X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته قلب شهید بهشتی ۱

یکشنبه 22 دی 1387 ساعت 03:39 ب.ظ

1 -

درکدامیک از شرایط زیرHill Sign وجود دارد؟

الف

تنگی شدید دریچه آئورت

ب

نارسائی شدید قلب

ج

بیماری وسیع و کلسیفیه عروق اندام تحتانی

د

پرکاری تیروئید

                                            

2 -

کدامیک از عبارات زیر درباره اندازه گیری فشار خون صحیح است ؟

الف

در روش اندازه گیری توسط صداهای korotkoff نسبت به روش مستقیم داخل شریانی،فشار سیستولیک بالاتر وفشار دیاستولیک پایین تر ثبت می شود

ب

فشارخون سیستولیک ودیاستولیک که پزشک اندازه گیری می کند کمتر از مقادیر اندازه گیری شده توسط پرستار میباشد

ج

علت شایع اندازه گیری غلط فشار خون ،استفاده از cuff بزرگتر ازحد مناسب است

د

فشارخون دیاستولیک در شریان های دیستال کمتر از شریان های پروکزیمال است

3 -

درکدامیک از شرایط زیر Mid- diastolic murmur شنیده نمی شود ؟

الف

Complete Heart Block

ب

A.S.D

ج

A.S

د

Eccentric A.I

4 -

Carvallo Sign در کدامیک از بیماریهای دریچه ای سمع می شود؟

الف

P.S

ب

A.I

ج

P.I

د

T.R

5 -

کدامیک از عبارات زیر درباره Early Repolarization در ECG غلط است ؟

الف

این حالت درضربان قلب آهسته بیشتر مشاهده می شود

ب

درجوانان ورزشکار شایع است

ج

ارتفاع ST Elevation می تواند تا mv 3/. برسد

د

در اشتقاقات اندام تحتانی بیشتر مشاهده می شود

6 -

درکدامیک از شرایط زیر ST- Segment Elevation مشاهده نمی شود؟

الف

Intracranial Hemorrhage

ب

Hypocalcemia

ج

After DC Cardioversion

د

Type1C antiarrhythmic drugs

7 -

کدامیک از پروتکل های تست ورزش برای ارزیابی بیمار مبتلا به Compensated CHF مناسب تراست ؟

الف

Arm Ergometry

ب

Static Exercise

ج

Bicycle Ergometry

د

Naughton and Weber

8 -

درکدامیک از شرایط زیر Tall Positive T Waves در ECG مشاهده نمی شود؟

الف

CVA

ب

MR

ج

AS

د

AI

9 -

درکدامیک از شرایط زیر در صورتیکه بیمار symptom نداشته باشد میتوان تست ورزش ECG را ادامه داد؟

الف

کاهش پیشرونده فشارسیستولیک بیش از 10 میلی متر جیوه

ب

افزایش تعداد PVC

ج

 ST elevation ≥ 1mmدر لیدهای بدون موج Q

د

افزایش فشار خون بیش از  میلی متر جیوه

10 -

کدامیک از جملات زیر درباره تغییرات همودینامیک در زمان فعالیت در فرد نرمال غلط است ؟

الف

هنگام فعالیت در وضعیت خوابیدهsupine ،افزایش stroke volume نقش مهمی در افزایش برون ده قلب دارد

ب

در فعالیت static به اندازه فعالیت dynamic برون ده قلب افزایش نمی یابد

ج

هنگام فعالیت در وضعیت خوابیده supine و دروضعیت ایستاده ، ejection fraction افزایش می یابد

د

در وضعیت ایستاده ، افزایش برون ده قلب ناشی از افزایشstroke volume وheart rate می باشد

11 -

کدامیک از جملات زیر درباره اکو کاردیوگرافی کالر- داپلر غلط است ؟

الف

با استفاده از کالر- داپلر اکوکاردیوگرافی میتوان فونکسیون دیاستولیک بطن چپ را بررسی نمود

ب

در continuous wave ودر color-doppler ، پدیده Nyqiust Frequency  ایجاد نمی شود

ج

در pulsed wave یک کریستال هم فرستنده امواج اولتراسوند ، وهم گیرنده امواج بازتاب شده است

د

اندازه گیری حجم بطن چپ و E.F توسط اکوکاردیوگرافی 3D دقیق تر از2D میباشد

12 -

درکدامیک از شرایط زیر کنتراست اکوکاردیوگرافی بوسیله Agitated Saline مفید نیست ؟

الف

Intra - Atrial Shunts

ب

Intra- Pulmonary Shunts

ج

Partial Anomalous Pulmonary Venous Drainage

د

Persistent Left SVC with drainage into a coronary sinus

13 -

کدامیک از دریچه های قلب دراثر Radiation Therapy بیشتر ضخیم ونارسا می شود؟

الف

آئورت

ب

میترال

ج

تریکوسپید

د

پولمونر

14 -

کدامیک از عبارات زیر درباره تومورهای قلبی غلط است ؟

الف

تومورهای متاستاتیک بدخیم قلب شایع تر از تومورهای اولیه قلب هستند

ب

شایعترین تومور قلبی در کودکان رابدومیوما است

ج

احتمال عود تومور پس از جراحی درمیکزوم فامیلیال بیشتر از نوع sporadic است

د

آنژیوسارکوما در دهلیز چپ ظاهر میشود و همراه با مایع پریکارد است

15 -

شایعترین تظاهر قلبی SLE در اکوکاردیوگرافی کدام است ؟

الف

Libman - Sacks Endocarditis

ب

Pericarditis

ج

M.R

د

A.I

16 -

در منطقه جغرافیایی ما در ارتباط با Cardiovascular Disease (CVD) و Coronary heart Disease (CHD) کدامیک غلط می باشد ؟

الف

مرگ ومیر ناشی از CVD به سرعت درحال افزایش می باشد

ب

CHD علت اصلی CVD بوده ودر ازای هر مرگ ناشی از stroke ، 10 مرگ ناشی از CHD  وجود دارد

ج

CVD علت اصلی مرگ ومیر می باشد (25-45 درصد از مرگ ومیرها)

د

Rheumatic heart Disease همچنان یک علت عمده برای مورتالیتی وموربیدیتی می باشد

17 -

در ارتباط با دیابت کدامیک از گزینه های زیر غلط است ؟

الف

ریسک CAD در افراد دیابتی 2-4 برابر افزایش می یابد

ب

دیابت ریسک مرگ بعد از MI را در زنان بیشتر ازمردان افزایش می دهد

ج

دیابت ریسک stroke  را درجمعیت کمتر از 55 سال بیش ازده برابر افزایش می دهد

د

دیابت ریسک stroke را  دو برابرمی کند

18 -

موش ها یکی از حیوانات آزمایشگاهی می باشند که برای مطالـــعات فیزیولوژیک ،بــیولوژیک ، ژنــتیک ،و بررسی اثر داروها مورد اســـتفاده قرار می گیرند.  با درنظــر گرفتن Resting Heart Rate >500/ min  این حیوان ، کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

الف

2-D Echocardiography امکان پذیر است

ب

MRI امکان پذیر نمی باشد

ج

Exercise test امکان پذیر می باشد

د

هولتر مونیتورینگ  24 ساعته ECG امکان پذیر می باشد

19 -

در مورد سندرم مارفان  کدام گزینه غلط می باشد ؟

الف

اتوزومال غالب می باشد

ب

شایعترین تظاهر قلبی عروقی آن ،   MVP و دیلاتاسیون سینوس های والسالوا می باشد

ج

MVP در خانم های مبتلا به مارفان شایعتر است

د

دراین بیماران ترمیم  Mitral apparatus  موفقیت آمیز نیست

20 -

گزینه درست درمورد Short QT Syndrome(SQTS) کدام است ؟

الف

hallmark برای SQTS،ST interval کوتاه می باشد

ب

هیپرکلسمی و هیپرکالیمی و اسیدوز از علل QT interval  کوتاه می باشند

ج

در SQTS ،باید QT  در heart rate>80/min اندازه گیری شود

د

Sotalol و Flecainide تا حدودی در درمان SQTS موثر می باشند

21 -

کدامیک در مورد سندرم Noonan غلط می باشد؟

الف

Valvular PS شایعترین نقص در این بیماران می باشد

ب

دراین بیماران ASD وجود دارد

ج

بعنوان یک Cardiofacial syndrome طبقه بندی شده است

د

در 60-50 % بیماران درگیری قلبی وجود دارد

22 -

در رادیوگرافی قفسه سینه کدامیک صحیح می باشد ؟

الف

در نمای PA  معمولا آئورت صعودی  قابل  دید می باشد

ب

درنمای Lateral معمولا آئورت صعودی قابل  دید می باشد

ج

درنمای PA حاشیه راست مدیاستن شامل RA ، آئورت صعودی و SVC می باشد

د

در نمای Lateral دنده های چپ بزرگتر از دنده های راست به نظر می رسند

23 -

براساس توصیه های انجمن قلب آمریکا( AHA) کدامیک از پیشنهادهای زیر صحیح می باشد؟

الف

تجویز مکمل DHA+EPA به میزان 1gr/day در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونرقلب

ب

تجویز مکمل DHA+EPA به میزان 2-4 gr/day بعنوان بخشی از درمان هیپرتری گلیسریدمی

ج

کاهش LDL بوسیله  رژیم غذایی در عرض 4-3 هفته به حداکثرخود می رسد . پس ازآن باید در مورد اضافه کردن یا نکردن رژیم دارویی تصمیم گرفت 

د

همه توصیه های فوق صحیح می باشد

24 -

در مورد عوارض چاقی کدامیک از گزینه های زیرغلط می باشد؟

الف

obesity همراهی قوی با خطربیماری عروق کرونر دارد

ب

obesity همراهی قوی با خطرStorke  دارد

ج

کاهش وزن حتی به میزان 10-5 درصد باعث کاهش تری گلیسرید  ، افزایش HDL وکاهش بارز LDL می شود

د

درخانم ها نشان داده شده که obesity نسبت به بی تحرکی خطر بیشتری برای ایجاد بیماری عروق کرونر  دارد

25 -

در ارتباط با بیماریهای قلبی -عروقی درخانم ها کدام گزینه غلط می باشد ؟

الف

Mesentric Arterial Disease در خانم ها شایعتر است

ب

آنوریسم آئورت شکمی ناشی از آترواسکلروز در مردان شایعتراست

ج

Alcoholic Cardiomyopathy  درخانم ها شیوع کمتری دارد زیرا اثرات Toxic الکل روی میوکارد خانم ها کمترمی باشد

د

براساس مطالعه INTERHEART رابطه بین دیابت و MI درخانم ها نسبت به آقایان شایعتر است

26 -

در ارتباط با مصرف داروهای قلبی در حاملگی کدام گزینه غلط می باشد؟

الف

آمیودارون از جفت رد می شود

ب

آسپیرین از جفت رد نمی شود

ج

دیگوکسین ازجفت رد می شود

د

بتابلوکرها ازجفت رد می شوند

27 -

کدامیک از موارد زیر جزو اندیکاسیون های پیوند قلب نیستند؟

الف

آنژین صدری ناپایدار مقاوم به درمان های طبی که مناسب برای revascularization نمی باشد

ب

اختلال ریتم بطنی مقاوم به درمان طبی و استفاده از Device

ج

نارسایی شدید دریچه میترال و تنگی شدید دریچه آئورت و نارسایی دریچه تریکوسپید با بزرگی قلب

د

تومورهای Low Grade قلب بدون متاستاز که قابل جراحی نباشند.

28 -

کدامیک از موارد زیر علت کاشکسی در بیماران با نارسایی قلب شدید و مزمن نمی باشد؟

الف

بالا بودن metabolic rate

ب

تهوع و استفراغ

ج

کم شدن غلظت circulating inflammatory cytokine

د

اختلال جذب روده ای

29 -

در کدامیک از بیماران زیر با نارسایی حاد قلب، انجام انژیوگرافی عروق کرونر اندیکاسیون ندارد؟

الف

بیماران  با تست  ورزش مثبت و ریسک فاکتورهای قلبی  عروقی

ب

بیماران با تست تالیوم مثبت

ج

بیماران با سن بالای 65 سال و نارسایی قلب توجیه نشده

د

بیماران با اختلال حرکت Dyskinesia  در اکوکاردیوگرافی

30 -

کدامیک از مطالب زیر در مورد Left ventricular reconstruction غلط است ؟

الف

باعث بهتر شدن Neurohormonal Activation می شود

ب

باعث بالا رفتن LVEF  می شود

ج

بخصوص در مواردی که نارسایی شدید بطن راست وجود دارد توصیه می شود

د

اگر در غیاب نارسایی دریچه میترال  ، فشار شریان ریوی بیش از 60 میلی متر جیوه باشد توصیه نمی شود.

31 -

در مورد درمان آلکالوز متابولیک ناشی از مصرف دیورتیک ها در جریان نارسایی مزمن قلب تمام گزینه های زیر صحیح  است بجز:

الف

منیزیوم

ب

کلرور پتاسیم KCL

ج

کم کردن دوز دیورتیک

د

Acetazolamid

32 -

  یکی از یافته های زیر جزو علائم ماژور نارسایی قلب نیست ؟

الف

Hepatojugular   Reflux

ب

گالوپ بطنی S3

ج

ادم قوزک پا

د

نبض آلترنانس

33 -

کدامیک از یافته های زیر دراکوکاردیوگرافی اختلال فونکسیون دیاستولیک بطن چپ غلط است؟

الف

بزرگی دهلیز

ب

غیر طبیعی بودن Mitral Filling Pattern

ج

Eccentric LV Remodeling

د

عدم وجود نارسایی میترال

34 -

درباره استفاده از ARB زمانیکه ACEI  عوارض داشته باشد کدامیک از موارد زیر غلط است ؟

الف

  سرفه قطع می شود

ب

آنژیو ادما  از بین می رود

ج

افزایش پتاسیم ادامه می یابد

د

راش پوستی از بین می رود.

35 -

در سندرم cardiorenal  در جریان نارسایی حاد قلب کدامیک از اقدامات زیر غلط است؟

الف

ARB

ب

IV  TNG

ج

همودیالیز

د

دوبوتامین

36 -

بیماری که نارسایی احتمالی قلب مزمن دارد دچار نارسایی حاد قلب  می شود،داروهای مصرفی بیمار هیدروکلروتیازید-دیگوکسین-کارودیلول و کاپتوپریل می باشد . در رادیوگرافی قفسه سینه ،قلب بزرگ و پرخونی عروق ریوی مشاهده می شود .کدامیک از داروهای زیر ممکن است باعث افزایش فشار شریان ریوی شود؟

الف

Furosemide

ب

Dobutamin

ج

Milrinon

د

Spironolacton

37 -

در مورد Myocardial recovery  یا   Reverse left ventricular remodeling کدام یک از مطالب زیر غلط است؟

الف

ACE inhibitor  و ARB اثر مثبت دارند

ب

با درمان صحیح این پروسه به طور محدود ولی مستمر ادامه می یابد.

ج

بتا بلوکر اثر مثبت دارد.

د

استفاده از وسایل مکانیکی کمک کننده بطن چپ Ventricular Assist Device در این پروسه اثری ندارد.

38 -

در بررسی بیمار با نارسائی شدید بطن چپ با علت احتمالی بیماری عروق کرونر، کدامیک از روش های زیر توصیه نمی شود؟

الف

Multi Slice  سی تی آنژیوگرافی  عروق کرونر

ب

PET اسکن

ج

اکو کاردیوگرافی

د

اسکن تالیوم

39 -

در مورد بیماری 50 ساله با سابقه Idiopathic LV Tachycardia مکرر علیرغم درمان دارویی و سه بار Ablation  ناموفق ، بدون بیماری structral قلبی وبدون علائم سنکوپ ، توصیه شما کدامیک از موارد زیر است؟

الف

گذاردن ICD

ب

Maze Procedure

ج

Reassurance و Follow up

د

Cryoablation با تکنیک جراحی

40 -

در کدامیک از موارد زیر تجویز وریدی Ibutilide در درمان AF اندیکاسیون دارد؟

الف

هیپرتیروئیدی

ب

AF و انفارکتوس حاد میوکارد

ج

AF وحاملگی

د

AF و WPW

41 -

کدامیک از  موارد زیر جزو اندیکاسیون CRT نمی باشد؟

الف

EF کمتر از %35

ب

زمان QRS بیش ازm sec 130

ج

NYHA class II 

د

LVEDD   بیش از 55 میلی لیتر

42 -

در مورد الکتروکاردیوگرافی تصویر ضمیمه  تشخیص شما کدامیک از موارد زیر است؟

الف

Right Free Wall WPW

ب

Right Anteroseptal WPW 

ج

Right Posteroseptal WPW

د

Left Posteroseptal WPW

43 -

در مورد Bidirectional VT کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف

پاترن nonspecific Intraventricular conduction defect  با تغییر پولاریتی در پلان فرونتال دارد.

ب

پاترن بین RBBB  و  LBBB  متغیر است.

ج

پاترن  LBBB  دارد ولی پولاریتی در پلان فرونتال متغیر است.

د

پاترن  RBBB  دارد ولی پولاریتی در پلان فرونتال تغییر می کند.

44 -

در مورد فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و مصرف آنتی کوآگولانت ها کدام غلط است؟

الف

در بیمار مبتلا به AF  بدون دریچه مصنوعی کاندید عمل جراحی غیر قلبی ، می توان از یک هفته قبل از جراحی وارفارین را قطع کرد بدون آنکه هپارین جایگزین وارفارین شود.

ب

در یک بیمار با  AF و INR  در حد  2 تا 3  که دچار آمبولی سیستمیک شده است ، بایستی آسپیرین به درمان اضافه شود.

ج

در یک خانم 80 ساله با AF  بدون ریسک فاکتورهای دیگر برای آمبولی ، می توان فقط آسپیرین تجویز نمود.

د

ادامه  آنتی کوآگولاسیون با وارفارین بصورت منوتراپی یک سال بعد از PCI و استنت گذاری در صورت عدم وجود حادثه کرونری کافی است.

45 -

  در مورد تراسه الکتروفیزیولوژی شکل ضمیمه کدامیک از تشخیص های زیر مطرح است؟

الف

تاکیکاردی ارتودرومیک که با abberancy  همراه شده است.

ب

تاکیکاردی ارتودرومیک که به  آنتی درومیک تبدیل شده است.

ج

تبدیل SVT  به VT

د

AVRT  با وجود دو راه  فرعی

46 -

بیماری 40 ساله با Narrow QRS Tachycardia   به اورژانس مراجعه می نماید حین تاکیکاردی موج P مشخصی ندارد ، بعد از ماساژ سینوس کاروتید تاکیکاردی دهلیزی ادامه می یابد ولی تعداد QRS  به نصف تقلیل می یابد. کدام آریتمی برای بیمار مطرح نیست؟

الف

Atrial Flutter

ب

SNRT

ج

AVRT

د

AVNRT

47 -

در کدامیک از آریتمی های زیر مکانیسم   Dependent Reentry   -  Calcium Channelدخیل است؟

الف

Atrial Flutter

ب

AVNRT

ج

Atrial Tachycardia

د

RVOT Tachycardia

48 -

کدام گروه از داروهای زیرجزو کلاس III  داروهای آنتی آریتمیک هستند؟

الف

Ibutilide-Dofetilide -Bretylium 

ب

Moricizine-Ibutilide-Sotalol

ج

Ibutilide-Flecainide-Moricizine

د

Flecainide-Dofetilide-Azimilide

49 -

  کدامیک از موارد زیر در مورد RVoutflow VT غلط است؟

الف

مانور واگ در درمان تاکیکاردی موثر است.

ب

با ورزش ایجاد می شود.

ج

مکانیسم آن Reentry   است.

د

تجویز وراپامیل باعث supress  شدن آریتمی  می شود.

50 -

در مورد تصویر ضمیمه کدام تشخیص مطرح است؟

الف

RVOT-VT

ب

تاکیکاردی ارتودرومیک با aberrancy

ج

تاکیکاردی از نوع  Mahaim

د

تاکیکاردی آنتی درومیک

سوال

جواب

1

ج

2

د

3

ج

4

د

5

د

6

ب

7

د

8

ج

9

د

10

الف

11

ب

12

ج

13

ج

14

د

15

ب

16

ب

17

د

18

ب

19

د

20

ب

21

د

22

ج

23

د

24

ج

25

ج

26

ب

27

ج

28

ج

29

ج

30

ج

31

الف

32

د

33

ج

34

ب

35

الف

36

ب

37

د

38

الف

39

الف

40

د

41

ج

42

ب

43

د

44

ب

45

د

46

ج

47

ب

48

الف

49

ج

50

د

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo