ب

133

ب

134

ج

135

د

136

ج

137

د

138

ج

139

ج

140

ج

141

د

142

ج

143

ج

144

ب

145

ج

146

د

147

الف

148

د

149

ج

150

الف

سوال

جواب

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo